Vrátit ovce tam, kde vždy bývaly

Chov ovcí má v bývalém Severočeském, dnes Ústeckém kraji svoji tradici a nezastupitelné místo. O rozvoj tohoto chovu se snaží Společnost chovatelů ovcí a koz – Severozápadní Čechy, která působí třetím rokem. Pomáhá svým členům a také propaguje jehněčí a skopové maso.

Ovce se počátkem minulého století chovaly zejména na Žatecku, Podbořansku, Chomutovsku, Mostecku, Lounsku a Litoměřicku, v menší míře na Ústecku a Teplicku. Téměř na každém panství bylo stádo kolem 150 až 200 matek. Takto velké stádo bylo již počátkem minulého století optimální a uživilo jednu rodinu ovčáka. Vzhledem k ruční práci by větší stádo rodina nebyla schopna již obstarat. Ovce přes zimu zužitkovaly zbytky píce, do žní spásaly břehy a nedostupné stráně kopců, po žních likvidovaly na polích plevele a udržovaly mnohde přirozeným způsobem přírodní rovnováhu právě v územích, které jsou dnes chráněným územím, nebo jimi procházejí biologické koridory a vzniká problém se zachováním významných prvků v krajině.
Těsně po válce bylo v kraji podle dostupných údajů přibližně 60 až 70 tisíc ovcí. Koncem roku 1989 se jich v Severočeském kraji chovalo přibližně 65 tisíc. Poté, co se rapidně snížila výkupní cena ovčí vlny a stát přestal chov ovcí podporovat, klesl jejich stav v roce 1993 na alarmujících 3600 kusů.
Přínos pro krajinu
Ovce jako taková má důležitou a nezastupitelnou úlohu při zkulturňování krajiny. Je všeobecně známo, že k udržování luk v chráněných oblastech se využívají právě ovce, a to z mnoha důvodů. Při hmotnosti 60 až 100 kg je nižší nebezpečí devastace půdního pokryvu při přepásání luk než při pasení skotu. Ovce není vybíravá a spase i to, co již nespase kráva. Předností je snadná mobilita ovčích stád a také půdotvorná činnost. Ovčí trus má vysoký obsah minerálních látek a jsou v něm živé mikroorganismy, které se takto dostávají do půdy, kde startují či obnovují přirozené půdotvorné pochody. Toto by bylo vhodné využít zejména na „hluchých“ půdách výsypek po ukončení těžby uhlí k obnově stability ekosystému půdy.
Pomáhá chovatelům
Činnost společnosti chovatelů se zaměřuje na podporu chovatelství. Nejen pomáhá svým členům v orientaci v právním prostředí, které je v zemědělské oblasti po vstupu ČR do EU značně náročné na vědomosti zemědělců – chovatelů, ale snaží se také o propagaci chovatelství i odbytu finálních výrobků. Skopové, respektive jehněčí maso patří mezi nejkvalitnější druhy mas, a to zejména pro svoje dietetické vlastnosti. Proto je třeba podporovat jeho konzumaci. S tím je třeba začít už ve výživě dětí, aby si na charakteristickou chuť skopového masa zvykly. Musí se hlavně upravovat velmi kvalitně a chutně a nabízet dětem i dospělým při různých akcích. Totéž platí u podpory zvyšování spotřeby kozího mléka a výrobků z něj. Jen na Chomutovsku jsou dvě kozí farmy, které vyrábějí za dodržování přísných hygienických norem velmi dobré kozí sýry.
V loňském roce zpracovala společnost koncepci rozvoje chovu ovcí a koz v Ústeckém kraji. Na jedné straně jsou v ní podrobně naznačeny potřebné směry rozvoje chovatelství, na druhé straně jsou popsány efekty, které kraji rozvoj chovu ovcí a koz přinese. Zároveň tu jsou pojmenovány podpory, které by měl kraj tímto směrem věnovat.
Jarmark jako propagace
O některé podpory jsme vloni požádali v rámci Programu rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje. Šlo zejména o pomoc při vybavení poradenského centra, jehož prostřednictvím mohou zemědělci, členové i nečlenové společnosti, dostávat aktuální informace z agrárního sektoru, o dotacích a podporách či legislativě. Využít mohou také služeb centra a požádat o pomoc při sepisování žádostí o dotace, při vedení povinných zootechnických a agronomických evidencí apod. Na tuto činnost dal kraj v minulém roce společnosti dotaci 136 750 korun.
Neméně významnou byla podpora velmi úspěšného kozího a ovčího jarmarku, který se uskutečnil vloni 1. října v Želenicích u Mostu. Jarmark je hlavně určen pro laickou veřejnost jako propagační akce chovatelství ovcí a koz se zaměřením na podporu odbytu produktů chovatelů.
Dotace na nová stáda
V dalším období očekáváme od kraje pomoc při rozšiřování stád prostřednictvím nového dotačního titulu, a to k zakládání nových stád ovcí, příp. koz na území, kam tato stáda historicky patří, nebo kde by jejich využití bylo vhodné, a dále podporu k vybudování sběrného dvora ovčí vlny a vlastní prádelny vlny. Stejně jako vloni budeme i letos žádat o podporu poradenství i pořádání výstav a jarmarků. Uvítali bychom, kdyby se podařilo najít ve spolupráci s Ústeckým krajem způsob, jak zajistit konzumaci jehněčího masa ve školních jídelnách, tedy jakousi obdobu podpory spotřeby mléka ve školách.
Po valné hromadě Svazu chovatelů ovcí a koz ČR koncem loňského roku se také zlepšila spolupráce mezi naší regionální organizací a touto celorepublikově zastřešující organizací.

Hana Dufková
členka výkonného výboru Společnosti chovatelů ovcí a koz – Severozápadní Čechy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *