27.07.2012 | 09:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úvěry a dotace pomohou investovat

Tuzemské zemědělské podniky musí investovat, aby obstály v těžké konkurenci na evropském trhu. Potřebují své provozy hlavně modernizovat s cílem zvýšit efektivitu a produktivitu, popřípadě rozšířit výrobní kapacitu. Největšími překážkami pro investování jsou obvykle nejisté ekonomické prostředí a nedostatek dostupných finančních prostředků. Jednou z cest, jak naplnit investiční záměry, jsou bankovní úvěry s podporou z evropských fondů a národních zdrojů.

K čerpání evropských zdrojů slouží Program rozvoje venkova. Letos se žádosti do něj budou přijímat ještě na podzim, podle informací mluvčího ministerstva zemědělství Jana Žáčka pravděpodobně až do října. Budou se týkat opatření I.1.2 Investice do lesů, I.1.4 Pozemkové úpravy, I.3.4 Využívání poradenských služeb, II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, III.1.3 Podpora cestovního ruchu, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.
Letos by mělo být také vyhlášeno ještě čtrnácté kolo operačního programu Rybářství. „Předpokládaný termín příjmu žádostí o dotaci je prozatím stanoven na dobu od 1. do 10. října 2012. Všechny termíny pro příjem žádostí o dotaci pro jednotlivá opatření/záměry vyhlašuje ministr zemědělství ČR minimálně čtyři týdny předem, a to formou tiskové zprávy uveřejněné na internetové adrese ministerstva zemědělství a SZIF. Doporučujeme proto všem případným zájemcům o dotaci sledovat internetové stránky www.eagri.cz a www.szif.cz, kde uveřejňujeme nejčerstvější informace k OP Rybářství. Přesná částka, která bude k dispozici ve 14. kole OP Rybářství, zatím nebyla stanovena,“ informoval Jan Žáček.
Všechny žádosti o dotaci budou ve 14. kole přijímány přes Portál farmáře.Termín pro jejich podání bude oznámen v dostatečném předstihu. Poprvé budou žádosti o dotaci přijímány pouze elektronickou cestou, žadatelé nebudou muset osobně přijít na regionální odbory SZIF. Veškerá administrativa spojená s příjmem bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře, doplnil mluvčí úřadu.
Nepřímou dotací pro zemědělce je úhrada části úroků z bankovního úvěru poskytovaného komerčními bankami. Tuto podporu poskytuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) prostřednictvím investičního programu Zemědělec. Program je určen pro zemědělské podnikatele bez ohledu na velikost podniku. Jak sdělil Jan Žáček, fond v současnosti připravuje nový program podpory nákupu půdy, který by měl být otevřen ještě v letošním roce.
Vlastní finanční prostředky zemědělcům na rozsáhlejší investice nestačí. Často proto vedou jejich kroky do bankovních domů a žádají o úvěr. Svoje investiční potřeby pak financují bankovními úvěry v kombinaci s evropskými a národními zdroji a vlastními prostředky. Větší banky mají pro tyto účely připravené produkty, některé z nich jsou představeny v následujícím textu.

Česká spořitelna, a. s.
Ing. Martin Dykast
vedoucí Agrotýmu České spořitelny

Financování v kombinaci
s fondy Evropské unie

Jedná se zejména o financování investic do živočišné výroby a diverzifikaci zemědělské činnosti. Tyto investice podporují investiční dotace z EU a Česká spořitelna poskytuje financování na dobu splatnosti do deseti let. V poslední době tvoří významnou část úvěry na výstavbu bioplynových stanic, které Česká spořitelna nabízí se splatností až patnáct let. Zároveň nabízí překlenovací úvěry na předfinancování dotací.

Financování banky
v návaznosti na programy
PGRLF

Úvěry s podporou PGRLF slouží k financování nákupu zemědělské techniky. Parametry úvěrů kopírují parametry PGRLF, to znamená maximální splatnost úvěrů na stroje je sedm let. K financování může klient využít úvěr od České spořitelny nebo od naší dceřiné společnosti S Morava leasing.

Úvěry bez dotací pro podnikatele

Poskytujeme všechny formy úvěrů, které mohou naši klienti poptávat. Jedná se o financování investic a nákupu majetku, financování provozních potřeb, zejména pohledávek a zásob, exportní financování, vystavování bankovních záruk. Zemědělské společnosti podnikají ve specifickém oboru a mají také specifické požadavky na financování. Díky našim dlouhodobým zkušenostem s financováním zemědělců víme, které produkty zemědělci nejvíce využívají a tyto produkty co nejvíce přizpůsobujeme jejich potřebám.

 

GE Money Bank, a. s.
Ing. Mojmír Severin
ředitel sektoru zemědělství

Financování v kombinaci
s fondy Evropské unie

Investiční úvěry s podporou fondů Evropské unie jsou vhodné k financování investičních záměrů, které jsou například předmětem podpory v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) platného pro období 2007 až 2013. Maximální výše úvěru není bankou stanovena. Půjčku musí klient splatit do deseti let. Odklad splátek je možný. Způsob zajištění úvěru závisí na předmětu úvěru.
Dále slouží k financování projektů pro využití obnovitelných zdrojů energie, výstavbě bioplynové stanice. Čerpání úvěru na bioplynové stanice je účelové proti fakturám generálního dodavatele. Výše úvěru vyplývá z dohodnuté ceny, která je stanovena ve smlouvě o dílo. Úrokové sazby stanoví banka individuálně. Vyřízení a schválení úvěru trvá asi čtrnáct dní od dodání všech potřebných dokumentů a od odeslání úvěrového návrhu na oddělení schvalování. Splatnost činí až patnáct let. Úvěr banka zajišťuje bioplynovou stanicí včetně technologie a pozemkem pod bioplynovou stanicí. Další zajištění se řeší s klientem individuálně.

Financování banky v návaznosti na programy PGRLF
- Financování nákupu zemědělské techniky
Úvěr je určen všem zemědělským subjektům na nákup zemědělské techniky všech značek zemědělských strojů podle výběru klienta.
Čerpání úvěru je účelové na běžný účet distributora/dealera příslušné zemědělské techniky a až do 100 % kupní ceny stroje včetně DPH. Minimální výše úvěru je 300 000 Kč, maximální hranice není stanovena. Úrokové sazby se pohybují od 4 % podle výše úvěru a bonity klienta. Klient má zároveň možnost získat k úvěru dotaci úroku od PGRLF ve výši 3 %. Žádost klienta o úvěr bývá schválena do týdne. Splatnost úvěru činí dva až osm let, v případě využití dotace úroků od PGRLF musí být splatnost úvěru maximálně sedm let. S klientem se lze dohodnout na splátkovém kalendáři na základě sezónnosti jeho příjmů (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční splácení). Banka vyžaduje zajištění úvěru pouze nakupovaným zemědělským strojem.
Výhodou je nyní možnost předschváleného úvěru neboli rámce na nákup zemědělské techniky s platností dvanáct měsíců. Zajistí klientovi rychlost při vyřizování jednotlivých obchodů a poskytne mu jistotu finančních prostředků.

Úvěry bez dotací pro podnikatele

GE Money Bank je univerzální banka. Podnikatelé z oblasti zemědělství mohou využít úvěrových produktů Expres Business či Flexi Business, ale také zcela individuálně řešených úvěrů na provozní nebo investiční potřeby podniku. Pro podniky v zahraničním obchodě máme připraveny produkty pro zajištění obchodního a kurzového rizika a produkty pro zahraniční platební styk.
Prioritní oblastí GE Money Bank jsou malé a střední podniky. Podle toho je postavena i nabídka, která zahrnuje produkty usnadňující financování jejich potřeb, ale také produkty týkající se platebního styku, spořicí a termínované účty či produkty Trade Finance.
Pro klienty z řad středních a větších podniků s komplexní potřebou financování provozních aktivit máme připravenou kreditní linku. Jedná se o úvěrový rámec, který umožňuje dílčí čerpání úvěrů ve formě provozních splátkových a kontokorentních úvěrů, bankovních záruk, akreditivů a měnových obchodů.

 

Komerční banka, a. s.
Ing. Marek Durda
sektorový manažer pro zemědělství

Financování v kombinaci s fondy Evropské unie

- Ponte II.
Z úvěru je možné hradit veškeré výdaje, které jsou pro realizaci projektu nezbytné. Navíc lze úvěrem hradit i ty výdaje, které poskytovatel dotace neuznává, takzvané nezpůsobilé výdaje. Komerční banka má podobně jako jiné banky mírně omezen typ výdajů, které standardně investičním úvěrem nefinancuje (například vratná DPH).
Úvěr lze čerpat jednorázově nebo postupně, a to k přímým platbám na účet dodavatele nebo prodávajícího na základě předložených dokladů, případně mohou být prostředky výjimečně převedeny i na běžný účet klienta (například když poskytovatel vyžaduje, aby veškeré náklady projektu byly hrazeny přes speciální účet).
Banka vždy vyžaduje určitou míru spoluúčasti z vlastních zdrojů klienta. Tato výše závisí na hodnocení klienta a financovaného projektu, přihlíží se rovněž k nabídnutému zajištění. Úvěr je určen právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům, kteří mají oprávnění podnikat na území ČR. Výše úvěru závisí na velikosti projektu a hodnocení finanční situace klienta a projektu. Minimální ani maximální výše není omezena. Výše sazby závisí na hodnocení klienta a financovaného projektu, přihlíží se rovněž k nabídnutému zajištění. Doba schvalování žádosti o úvěr trvá v řádech týdnů, u menších úvěrů, dobře hodnocených klientů je tato doba kratší. Rovněž u klientů, u kterých banka zná jejich historii, lze dobu schvalování výrazně uspíšit.
U úvěru na předfinancování dotace EU je jistina především splácena z dotace vyplácené z fondů EU, úvěry na spolufinancování projektu jsou spláceny podle splátkového kalendáře dohodnutého s klientem. U zemědělských projektů je běžné zajištění úvěru nemovitostí, případně i movitým majetkem (zemědělskou technikou).

Financování banky v návaznosti na programy PGRLF
- Investiční úvěr k programu Zemědělec PGRLF
Investiční úvěry poskytnuté s podporou programu Zemědělec slouží k financování nákupu zemědělské techniky, strojního zařízení, vybavení či technologických celků. Výše úvěru není omezena. Konkrétní výše úrokové sazby úvěru závisí na bonitě klienta, kvalitě poskytnutého zajištění, délce fixace sazby, ale také na ceně peněz na mezibankovním trhu. Proto nelze výši sazby zobecnit či stanovit ji bez posouzení konkrétního případu. Investiční úvěr může být podle přání klienta poskytnut jak s pevnou, tak s pohyblivou úrokovou sazbou vázanou na referenční sazbu KB nebo IBOR. Doba schvalování úvěru je velmi individuální podle rozsahu podnikatelského záměru, výše úvěru a způsobu zajištění. V komplikovaných případech, kdy je třeba navíc předložit ocenění nemovitosti, je třeba počítat i s několika týdny. V jiných případech, pokud o úvěr žádá klient Komerční banky, může být smlouva podepsána během několika dní. Komerční banka poskytuje úvěry splácené anuitně, jednorázově nebo postupně s oddělenou splátkou jistiny a úroků. Investiční úvěr může být krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý s maximální splatností sedm let. Čerpání úvěrů je podmíněno předložením kupních smluv nebo faktur a je provedeno buď na účet podnikatele nebo ve prospěch účtu dodavatele nebo prodávajícího v případě investičních úvěrů.
Kromě produktu popsaného níže je Komerční banka připravená v případě obnovení programů Půda, Provoz nebo Zpracovatel-Provoz i nadále poskytovat úvěr v součinnosti s PGRLF tak, aby klienti mohli plně využít výhod plynoucích ze všech typů podpor, které PGRLF poskytuje nebo plánuje obnovit.

Úvěry bez dotací pro podnikatele

- Podnikatelský úvěr
Tento produkt je určen podnikatelům, včetně zemědělců. Úvěr lze využít na financování provozních potřeb, investic, oběžných prostředků (zásob, pohledávek) i k překlenutí přechodného nedostatku finančních prostředků či konsolidaci úvěrů.
Čerpání úvěru je účelové (postupné, jednorázové), může být kontokorentní či revolvingové. Výše úvěru není omezena, závisí na podnikatelském záměru a vyhodnocení jeho návratnosti. Úroková sazba může být pevná fixovaná na určité období nebo celou dobu splatnosti, anebo pohyblivá (odvozená od referenční sazby Komerční banky, kontokorentní referenční sazby KB, nebo IBOR). Doba schvalování je individuální, záleží na rozsahu podnikatelského záměru a výši úvěru. Splatnost může být krátkodobá (do jednoho roku), střednědobá (do pěti let) nebo dlouhodobá. Splácet lze jednorázově, pravidelně/nepravidelně s postupným odděleným splácení jistiny a úroků, postupně s pravidelným anuitním splácením nebo revolvingově. Zajištění úvěru probíhá standardními zajišťovacími prostředky, například zástavním právem k nemovitosti, věci movité, pohledávkám, ručení či avalem na krycí blankosměnce.
- Podnikatelský hypoteční úvěr
Poskytuje se na investice do nemovitostí, popřípadě na konsolidaci úvěrů na investice do nemovitostí. Čerpání je účelové (postupné nebo jednorázové). Výše úvěru není omezena, závisí na podnikatelském záměru a vyhodnocení návratnosti úvěru. Úroková sazba je pevně fixovaná na určité období nebo celou dobu splatnosti. Doba schvalování je individuální, podle rozsahu podnikatelského záměru a výše úvěru. Splatnost úvěru může být střednědobá a dlouhodobá (zpravidla od 5 do 30 let). Splácení je postupné pravidelné anuitní nebo postupné pravidelné s odděleným splácením jistiny a úroků. Úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti.
- Profi úvěr
Profi úvěr mohou čerpat podnikatelé – zemědělci na provozní a investiční potřeby, oběžné prostředky (pohledávky, zásoby), na předfinancování zásob nebo na provozní potřeby (materiál, opravy, údržba). Čerpání úvěru je účelové – postupné, jednorázové nebo opakované. Poskytuje se až do výše osm milionů korun. Úroková sazba je pohyblivá (odvozená od referenční sazby Komerční banky, kontokorentní referenční sazby KB nebo IBOR). Splatnost úvěru je krátkodobá (do 1 roku) nebo střednědobá (do 5 let). Mezi varianty splácení patří postupné pravidelné měsíční splátky s možným odkladem tří měsíčních splátek (u krátkodobého úvěru) nebo šesti měsíčních splátek (u střednědobého úvěru). U revolvingového úvěru probíhá splacení jednorázově ke dni splatnosti. Úvěry do dvou milionů korun se poskytují se zajištěním avalem na krycí blankosměnce, úvěry nad dva miliony korun se zajišťují ostatními standardními zajišťovacími prostředky (nemovitost, pohledávky, ručení).
Výhodami Profi úvěru jsou výrazně zkrácená doba schvalování proti standardním úvěrům, nižší ceny proti standardním úvěrům, redukovaný počet požadovaných materiálů a příznivé úrokové sazby.
- Povolený debet
Produkt lze využít na provozní potřeby či na výkyvy v oběžných prostředcích. Čerpání financí je opakované až do tří milionů korun. Úroková sazba je vyhlašovaná v oznámení o úrokových sazbách. Debet je schválen nejpoz­ději do druhého dne. Splatnost je šest měsíců, po splacení lze opět čerpat bez nutnosti dodatku ke smlouvě. Stávajícím klientům banka může poskytnout limit do 500 000 Kč bez zajištění, nad 500 000 Kč je zajišťován avalem na krycí blankosměnce.
- Kreditní karta pro podnikatele
Kreditní karta slouží ke krátkodobému financování podnikatelských výdajů. Čerpání z karty je opakované až do 200 000 Kč. Úroková sazba je vyhlašovaná v oznámení o úrokových sazbách. Kartu banka vydá do jednoho týdne. Klient měsíčně splácí předepsanou splátku ve výši jedné desetiny čerpaného úvěru plus úroky.

 

Eva Kořínková Seifertová

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down