Vláda dnes přijala strategii investic pro životní prostředí

Na svém dnešním zasedání vláda schválila „Rámcovou strategii financování investic na zajištění implementace právních předpisů ES v oblasti životního prostředí“, kterou předložil ministr životního prostředí Libor Ambrozek. „Finanční prostředky prostředky bychom investovali i bez vstupu do Unie. Díky členství v EU ovšem budeme moci nutné investice provést rychleji a navíc na ně nebudeme sami,” komentuje schválení finanční strategie ministr Ambrozek.

Celkové investiční náklady v oblasti životního prostředí se odhadují zhruba na 285 mld. korun do roku 2010, největší zátěž ponesou podniky (cca 58 %) a obce (zhruba 40% celkových nákladů). Stát by měl nadále pokračovat v programech podpory obecního sektoru na investice v oblasti životního prostředí (např. Mze, MŽP) a ze Státního fondu životního prostředí.
Po vstupu do EU bude ČR moci čerpat stejně jako ostatní členské státy finanční prostředky ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (Kohezní fond). Z Fondu soudržnosti má přiděleno 418 milionů eur a ze Strukturálních fondů 83 mil. eur pro oblast životního prostředí (týká se to období let 2004 – 2006). V současné době jsou zdrojem financí předvstupní fondy EU (ISPA, Phare, Sapard).
Investičně nejnáročnější oblastí je plnění směrnice o IPPC, která stanoví, že podniky by měly využívat nejlepší dostupné techniky (BAT). Celkové náklady na implementaci směrnice IPPC se na základě údajů dotčených podniků a expertních odhadů rámcově odhadují na 136 mld. Kč do roku 2007. Investice budou vynaloženy převážně na pořízení nových výrobních investic v rámci běžného investičního cyklu.
Další investičně velmi náročnou položkou je zajištění výstavby kanalizací a ČOV (směrnice ES o čištění městských odpadních vod) s požadavkem ve výši 92 mld. Kč investičních výdajů v letech 2000-2010.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *