14.02.2003 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vláda doporučí krajům jak nakládat s odpady

Ministerstvo životního prostředí navrhuje: zásadně zvýšit využívání odpadů, nepodporovat výstavbu spaloven komunálního odpadu a skládek odpadů ze státních prostředků a změnit zadání POH ČR v zákoně o odpadech.

Dnešním jednáním se zástupci ekologických organizací dokončilo ministerstvo životního prostředí vypořádání připomínek k návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR (POH ČR). Návrh, který Libor Ambrozek předkládá k dalšímu projednání Legislativní radě vlády, obsahuje velmi ambiciózní cíle v oblasti využívání odpadů, nedoporučuje stavbu spaloven komunálního odpadu a skládek odpadů ze státních prostředků a zavazuje MŽP k vypracování sektorových plánů pro významné skupiny odpadů – například nebezpečné odpady, komunální odpady, odpady ze zdravotnictví, odpady z obalů, odpady s obsahem PVC, odpady ze živelných pohrom [1].
Zákonem určená nestandardní forma vládního nařízení neumožňuje přijetí obsáhlého a podrobného strategického dokumentu. MŽP proto také předkládá vládě návrh novely zákona o odpadech. Na základě nové právní úpravy bude POH ČR v příštím roce aktualizován a rozšířen. Odbornou přípravu v souvislosti s přijetím nových evropských směrnic zahájilo MŽP již nyní.
Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR poskytne krajům závazný návod pro přípravu plánů odpadového hospodářství kraje. Zpracování krajských POH bude zahájeno již v tomto roce.
Za klíčová ekologická opatření v pracovní verzi návrhu POH ČR považuje MŽP dosažení zvýšení celkového využívání odpadů na 55 % do roku 2012 s prioritou recyklace, vztaženo k produkci odpadů v roce 2001, neposkytování státních prostředků na výstavbu spaloven komunálního odpadu a skládek odpadů, závazek vypracování sektorových plánů pro různé skupiny odpadů. Například sektorový plán ČR pro odpady ze zdravotnictví zohlední možnosti zavádění nových ekologických technologií pro odstranění nebezpečných vlastností zdravotnických odpadů. MŽP vládě doporučí, aby součástí Plánu bylo také dosažení 50 % míry materiálového využití komunálního odpadu v roce 2010.
Přípravu POH ČR provázely legislativně technické nejasnosti. Na základě schváleného poslaneckého pozměňovacího návrhu k zákonu o odpadech dostalo MŽP ve srovnání s jinými evropskými zeměmi velmi nestandardní zadání – připravit POH ČR ve formě vládního nařízení. MŽP však považuje za nezbytné, aby POH ČR měl charakter standardního koncepčního dokumentu a mohly tak být uplatněny prvky strategického plánování. Dosavadní právní forma POH ČR toto neumožňuje, a proto muselo MŽP svou představu na základě legislativně technických připomínek ostatních resortů a krajů přepracovat do podoby stručné přílohy nařízení vlády. Proto MŽP předkládá vládě novelu zákona o odpadech, která umožní napříště schvalovat POH ČR formou usnesení. Aktualizaci POH ČR předpokládá ministerstvo již v příštím roce v souvislosti s přijímáním nové právní úpravy a strategických záměrů v EU i ČR.
V rámci vnějšího připomínkového řízení k návrhu POH ČR bylo vzneseno a vypořádáno 1119 věcných připomínek (z toho 789 zásadních), které zaslaly ministerstva, kraje, průmyslové svazy, neziskové organizace a dalších 860 podnětů od občanů a NNO. Ministr životního prostředí na dnešním jednání poděkoval přítomným zástupcům ekologických organizací za množství kvalitně připravených a přínosných připomínek a potvrdil, že nejpodstatnější z nich byly do návrhu POH ČR zapracovány.
Při přípravě a financování projektů odpadového hospodářství plán doporučuje preferovat projekty infrastruktury pro odvozný (pytlový) systém sběru tříděného komunálního odpadu před ostatními projekty nakládání s odpadem.
Způsob nakládání s komunálním odpadem POH ČR ponechává v souladu se zákonem o odpadech plně v působnosti obcí. Ty se mohou rozhodnout, jaký systém třídění je vzhledem k jejich specifickým podmínkám nejvýhodnější. Obce tuto možnost využívají již v současné době, některé preferují kontejnerový, jiné pytlový sběr komunálního odpadu.

Poznámky
[1] Základní cíle stanovené v POH ČR:

 nepodporovat výstavbu spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků;
 nepodporovat výstavbu nových skládek odpadů ze státních prostředků.

 Využívání odpadů celkem:
zvýšení celkového využívání odpadů na 55 % do roku 2012 s prioritou recyklace, vztaženo k produkci odpadů v roce 2001;

Využívání stavebních odpadů:
dosažení využívání 50 % (75 %) hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů do 31. prosince 2005 (2012)

Skládkování:
snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s výhledem dalšího postupného snižování;

Pneumatiky:
zvyšování zpětného odběru odpadních pneumatik na 60 % (80 %) hmotnostních z ročního množství uvedeného na trh do roku 2006 (2012), s cílem jejich využití s upřednostněním materiálového využití.

Akumulátory, baterie
zajištění využívání s uspřednostněním recyklace použitých olověných akumulátorů z
85 % (95 %) hmotnostních z ročního množství uvedeného na trh do roku 2005 (2012); dosažení u použitých průmyslových Ni-Cd akumulátorů úplného využití kovové substance do 31. prosince 2005 a u použitých přenosných baterií dosažení úrovně sběru v množství 100 g na obyvatele do roku 2006, z toho materiálově využívat 50 %.

Oleje
zajištění využití 38 % (50 %) hmotnostních z ročního množství olejů uvedeného na trh do roku 2006 (2012) a dále zvyšovat množství zpětně odebraných použitých odpadních olejů.

Autovraky
zvyšování zpracování všech autovraků vozidel kategorie M1 a N1 a tříkolových motorových vozidel s výjimkou motorových tříkolek s cílem nejpozději od 1.ledna 2006 (2015) opětovně používat a využívat nejméně v míře 85 % (95 %) průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok a opětovně používat a materiálově využívat v míře nejméně 80 % (85 %) průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok, s výjimkou vozidel vyrobených před 1. lednem. 1980, pro které je míra opětovného použití a využití stanovena na 75 % a míra opětovného použití a materiálového využití na 70 % jejich průměrné hmotnosti.

Snižování množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky
snižování podílu biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen „BRKO“) ukládaných na skládky tak, aby tento podíl činil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních, výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních, z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995;

Vyřazená elektrická a elektronická zařízení
a) zvýšení úrovně sběru tříděných vyřazených elektrických a elektronických zařízení na 4 kg na osobu za rok z domácností do 31. prosince 2006

b) zvýšení zpětného odběru použitých elektrických a elektronických spotřebičů a zařízení s tím, že nejpozději do 31. prosince 2006 bude u následujících toků odpadů odevzdaných do zpracovatelských zařízení dosaženo těchto uvedených cílů:

1. u velkých domácích spotřebičů a automatických výdejních stojanů bude využito minimálně 80 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče a materiály, látky a součásti z nich budou opakovaně použity nebo recyklovány v rozsahu minimálně 75 % průměrné hmotnosti spotřebiče;

2. u zařízení informační a komunikační technologie a spotřebitelských zařízení, bude využito minimálně 75 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče a materiály, látky a součásti z nich budou opakovaně použity nebo recyklovány v rozsahu minimálně 65 % průměrné hmotnosti spotřebiče;

3. u malých domácích spotřebičů, osvětlovacích zařízení, elektrických a elektronických nástrojů, hraček a přístrojů pro monitorování a regulaci, bude využito minimálně 70 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče a materiály, látky a součásti z nich budou opakovaně použity nebo recyklovány v rozsahu minimálně 50 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče;

4. materiály, látky a součásti z výbojek a zářivek budou opakovaně použity nebo recyklovány v rozsahu minimálně 80 % hmotnosti použitého spotřebiče.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down