Vakcinace proti bluetongue od 20. srpna

Nouzová vakcinace proti katarální horečce ovcí, známé též jako bluetongue, začne 20. srpna na základě mimořádných veterinárních opatření, které vydala Státní veterinární správa. Toto očkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 jsou povinni provést chovatelé hospodářských zvířat – skotu, ovcí a koz starších tří měsíců. Informoal o tom mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Podmínky a požadavky k očkování
K očkování a přeočkování musí být použita pouze inaktivovaná vakcína určená k očkování proti katarální horečce ovcí vyvolané virem katarální horečky ovcí sérotyp 8 – Zulvac 8 Bovis pro skot a Zulvac 8 Ovis pro ovce a kozy.
Očkování zvířat musí být provedeno nejpozději do 14. září 2008. Přeočkování zvířat musí být provedeno ve lhůtě stanovené výrobcem očkovací látky. Očkování zvířat, která po 14 září 2008 dosáhnou stáří tří měsíců, může být provedeno společně s přeočkováním již očkovaných zvířat na hospodářství.
Provést povinné očkování a přeočkování může pouze soukromý veterinární lékař.
U mláďat narozených od očkovaných matek je nutné zajistit neprodlené vedení evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství je třeba informovat písemně chovatele – příjemce o skutečnosti, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.
V případě přemístění očkovaných zvířat na jiné hospodářství je nutné informovat chovatele – příjemce o skutečnosti, že jsou zvířata očkována očkovací látkou a předat mu písemné údaje o datu provedeného očkování a názvu očkovací látky.
Podmínky a požadavky tohoto článku neplatí pro chovatele skotu, ovcí a koz starších tří měsíců chovaných jako hospodářská zvířata, která byla očkována a přeočkována v souladu s nařízením Státní veterinární správy, o mimořádných veterinárních opatřeních, č.j. RED/746/2008 ze dne 28. 4. 2008.
Duben dodal, že veškeré odběry vakcín, jejich použití a podobně musí evidovat jak chovatel, tak soukromý veterinární lékař.
Místně příslušné krajské veterinární správy mohou na základě písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení situace povolit výjimku z nařízeného povinného nouzového očkování v mimořádném veterinárním opatření zmíněných případech (půjde například o býky, kteří budou nejpozději 31. 12. 2008 poraženi na jatkách; skot, ovce a kozy starší tří měsíců chovaných jako hospodářská zvířata, která budou nejpozději 31. 12. 2008 vyvezena do třetí země; nebo skot, ovce a kozy starší tří měsíců chované jako hospodářská zvířata v uzavřeném pásmu zřízeném KVS v důsledku katarální horečky ovcí, a která budou určena k obchodování s jinými členskými státy nejpozději do 31. 12. 2008; dále skot, ovce a kozy starší tří měsíců chovaných jako hospodářská zvířata mimo uzavřené pásmo zřízené KVS v důsledku katarální horečky ovcí, a která jsou určena k obchodování s jinými členskými státy nejpozději do 31. 12. 2008; plemenné býky na schválených inseminačních stanicích, jejichž sperma je určené k obchodování s jinými členskými státy nebo k vývozu do třetích zemí a býčků do odchoven plemenných býků; popřípadě vážných organizačních důvodů nelze provést očkování v měsících srpen až říjen 2008).
Krajské veterinární správy pro účely programů pro sledování katarální horečky ovcí a pro dozor nad katarální horečkou ovcí určí nejpozději do 22. 8. 2008 na svém území ověřovací zvířata, která nebudou podléhat nařízenému povinnému nouzovému očkování. V jednom hospodářství chovatele může být tak určeno maximálně pět zvířat.
Toto nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních v souladu s ustanovením § 76 odstavec 4 veterinárního zákona nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva zemědělství, tedy 14. 8. 2008. Dnem 20. 8. 2008 se ruší nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatření č. j. RED/746/2008 ze dne 28. 4. 2008. To znamená, že současně jediným platným opatřením proti katarální horečce ovcí je současné nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních.
Toto mimořádné opatření vychází vstříc chovatelům skotu, koz a ovcí, kteří potřebovali pomoci, aby se účinně mohli bránit katarální horečce ovcí. Proto se jim také Ministerstvo zemědělství ČR rozhodlo pomoci, jako v ostatních zemích EU,vybralo dodavatele vakcíny a zajistilo její nákup a Státní veterinární správa ČR tuto nouzovou vakcinaci organizuje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *