23.08.2004 | 11:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vládní priority v zemědělství

Pasáž programového prohlášení vlády věnovaná zemědělství a venkovu, ochraně životního prostředí a regionálnímu rozvoji

Zemědělství a rozvoj venkova
Vláda bude usilovat o to, aby ve venkovském prostoru byly zemědělství a venkov schopny plnit nejen funkce produkční, ale také environmentální a sociální. Vláda podpoří spravedlivou soutěž českých zemědělců v evropském konkurenčním prostředí uplatňováním systému přímých plateb a programů podporovaných z prostředků Evropské unie a zároveň využíváním národních doplňkových přímých plateb a programů státní pomoci. Zabezpečí plné spolufinancování programů podporovaných z prostředků Evropské unie.
V souladu se Společnou zemědělskou politikou Evropské unie bude vláda podporovat:
- konkurenceschopnost zemědělců,
- harmonický rozvoj venkovských oblastí, včetně krajových a lokálních specifik,
- rozvoj cestovního ruchu, agroturistiky a služeb s tím souvisejících,
- mimoprodukční a environmentální funkce zemědělství včetně obnovitelných zdrojů energie,
- ekologické zemědělství, včetně zpracování a prodeje ekologických potravin jako formu hospodaření na zemědělské půdě,
- konkurenceschopnost potravinářského a zpracovatelského průmyslu s cílem zajistit maximální pestrost, kvalitu a bezpečnost potravin pro spotřebitele,
- propojení zemědělské prvovýroby a zpracovatelského průmyslu.
Vláda:
- bude podporovat integraci zemědělských prvovýrobců do odbytových družstev a organizací. Podpoří efektivní export zemědělských a potravinářských produktů. Prostřednictvím cílených propagačních kampaní bude zvyšovat spotřebu domácí produkce,
- postupně stabilizuje vlastnické vztahy v zemědělství dokončováním restitučních a transformačních procesů v zemědělství, urychlí realizaci pozemkových úprav a proces prodeje státní půdy, bude podporovat rozvoj trhu se zemědělskou půdou tak, aby postupně docházelo k majetkové stabilizaci zemědělců z hlediska půdní držby.
Převod zemědělské půdy na hospodařící subjekty bude probíhat za ekonomicky přijatelných podmínek s možností dlouhodobých splátek a ručení zemědělskou půdou,
- bude usilovat o zkvalitnění a zjednodušení systému veterinárních a fytosanitárních kontrol při výrobě potravin,
- při respektování všech příslušných norem Evropské unie, bude bránit nadměrnému byrokratickému zatížení podnikatelských subjektů v zemědělství,
- ve spolupráci s kraji se soustředí na vytvoření efektivního systému všestranné podpory přípravy projektů na čerpání prostředků ze strukturálních a rozvojových fondů,
- podpoří celoživotní program vzdělávání pro pracovníky v zemědělství,
- bude pokračovat ve vodohospodářské politice s cílem udržení vody v krajině a zabezpečení ochrany před povodněmi a omezení eroze, včetně podpory další výstavby vodohospodářské infrastruktury v oblasti čištění vod.
Lesy jsou národním bohatstvím; proto bude vláda lesní hospodářství orientovat na trvalý rozvoj jeho mimoprodukčních i produkčních funkcí a zlepšování zdravotního stavu lesů. Vláda bude podporovat rozvoj přírodě blízkého a šetrného hospodaření v lesích, při využití potenciálu státního lesního majetku se zachováním stávající struktury. Podpoří domácí a především regionální zpracování tuzemského dříví, jako významný zdroj zaměstnanosti a prosperity ve venkovských regionech.
Cílem vlády je zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a posílení stability venkovských mikroregionů. Vláda bude sledovat hospodářskou, společenskou, environmentální a kulturní situaci venkovských oblastí a podporovat rozvoj venkova z evropských i národních programů.
Vláda se bude zaměřovat zejména na posílení rozmanitosti hospodářských činností na venkově, zlepšení občanského vybavení a služeb, včetně nezbytné infrastruktury, a zlepšení životního prostředí – přírody, krajiny a kulturního dědictví. V těchto oblastech se zaměří zejména na tvorbu nových pracovních míst a zlepšení podmínek pro život rodin a mladých lidí.
Vláda připraví Strategii rozvoje venkova ČR jako podkladu pro přípravu programu k využití Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v období 2007 - 2013.
Ochrana životního prostředí
Vláda věnuje prvořadou pozornost plnění Státní politiky životního prostředí schválené do roku 2010.
Vláda:
- bude prosazovat principy Aarhuské úmluvy o účasti veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí a zachová současnou úroveň občanských práv v této oblasti,
- vytvoří podmínky pro kvalitní péči o soustavu chráněných území Natura 2000 a bude přitom podporovat větší zainteresovanost vlastníků, obcí a neziskového sektoru a finanční náhrady za způsobené újmy. Vláda vyhlásí Chráněnou krajinnou oblast Český les.
Vláda dále:
- prosadí návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie,
- přijme Národní alokační plán ČR k obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů připravený v souladu s cíli Státní energetické koncepce ČR a prosadí zákon o obchodování s povolenkami a od roku 2005 obchodování zahájí.
Vláda projedná koncepci rozpočtově neutrální ekologické daňové reformy a předloží návrhy příslušných zákonů. Připraví „Program podpory alternativních paliv v dopravě“ a navazující zákonnou úpravu s cílem zvýšit podíl alternativních paliv v dopravě.
Regionální rozvoj a územní plánování
Cílem vlády je harmonický rozvoj jednotlivých regionů státu. Vláda bude systematicky sledovat a vyhodnocovat dosavadní ekonomický, sociální a společenský rozvoj jednotlivých regionů a aktualizovat vymezení regionů hospodářsky slabých a strukturálně postižených. Pro řešení problémů těchto regionů bude využívat prostředků Evropské unie i Národního programu regionálního rozvoje.
Vláda vytvoří podmínky pro plné využití prostředků Evropské unie umožňujících řešení problémů hospodářsky a strukturálně postižených regionů. Zvláště bude podporovat projekty, které přinášejí zvýšení zaměstnanosti a zvyšování kvalifikace pracovní síly. Pro tyto programy zajistí ve spolupráci s kraji a obcemi nutné prostředky na finanční spoluúčast se zvláštním zřetelem na severozápadní Čechy, severní a jižní Moravu.
Cílem Národního programu regionálního rozvoje bude:
- působit na snižování míry nezaměstnanosti,
- podporovat restrukturalizaci průmyslu i nové investice,
- diferencovaně podporovat rozvoj malého a střední podnikání,
- podporovat vybudování nutné infrastruktury zejména v oblastech, ve kterých není možné použít finanční prostředky Evropské unie.
Vláda poskytne pomoc zejména strategickým a páteřním projektům pro rozvoj regionů. Vláda bude vyrovnávat nepříznivé rozdíly ve vývoji v hospodářsky a strukturálně postižených regionech a bude podporovat meziregionální a přeshraniční spolupráci. Vláda bude podporovat rozvoj a regeneraci měst a spolupráci měst a venkova.
Vláda zvětší objem veřejných investic zejména do dopravní infrastruktury; k tomu
připraví návrh zákona o veřejně soukromých partnerstvích (PPP).
Rozdělení prostředků z fondů Evropské unie na regionální rozvoj vláda určí novým programovým dokumentem „Strategie regionálního rozvoje České republiky“, jehož cílem je razantní zvýšení regionální konkurenceschopnosti, podpory znalostní ekonomiky a ekonomiky služeb.
Vláda připraví nový stavební zákon s cílem zpřehlednit, zjednodušit a zkrátit stavební řízení, územní plánování a územní rozvoj.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down