Ve vývozních zemědělských podporách se letos v ČR nic nemění

Konference ministrů členských zemí Světové obchodní organizace (WTO) na svém zasedání 13. až 18. prosince 2005 v Hongkongu přinesla nejvýraznější pokrok v oblasti vývozní soutěže. Došlo k dohodě o zrušení všech forem subvencování vývozu do konce roku 2013, přičemž podstatná část těchto podpor má být odstraněna již do konce roku 2010. Ze závěrů konference lze vyvodit, že v letošním roce nedojde u subvenčních podpor v České republice k žádným změnám, a přestože bylo dohodnuto konečné datum zrušení vývozních subvencí, není ještě jasné, kdy začne platit jejich snižování, informoval mluvčí ministerstva zemědělství Tomáš Loskot.

Z pohledu EU je podstatné, uvedl Loskot, že v závazných pravidlech, která by měla být dojednána do 30. dubna 2006, budou ošetřeny paralelně i všechny formy subvence vývozu států mimo unii, budou stanovena pravidla pro poskytování potravinové pomoci, vývozních úvěrů a podpor pro státní podniky. Rozvojové země mají pro uplatňování subvencí výjimku do roku 2018.
U domácích podpor bylo potvrzeno podle mluvčího ministerstva stanovení tří pásem pro snižování podpor s tím, že procento snížení a definování pásem bude teprve dohodnuto. Evropská unie bude zařazena do nejvyššího pásma pro snižování podpor, ve druhém pásmu budou USA a Japonsko a ve třetím ostatní poskytovatelé podpor. Nově se dohodlo, že celkové snížení domácích podpor narušujících obchod bude zavedeno i v případě, že součet snížení všech národních podpor narušujících obchod bude menší než celkové procento snížení. Důvodem je snaha zabránit možným přesunům mezi jednotlivými kategoriemi domácích podpor.
Ministři členských zemí WTO odsouhlasili poskytnutí bezbariérového přístupu na trhy vyspělých zemí a rozvojových zemí (které k tomu mají předpoklady) pro zboží pocházející z nejméně rozvinutých zemí. Přijal se závazek, že všechny vyspělé země a některé rozvojové země umožní bezcelní a bezkvótový přístup na své trhy pro zboží pocházející z nejméně rozvinutých zemí, a to od roku 2008. Tento přístup se bude týkat 97 % všech jejich výrobků. V rámci zbývajících třech procentech si vyspělé země stanoví své citlivé výrobky, které budou z tohoto procesu vyjmuty. V oblasti zemědělských výrobků bude například u USA jednat o výjimku u cukru, u Japonska u rýže, sdělil Loskot.
Dále se dohodlo, že vyspělé země zruší všechny formy podpory vývozu u bavlny do konce roku 2006 a urychlí bezbariérový přístup na svůj trh pro bavlnu pocházející z nejméně rozvinutých zemí, a to od počátku zavedení nové dohody.
V průběhu Konference byla rovněž diskutována problematika týkající se nového cla ve výši 176 eur/t na dovoz banánů ze zemí Latinské Ameriky, které vstupuje v platnost od 1. ledna 2006. Na konferenci byl ustanoven tzv. facilitátor procesu (zástupce Norska), který má i do budoucna plnit úlohu prostředníka při jednáních EU se zainteresovanými zeměmi. Výsledkem jednání byl závazek EU, že bude čtvrtletně monitorovat dovozy banánů za účelem zjištění, zda nové clo nebrání obchodu a bude tuto problematiku konzultovat s dodavateli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *