Vyhláška č. 89 o ochraně proti škodlivým organismům

VYHLÁŠKA č. 89 Ministerstva zemědělství ze dne 26. února 2002 o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole.

Ministerstvo zemědělství po projednání s Ministerstvem dopravy a spojů, Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 314/2001 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) patotypem – geneticky ustálený soubor jedinců jednoho druhu škodlivého organismu, který se svými vlastnostmi liší od jiného geneticky ustáleného souboru jedinců téhož druhu,
b) eradikací – použití vhodných metod boje proti škodlivému organismu s cílem jeho vyhubení v určitém místě nebo oblasti,
c) indexováním – jakýkoliv postup k prokázání přítomnosti fytoplazem, virů, viroidů nebo jim podobných škodlivých organismů v náchylných (indikátorových) rostlinách,
d) hraněným dřevem – dřevo zbavené přirozeného zaobleného povrchu,
e) osivem – semena určená k pěstování, která jsou rostlinami podle § 2 odst. 2 zákona,
f) zrnem – semena, která jsou rostlinnými produkty podle § 2 odst. 3 zákona,
g) konečným spotřebitelem – osoba, která nepodniká v rostlinné výrobě a rostliny anebo rostlinné produkty používá pouze pro svoji vlastní potřebu a neuvádí je dále do oběhu,
h) obchodním odběratelem – právnická nebo fyzická osoba, která se v rámci podnikání zabývá pěstováním rostlin a nakoupené rostliny nebo rostliny z nich vypěstované popřípadě rostlinné produkty z nich vyrobené uvádí do oběhu,
i) místem produkce – jakýkoliv areál, pozemek nebo jejich soubor využívaný jako samostatná produkční jednotka,
j) oblastí prostou určitého škodlivého organismu – území, ve kterém se nevyskytuje určitý škodlivý organismus, což je úředně doloženo, a ve kterém, je-li to potřebné, se uplatňují úřední opatření k udržení tohoto stavu.

(2) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí:
a) členskými státy Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (dále jen „EPPO“) – státy, jejichž seznam zveřejňuje každoročně Státní rostlinolékařská správa (dále jen „rostlinolékařská správa“) ve Věstníku Ministerstva zemědělství (dále jen „Věstník“) a na svých internetových stránkách,
b) evropskými zeměmi – Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy, Kazachstán (evropská část), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldávie, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (evropská část), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Svazová republika Jugoslávie, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko (evropská část), Ukrajina, Vatikán,
c) neevropskými zeměmi středozemní oblasti – Alžírsko, Ceuta, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Melilla, Sýrie, Tunisko, Turecko,
d) severoamerickými zeměmi – Grónsko, Kanada, Saint Pierre a Miquelon, Spojené státy americké,
e) americkými zeměmi – všechny země Severní, Střední a Jižní Ameriky, včetně ostrovů,
f) kontinentálními americkými zeměmi – všechny země Severní, Střední a Jižní Ameriky, s výjimkou ostrovů,
g) kontinentálními státy USA – Alabama, Aljaška, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensylvánie, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgínie, Washington, Washington D. C., Wisconsin, Wyoming, Západní Virgínie.

§ 2
Karanténní škodlivé organismy,
na které se vztahuje ohlašovací povinnost

(K § 4 zákona)

Právnické nebo fyzické osoby uvedené v § 4 zákona ohlašují výskyt nebo podezření z výskytu karanténních škodlivých organismů, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

§ 3
Registrace právnických a fyzických osob

(K § 7 odst. 1 a 3, § 7a a § 8 odst. 3 zákona)

(1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty a zásilky, k nimž se váže povinnost registrace osob podle § 7 odst. 1 a § 8 odst. 3 zákona, (dále jen „rizikové rostliny“) jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3.

(2) O registraci požádají příslušné osoby (§ 7 zákona) rostlinolékařskou správu písemnou formou. Vzor žádosti o registraci poskytuje žadatelům rostlinolékařská správa, která tento vzor a způsob podávání žádostí zveřejňuje ve Věstníku a na svých internetových stránkách. Žádost obsahuje:
a) datum narození, jméno a příjmení žadatele, popř. obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popř. obchodní firmu žadatele, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) adresu žadatele určenou k doručování a sídlo, jde-li o právnickou osobu,
c) jméno, příjmení a adresu osoby nebo osob zmocněných žadatelem k jednání s rostlinolékařskou správou, určenou k doručování,
d) rozsah registrace pro rizikové rostliny uvedené v přílohách č. 2 a 3, které hodlá žadatel uvádět do oběhu,
e) informaci, zda žadatel hodlá žádat o vydávání náhradních rostlinolékařských pasů (dále jen „náhradní pas“) podle § 7 odst. 1 zákona.

(3) Registrační číslo přiděluje rostlinolékařská správa osobám, o jejichž registraci rozhodla, (dále jen „registrovaná osoba“). Takto přidělené registrační číslo je nepřenosné na jinou osobu.

(4) Úřední registr podle § 7 odst. 1 zákona obsahuje:
a) datum narození, jméno a příjmení registrované osoby, popř. obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popř. obchodní firmu registrované osoby, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) adresu určenou k doručování a sídlo registrované osoby, jde-li o právnickou osobu,
c) registrační číslo přidělené registrované osobě rostlinolékařskou správou,
d) informaci, zda a jaké rizikové rostliny registrovaná osoba dováží anebo pěstuje anebo vyrábí a zda hodlá žádat o vydávání náhradních pasů podle § 7 odst. 1 zákona,
e) údaje o ukončení, přerušení, obnovení nebo změně činnosti, pro kterou jsou registrované osoby registrovány.

(5) Registrované osoby vedou v rozsahu své registrace průběžně evidenci o pěstovaných, vyrobených, skladovaných anebo jinak užívaných rizikových rostlinách uvedených v příloze č. 2 a o dovezených rizikových rostlinách uvedených v příloze č. 3. Evidence obsahuje:
a) záznamy o druzích, popřípadě odrůdách a o množství rizikových rostlin, včetně kategorií generací rozmnožovacího materiálu,1)
b) záznamy a doklady o původu, účelu výroby, pěstování, způsobu nakládání, dovozu a skladování rizikových rostlin a o jejich převodu nebo přechodu na jiné osoby,
c) záznamy o místech,2) kde se rizikové rostliny pěstují, vyrábějí, skladují nebo kde se s nimi jinak nakládá,
d) záznamy a doklady vztahující se k péči o zdravotní stav rizikových rostlin a k jeho hodnocení a k zabezpečení jejich totožnosti, včetně záznamů o prohlídkách prováděných registrovanou osobou podle § 7a písm. c) zákona,
e) záznamy o rostlinolékařských kontrolách prováděných rostlinolékařskou správou a záznamy o vystavených rostlinolékařských pasech s uvedením údajů podle § 6 odst. 2 písm. d).

(6) Záznamy a doklady podle odstavce 5 uchovávají registrované osoby nejméně jeden rok ode dne, kdy došlo k poslednímu převodu nebo přechodu práv k rizikovým rostlinám.

(7) Registrované osoby oznamují rostlinolékařské správě údaje podle § 7a písm. d) bodu 2 zákona na formulářích, které obdrží od rostlinolékařské správy současně s rozhodnutím o registraci. Rostlinolékařské správě oznamují údaje podle § 7a písm. d) bodu 1 zákona bezodkladně.

(8) Zvláštní požadavky k omezování šíření karanténních škodlivých organismů, které plní registrované osoby podle § 7a písm. e) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 4
Soustavná rostlinolékařská kontrola

(K § 7c odst. 3 zákona)

Soustavnou rostlinolékařskou kontrolou se zjišťuje:
a) výskyt karanténních škodlivých organismů uvedených v přílohách č. 8 a 9, a
b) zda jsou splněny zvláštní požadavky k omezování šíření karanténních škodlivých organismů, uvedené v příloze č. 4.

§ 5
Podmínky pro přemísťování rizikových rostlin
ve vztahu k chráněné zóně

(K § 7d odst. 3 zákona)

(1) Rizikové rostliny, na které se vztahují opatření ve vztahu k chráněné zóně a které pocházejí z míst mimo tuto zónu, mohou být přemísťovány přes chráněnou zónu s konečným umístěním mimo ni bez rostlinolékařského pasu platného pro tuto zónu jen za těchto podmínek:
a) použité obaly a vozidla přepravující rizikové rostliny musí být čisté a prosté příslušných karanténních škodlivých organismů a musí být zabezpečeny tak, aby během přepravy v chráněné zóně nevzniklo žádné nebezpečí šíření příslušných karanténních škodlivých organismů a aby byla zachována identita těchto rizikových rostlin, a
b) rizikové rostliny musí být opatřeny dokladem, který se obvykle používá k přepravním účelům, ve kterém je vyznačeno, že pocházejí z míst mimo chráněnou zónu a že jsou určeny do místa mimo tuto zónu.

(2) Jestliže je při rostlinolékařském dozoru zjištěno, že podmínky stanovené v odstavci 1 nejsou plněny, nařídí rostlinolékařská správa neprodleně zapečetit obaly s příslušnými rizikovými rostlinami a dopravit je pod úředním dohledem do míst mimo chráněnou zónu.

Náležitosti rostlinolékařských pasů
a podrobnosti k jejich vystavování
a k vydávání souhlasu s jejich vystavením
(K § 7e odst. 1, 2, 4 a 6 zákona)

§ 6

(1) Rostlinolékařský pas tvoří úřední návěska, popřípadě též doprovodný dokument, které obsahují údaje uvedené v odstavci 2, popřípadě v odstavci 3. Návěska musí být nepoužitá a musí být zhotovena z vhodného materiálu, který zabraňuje jejímu znehodnocení nebo poškození. Doprovodný dokument není potřebný, jestliže veškeré údaje podle odstavce 2 jsou uvedeny na návěsce.

(2) Rostlinolékařský pas tvořený jen návěskou obsahuje tyto údaje:
a) označení „CZ-Rostlinolékařský pas“,
b) označení „Státní rostlinolékařská správa“ nebo „SRS“,
c) registrační číslo přidělené registrované osobě rostlinolékařskou správou,
d) identifikace partie rizikových rostlin (např. pořadové číslo rizikových rostlin nebo pořadové číslo týdne příslušného roku nebo číslo partie nebo balení rizikových rostlin),
e) vědecký botanický název rizikových rostlin,
f) množství rizikových rostlin,
g) rozlišovací značka „CHZ“ (chráněná zóna) s kódem příslušné chráněné zóny (pouze pro rizikové rostliny určené do chráněné zóny),
h) rozlišovací značka „NP“( náhradní pas) a registrační číslo původního pěstitele, dovozce nebo výrobce (pouze pro rizikové rostliny, u nichž byl původní rostlinolékařský pas nahrazen jiným pasem),
i) rozlišovací značka „KZ“ (kód země) s kódem země původu nebo vyvážející země (pouze pro rizikové rostliny dovezené ze zahraničí).

(3) Pokud je rostlinolékařský pas tvořen návěskou a doprovodným dokumentem, musí návěska obsahovat alespoň údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až d) a doprovodný dokument údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až f), popřípadě také údaje uvedené v odstavci 2 písm. g) až i). Na doprovodném dokumentu mohou být uvedeny i další údaje, které však musí být zřetelně odděleny od údajů uvedených v odstavci 2.

(4) Údaje podle odstavce 2 musí být vyplněny úplně a čitelně hůlkovým písmem, jsou-li příslušné kolonky v rostlinolékařském pasu předtištěny, nebo strojopisem, a to v jazyce českém. Případné opravy nebo výmazy v rostlinolékařském pasu musí být úředně ověřeny, jinak je rostlinolékařský pas neplatný.

(5) Pokud je registrovaná osoba oprávněna k vystavování rostlinolékařských pasů podle § 8 odst. 1, pak se pro rostliny bramboru (Solanum tuberosum L.) určené k pěstování (sadbové brambory) za rostlinolékařský pas tvořený návěskou považuje výlučně úřední návěska podle zvláštního právního předpisu 3) doplněná o údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) a b).

§ 7

(1) Rostlinolékařská správa vystaví rostlinolékařský pas osobě registrované podle § 7 odst. 1 zákona na základě její žádosti. Žádost se podává
a) rostlinolékařské správě v místě provádění rostlinolékařské kontroly při dovozu, jde-li o dovážené rizikové rostliny, nebo
b) okresnímu oddělení rostlinolékařské správy místně příslušnému podle pozemků nebo objektů, na nichž nebo v nichž se rizikové rostliny, na které mají být pasy vystaveny, nalézají, v dostatečném předstihu před jejich očekávaným přemístěním.

(2) Vystavování rostlinolékařských pasů zahrnuje jejich vyhotovení a úplné a správné vyplnění.

(3) Návěska musí být připevněna k příslušným rizikovým rostlinám, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům tak, aby nemohla být použita znovu.

§ 8

(1) Rostlinolékařská správa může udělit registrované osobě oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů pouze na rizikové rostliny, které tato osoba uvádí do oběhu, pokud o toto oprávnění požádá rostlinolékařskou správu a předloží jí návrh vzorů rostlinolékařských pasů a pokud rostlinolékařská správa shledá, že je žadatel způsobilý dodržet při vystavování těchto pasů postup podle § 7 odst. 2 a že je schopen vést evidenci podle § 3 odst. 5. Vzor žádosti o oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů je uveden v příloze č. 5.

(2) Oprávnění nelze udělit k vystavování náhradních pasů.

(3) Souhlas s vystavením rostlinolékařského pasu udělí rostlinolékařská správa osobě, která má oprávnění k vystavování těchto pasů podle odstavce 1, pokud tato osoba o tento souhlas požádá v dostatečném předstihu před očekávaným přemístěním rizikových rostlin
a) okresní oddělení rostlinolékařské správy místně příslušné podle pozemků nebo objektů, na nichž nebo v nichž se nalézají rizikové rostliny, na které mají být pasy vystaveny, nebo
b) rostlinolékařskou správu v místě provádění rostlinolékařské kontroly při dovozu rizikových rostlin

a pokud rostlinolékařská správa shledá, že při uvádění příslušných rizikových rostlin do oběhu nehrozí nebezpečí rozšíření karanténních škodlivých organismů uvedených v přílohách č. 8 a 9 a škodlivých organismů podle § 11 odst. 2 zákona a že jsou splněny zvláštní požadavky k omezování šíření karanténních škodlivých organismů uvedené v příloze č. 4.

§ 9
Nahrazování rostlinolékařských pasů

(K § 7e odst. 6 zákona)

(1) Rostlinolékařská správa může nahradit rostlinolékařský pas náhradním pasem pouze v případech:
a) jsou-li dodávky rizikových rostlin rozděleny nebo je-li několik dodávek nebo jejich částí kombinováno nebo změní-li se zdravotní stav rizikových rostlin, a
b) je-li vyloučeno nebezpečí napadení karanténními škodlivými organismy, a
c) požádá-li o to v dostatečném časovém předstihu osoba registrovaná podle § 7 odst. 1 zákona místně příslušné okresní oddělení rostlinolékařské správy, popřípadě rostlinolékařskou správu v místě provádění rostlinolékařské kontroly při dovozu rizikových rostlin.

(2) Ustanovení § 6 platí pro náhradní pasy obdobně.

§ 10
Vedení evidence o rostlinolékařských pasech

(K § 7e odst. 3 zákona)

Právnické a fyzické osoby uvedené v § 7e odst. 3 zákona vedou záznamy o rostlinolékařských pasech s údaji podle § 6 odst. 2 písm. d), e) a f).

§ 11
Zásilky podléhající rostlinolékařské kontrole

(K § 8 odst. 2 a 7 zákona)

Zásilky, které jsou dovozci a dopravci povinni předložit k rostlinolékařské kontrole podle § 8 odst. 2 zákona a které musí být při vstupu na území České republiky opatřeny rostlinolékařským osvědčením podle § 8 odst. 7 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 3.

§ 12
Rostlinolékařské osvědčení

(K § 8 odst. 8 a § 9 odst. 1 zákona)

(1) Rostlinolékařské osvědčení, jímž jsou opatřeny dovážené zásilky,
a) nesmí být vystaveno dříve než 14 dní před datem, v němž rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty opustí odesílající zemi,
b) musí být úplně a čitelně vyplněno hůlkovým písmem nebo strojopisem, a to v jazyce anglickém, francouzském, německém, španělském, slovenském nebo českém, s vědeckými botanickými názvy, a musí být opatřeno razítkem oprávněného orgánu a podpisem oprávněné osoby; při úředně neověřených změnách, přepisech a výmazech textu je osvědčení považováno za neplatné.

(2) Rostlinolékařské osvědčení a rostlinolékařské osvědčení pro reexport musí obsahovat tyto údaje:
a) číslo osvědčení,
b) země a název příslušného orgánu rostlinolékařské péče, který osvědčení vystavil,
c) země, jejímuž orgánu rostlinolékařské péče je osvědčení určeno,
d) jméno a příjmení vývozce, popř. obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popř. obchodní firmu vývozce, jde-li o právnickou osobu, a dále adresu vývozce určenou k doručování a příslušnou místu vývozu,
e) ohlášené jméno a příjmení příjemce, popř. obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo ohlášený název, popř. obchodní firmu příjemce, jde-li o právnickou osobu, a dále adresu příjemce určenou k doručování a příslušnou místu určení zásilky,
f) počet a popis balení,
g) rozlišovací znaky balení,
h) místo původu zásilky,
i) ohlášené přepravní prostředky,
j) ohlášené vstupní místo,
k) botanický název rostlin v zásilce anebo rostlin, z nichž byl vyroben rostlinný produkt v zásilce, nebo název jiného předmětu, počet a popis balení,
l) ohlášené množství rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů,
m) jde-li o rostlinolékařské osvědčení, potvrzení, že příslušné rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty byly zkontrolovány anebo testovány v souladu s příslušnými úředními postupy a jsou považovány za prosté karanténních škodlivých organismů specifikovaných dovážející zemí a za vyhovující současným karanténním požadavkům dovážející země,
n) jde-li o rostlinolékařské osvědčení pro reexport, potvrzení, že příslušné rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty
1. byly dovezeny do uvedené reexportující země z uvedené země původu zásilky a byly opatřeny rostlinolékařským osvědčením, jehož originál nebo ověřená kopie jsou přiloženy k tomuto rostlinolékařskému osvědčení pro reexport,
2. jsou baleny v původních obalech a nebo byly přebaleny do původních anebo do nových obalů,
3. jsou na základě původního rostlinolékařského osvědčení anebo dodatečné kontroly považovány za vyhovující současným karanténním požadavkům dovážející země,
4. během skladování v reexportující zemi nebyly vystaveny riziku napadení škodlivými organismy,
o) dodatkové prohlášení,
p) údaje o dezinsekčním anebo dezinfekčním ošetření (datum, způsob ošetření, použitý přípravek a účinná látka, trvání a teplota, koncentrace, doplňující informace),
r) místo a datum vydání osvědčení,
s) jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby příslušného orgánu rostlinolékařské péče,
t) razítko příslušného orgánu rostlinolékařské péče,
u) případné prohlášení, že na základě tohoto osvědčení nevznikají příslušnému orgánu rostlinolékařské péče ani jeho oprávněným osobám nebo zástupcům žádné finanční závazky.

Pokud z údajů v rostlinolékařském osvědčení anebo rostlinolékařském osvědčení pro reexport, kterými jsou opatřeny dovážené zásilky, nejsou patrné identifikační údaje o registrované osobě podle § 3 odst. 4 písm. a), uvede je rostlinolékařské správě žadatel o provedení rostlinolékařské kontroly při dovozu a průvozu zásilek.

(3) Vzory rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského osvědčení pro reexport, vydávaných při vývozu a reexportu z České republiky, jsou uvedeny v přílohách č. 6 a 7.

(4) Dováží-li se do České republiky zásilka z jiné země než ze země jejího původu nebo vyváží-li se z České republiky zásilka pocházející z jiné země a byly-li tyto zásilky na území vyvážející země skladovány, přeloženy, přebaleny nebo rozděleny, musí k nim být připojeno rostlinolékařské osvědčení vyvážející země. Pokud z věcných důvodů
a) při dovozu do České republiky toto osvědčení v plném rozsahu nepotvrzuje zdravotní stav zásilky podle platných karanténních požadavků České republiky, nebo
b) při vývozu z České republiky není možno v plném rozsahu potvrdit zdravotní stav zásilky podle platných karanténních požadavků dovážející země,

musí být zásilka opatřena rostlinolékařským osvědčením pro reexport vyvážející země a rostlinolékařským osvědčením ze země původu zásilky nebo jeho ověřenou kopií.

§ 13
Zákaz dovozu a průvozu

(K § 11 odst. 1 a 2 zákona)

(1) Je zakázáno dovážet a provážet
a) karanténní škodlivé organismy uvedené v příloze č. 8 a zásilky s jejich výskytem,
b) zásilky s výskytem karanténních škodlivých organismů uvedených v příloze č. 9 na rostlinách nebo rostlinných produktech uvedených v této příloze,
c) zásilky uvedené v příloze č. 10 ze zemí uvedených v této příloze,
d) zásilky, které nesplňují zvláštní požadavky stanovené v příloze č. 11.

(2) Rostlinolékařská správa vyhlašuje zákaz dovozu a průvozu, popřípadě jiná opatření podle § 11 odst. 2 zákona ve Věstníku a na svých internetových stránkách.

(3) Zákaz dovozu a průvozu podle odstavce 1 písm. c) a d) se nevztahuje na vyvážející země, v nichž rostlinolékařská správa prověřila
a) podmínky pěstování příslušných rostlin nebo produkce příslušných rostlinných produktů nebo jiných předmětů,
b) způsob a rozsah prováděného průzkumu výskytu příslušných karanténních škodlivých organismů a
c) možnosti a způsoby ochrany proti šíření příslušných karanténních škodlivých organismů,

přičemž dospěla k závěru, že s ohledem na původ, vhodné ošetření anebo zvláštní preventivní opatření pro použití těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů je vyloučeno nebezpečí zavlečení karanténních škodlivých organismů při dovozu určitých zásilek do České republiky. Při tomto prověřování se vychází z dostupných vědeckých a technických poznatků, popřípadě z výsledků dalšího šetření, a je-li to potřebné, z výsledků šetření provedeného v příslušné zemi. Tyto země a požadavky, při jejichž dodržení nehrozí nebezpečí zavlečení karanténních škodlivých organismů, stanoví a zveřejní rostlinolékařská správa ve Věstníku a na svých internetových stránkách.

§ 14
Vstupní místa

(K § 12 odst. 1 zákona)

(1) Seznam vstupních míst pro provedení rostlinolékařské kontroly je uveden v příloze č. 12.

(2) Minimální podmínky pro provádění rostlinolékařské kontroly ve vstupních místech jsou uvedeny v příloze č. 13.

(3) Pracovní dobu provozního režimu vstupních míst určuje a zveřejňuje rostlinolékařská správa ve Věstníku a na svých internetových stránkách.

(4) Zásilky podléhající rostlinolékařské kontrole podle § 8 odst. 2 zákona, uvedené v příloze č. 3, a zásilky podléhající této kontrole podle § 8 odst. 4 zákona mohou být dováženy nebo prováženy mimo vstupní místa, pokud
a) se přepravují do místa provedení rostlinolékařské kontroly v uzavřených a nepoškozených obalech nebo s neporušenou celní závěrou,4) a
b) místo provádění rostlinolékařské kontroly těchto zásilek ve vnitrozemí splňuje podmínky uvedené v příloze č. 14.

§ 15
Rostlinolékařská kontrola při dovozu a průvozu
a následná rostlinolékařská kontrola po dovozu

(K § 12a odst. 1 a 2, § 12b odst. 1, 3, 6 a 7 zákona)

(1) Zvláštní požadavky pro dovážené a provážené zásilky jsou uvedeny v příloze č. 11. Splnění zvláštních požadavků potvrzuje příslušný orgán rostlinolékařské služby vyvážející země vystavením rostlinolékařského osvědčení, a jde-li o ošetření přípravky na ochranu rostlin, také vyplněním části „Dezinsekční anebo dezinfekční ošetření“ tohoto osvědčení.

(2) Rostlinolékařská kontrola může být provedena mimo vstupní místa, pokud
a) se zásilka přepravuje do místa provedení rostlinolékařské kontroly v uzavřených a nepoškozených obalech nebo s neporušenou celní závěrou,4) nebo
b) zásilku do tohoto místa písemně poukáže rostlinolékařská správa ze vstupního místa.

(3) Rostlinolékařská správa poukáže zásilku k provedení nebo dokončení rostlinolékařské kontroly mimo vstupní místa, jestliže:
a) je nutno provést časově náročnější nebo složitější laboratorní rozbory nebo detailní prohlídku zásilky při vykládce nebo po vykládce, anebo
b) při provedení rostlinolékařské kontroly ve vstupním místě hrozí riziko poškození zásilky extrémními teplotami.

O místě a podmínkách provedení takové rostlinolékařské kontroly rostlinolékařská správa vyrozumí deklaranta,5) dopravce a celní orgán ve vstupním místě a současně vyznačí v přepravním dokladu, že zásilka je poukázána k provedení nebo dokončení rostlinolékařské kontroly mimo vstupní místo.

(4) V jiném místě než vstupním místě, které navrhne registrovaný dovozce k provedení rostlinolékařské kontroly, lze zásilku vyložit z dopravního prostředku před zahájením kontroly, jen pokud dovozce zásilky nejpozději 30 dní před očekávaným dovozem písemně požádá rostlinolékařskou správu o prověření tohoto místa a rostlinolékařská správa shledá a protokolárně potvrdí, že toto místo splňuje podmínky uvedené v příloze č. 14.

(5) Byl-li zjištěn výskyt karanténního škodlivého organismu jen v části zásilky a je-li zřejmé, že zbývající část zásilky není napadena, naloží se s napadenou částí zásilky podle § 12b odst. 1 písm. b) zákona a zbývající část může být propuštěna do navrhovaného celního režimu,6) popřípadě s podmínkou splnění mimořádných rostlinolékařských opatření.

(6) Rozhodnutí o naložení se zásilkou nebo s částí zásilky podle § 12b odst. 1 zákona doručí rostlinolékařská správa deklarantovi a celnímu orgánu.

(7) Následné rostlinolékařské kontrole po dovozu podle § 12b odst. 3 zákona podléhají rostliny určené k pěstování, uvedené v příloze č. 15, a to po jejich vysetí nebo výsadbě na dočasné nebo trvalé stanoviště na pozemcích anebo v objektech obchodních odběratelů těchto rostlin.

(8) Pokud rostlinolékařská správa rozhodla o naložení se zásilkou nebo s částí zásilky podle § 12b odst. 1 písm. b) zákona (dále jen „zadržení zásilky“),
a) označí příslušné rostlinolékařské osvědčení vystavené pro tuto zásilku za neplatné tak, že na nápadném místě na lícní straně otiskne razítko ve tvaru rovnostranného trojúhelníku o délce strany 50 mm v červené barvě s textem „osvědčení stornováno“, a uvede jméno a příjmení oprávněné osoby hůlkovým písmem a datum rozhodnutí o naložení se zásilkou, a
b) uvědomí o tom rostlinolékařskou službu vyvážející země úředním sdělením s uvedením údajů podle přílohy č. 16, a to do dvou pracovních dnů od data rozhodnutí o zadržení zásilky nebo její části; úřední sdělení zašle na vědomí EPPO.

§ 16
Malá množství rostlin

(K § 12c odst. 3 zákona)

(1) Malá množství rostlin, na která se nevztahuje ustanovení § 8 odst. 2 až 5, § 9, § 11 odst. 1 písm. d) a § 12a zákona, jsou nejvýše:
a) při původu ze všech zemí, s výjimkou zemí uvedených pod písmenem b),
1. ovoce a zelenina kromě hlíz bramboru
(Solanum tuberosum L.) 2 kg
2. řezané květiny a části rostlin tvořící jednu kytici 1 kytice
3. osivo kromě semen bramboru
(Solanum tuberosum L.) 5 sáčků v originálním balení pro drobný prodej,
b) při původu ze členských států EPPO
1. ovoce a zelenina kromě hlíz bramboru
(Solanum tuberosum L.) 5 kg
2. řezané květiny a části rostlin tvořící jednu kytici 1 kytice
3. osivo kromě semen bramboru
(Solanum tuberosum L.) 5 sáčků v originálním balení pro drobný prodej
4. vánoční stromky (uříznuté) 1 kus
5. věnce 1 kus.

(2) Za malá množství rostlin podle odstavce 1 lze považovat pouze taková, která
a) jsou určena pro potřebu cestujících nebo příjemců a neslouží k výdělečným účelům nebo jsou spotřebována během přepravy,
b) nejsou zásilkami uvedenými v příloze č. 10,
c) nevykazují žádné příznaky napadení škodlivými organismy a
d) nejsou určena pro výzkumné nebo šlechtitelské účely.

§ 17
Vyhodnocování míry rizika škodlivých organismů

[K § 14 odst. 1 písm. a) zákona]

Vyhodnocování míry rizika škodlivých organismů podle § 14 odst. 1 písm. a) zákona se provádí na základě
a) soustavného hodnocení rozsahu, skladby a původu dovážených a provážených zásilek s ohledem na možnost zavlečení škodlivých organismů podle § 11 odst. 1 a 2 zákona,
b) soustavného hodnocení rozsahu a výsledku průzkumu výskytu škodlivých organismů prováděného podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona,
c) dostupných současných vědeckých poznatků o příslušných škodlivých organismech, zejména o jejich biologii a schopnosti aktivního šíření,
d) zhodnocení potenciálního hospodářského významu příslušných škodlivých organismů pro Českou republiku s ohledem na skladbu a rozsah pěstovaných rostlin,
e) zhodnocení dostupných způsobů ochrany proti šíření příslušných škodlivých organismů.

§ 18
Evidence výskytu
karanténních škodlivých organismů
na území České republiky

[K § 14 odst. 1 písm. e) zákona]

(1) Rostlinolékařská správa vede evidenci výskytu karanténních škodlivých organismů, která v závislosti na druhu škodlivého organismu a hostitelské rostliny a místě výskytu obsahuje tyto údaje:
a) vědecký název, popřípadě též patotyp karanténního škodlivého organismu a jeho taxonomické zařazení,
b) identifikaci zamořených pozemků a objektů,2)
c) identifikaci vlastníka zamořených pozemků či objektů nebo osoby, která je užívá z jiného právního důvodu – datum narození, jméno a příjmení, popř. obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popř. obchodní firmu, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresu určenou k doručování,
d) vědecký název druhu, popřípadě název odrůdy hostitelské rostliny,
e) datum a způsob zjištění výskytu karanténního škodlivého organismu a identifikaci osoby, která jej zjistila,
f) identifikaci osoby, která karanténní škodlivý organismus určila, popřípadě též osoby, která ověřila správnost určení, a datum určení, popřípadě jeho ověření,
g) údaje o intenzitě výskytu karanténního škodlivého organismu.

(2) Součástí evidence jsou též úřední doklady o nařízení a provedení mimořádných rostlinolékařských opatření a o výsledcích průzkumu a přezkušování výskytu karanténních škodlivých organismů.

§ 19
Způsob odborného šetření

[K § 14 odst. 1 písm. c) a k § 14 odst. 2 zákona]

K posouzení nutnosti a rozsahu nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření rostlinolékařská správa
a) ověří správnost určení zjištěného karanténního škodlivého organismu nebo škodlivého organismu podle § 11 odst. 2 písm. a) bodu 1 zákona na základě úředního laboratorního diagnostického vyšetření,
b) zjistí původ jeho výskytu,
c) provede detailní průzkum jeho územního rozšíření v místě a v okolí místa výskytu, popřípadě na dalších místech,
d) posoudí možnosti jeho dalšího šíření a možnosti eradikace,
e) v případě potřeby ověří patotyp škodlivého organismu,
f) posoudí kalamitní charakter přemnožení jiného než karanténního škodlivého organismu nebo škodlivého organismu uvedeného v § 11 odst. 2 písm. a) bodu 1 zákona.

§ 20
Postup při dovozu škodlivých organismů
a zásilek podle § 11 odst. 1 a 2 zákona
pro výzkumné nebo šlechtitelské účely
a při přechovávání škodlivých organismů,
jejich rozmnožování a jiné manipulaci s nimi

(K § 11 odst. 3 a § 14 odst. 3 zákona)

(1) Nebezpečí rozšíření škodlivých organismů uvedených v § 11 odst. 1 a 2 zákona při jejich dovozu, při dovozu zásilek uvedených v § 11 odst. 1 a 2 zákona a při přechovávání, rozmnožování a jiné manipulaci s těmito škodlivými organismy se posuzuje na základě
a) dostupných současných vědeckých poznatků o příslušných škodlivých organismech, zejména o jejich biologii a schopnosti aktivního šíření,
b) zhodnocení odborných a technických předpokladů příjemce zásilky nebo osoby, která příslušné škodlivé organismy dováží nebo přechovává, k zamezení jejich rozšíření,
c) šetření provedeného v případě potřeby v zemi původu zásilky,
d) vyloučení možnosti skrytého napadení příslušnými škodlivými organismy vhodnými metodami včetně laboratorního testování.

(2) Žádost o povolení dovozu škodlivých organismů a zásilek uvedených v § 11 odst. 1 a 2 zákona určených pro výzkumné nebo šlechtitelské účely (dále jen „karanténní materiál“) obsahuje:
a) datum narození, jméno a příjmení žadatele, popř. obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popř. obchodní firmu žadatele a jméno a příjmení jejího odpovědného zástupce, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) adresu žadatele určenou k doručování,
c) jméno a příjmení osoby odpovědné za příslušné činnosti,
d) vědecký název škodlivých organismů nebo rostlin nebo názvy rostlinných produktů nebo jiných předmětů,
e) typ karanténního materiálu,
f) množství karanténního materiálu,
g) místo původu karanténního materiálu s vhodnými písemnými doklady,
h) balení, způsob přepravy, předpokládaný termín dovozu,
i) dobu trvání, podstatu a cíle předpokládaných činností, obsahující alespoň shrnutí postupu práce a specifikaci pokusů pro výzkumné nebo šlechtitelské účely,
j) adresu a popis místa, v němž bude karanténní materiál před předáním příjemci v případě potřeby udržován a úředně testován,
k) místo prvního uložení nebo prvního pěstování po předpokládaném úředním uvolnění karanténního materiálu z režimu uvedeného v odstavci 6 v případech, kdy je to vhodné,
l) navrhovaný postup předpokládaného zničení nebo ošetření karanténního materiálu po ukončení povolených činností,
m) navrhované vstupní místo.

(3) Žádost o povolení přechovávání škodlivých organismů podle § 11 odst. 1 a 2 zákona, jejich rozmnožování a jiné manipulace s nimi obsahuje:
a) datum narození, jméno a příjmení žadatele, popř. obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popř. obchodní firmu žadatele a jméno a příjmení jejího odpovědného zástupce, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) adresu žadatele určenou k doručování,
c) jméno a příjmení osoby odpovědné za příslušné činnosti,
d) vědecký název škodlivého organismu,
e) místo původu škodlivého organismu s vhodnými písemnými doklady,
f) dobu trvání, podstatu a cíle předpokládaných činností, obsahující alespoň shrnutí postupu práce a specifikaci pokusů pro výzkumné nebo šlechtitelské účely,
g) navrhovaný postup zničení škodlivého organismu a zničení nebo ošetření dotčených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů po ukončení povolených činností, je-li to účelné,
h) návrh konkrétních postupů a opatření žadatele ke splnění zásad stanovených v příloze č. 17.

(4) V místech a zařízeních, v nichž se karanténní materiál přechovává, rozmnožuje nebo se s ním jinak manipuluje, musí být zajištěno, aby všechny škodlivé organismy byly pod kontrolou a aby se zamezilo možnosti jejich úniku. Pro každou činnost uvedenou v žádosti podle odstavců 2 a 3 musí být rostlinolékařskou správou stanoveno riziko možnosti úniku škodlivých organismů uvedených v § 11 odst. 1 a 2 zákona, vzhledem k typu karanténního materiálu a předpokládané činnosti, biologii škodlivých organismů, ke způsobům jejich šíření, k jejich interakci s okolím a k jiným důležitým faktorům spojeným s riziky, která vykazuje karanténní materiál.

(5) Rostlinolékařská správa před vydáním svého rozhodnutí
a) ověří, zda předpokládané činnosti, pro něž je karanténní materiál dovezen nebo pro něž jsou škodlivé organismy přechovávány, jsou v souladu s pojetím práce pro výzkumné, šlechtitelské, popřípadě diagnostické účely,
b) prověří, zda podmínky, za nichž mají být činnosti prováděny, odpovídají zásadám uvedeným v příloze č. 17,
c) omezí povolené množství karanténního materiálu na množství nezbytné pro předpokládané činnosti a nepřekračující kapacitu příslušného pracoviště stanovenou pro tyto účely,
d) přezkoumá odbornou a technickou kvalifikaci osob pověřených prováděním předpokládaných činností.

(6) V rozhodnutí o povolení dovozu karanténního materiálu anebo o povolení k přechovávání, rozmnožování a jiné manipulaci se škodlivými organismy uvedenými v § 11 odst. 1 a 2 zákona stanoví rostlinolékařská správa, v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 17 a s postupy podle odstavce 10, konkrétní podmínky, které při tom musí být splněny a dodržovány (dále jen „karanténní režim“), včetně způsobu ohlašování případného úniku škodlivých organismů uvedených v § 11 odst. 1 a 2 zákona z příslušných míst nebo zařízení, nebo jejich průniku do těchto míst nebo zařízení. Rostlinolékařská správa může též stanovit zvláštní požadavky, které musí dovážená zásilka splňovat, jakož i podmínky pro uvolnění karanténního materiálu z karanténního režimu.

(7) Kromě rozhodnutí o povolení dovozu karanténního materiálu podle § 11 odst. 3 zákona vystaví rostlinolékařská správa oprávnění, jehož formulář je uveden v příloze č. 18 a které doprovází karanténní materiál při vstupu na území České republiky a při jeho přemísťování po tomto území. Oprávnění musí být potvrzeno příslušným orgánem rostlinolékařské péče země původu karanténního materiálu.

(8) Je-li karanténní materiál zároveň zásilkou podle § 8 odst. 7 zákona, musí být v části „Dodatkové prohlášení“ jeho rostlinolékařského osvědčení uvedeno: „Zásilka je dovážena v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 147/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 20 vyhlášky č. 89/2002 Sb.“ a dále musí být uvedeno, že jsou splněny zvláštní požadavky stanovené rozhodnutím rostlinolékařské správy o povolení dovozu a uvedené v oprávnění podle odstavce 7.

(9) Je-li karanténní materiál zároveň rizikovou rostlinou podle § 3 odst. 1, musí být v rostlinolékařském pasu, kterým byl po provedení rostlinolékařské kontroly při dovozu opatřen, kromě náležitostí stanovených v § 6, uvedeno: „Tento materiál byl dovezen v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 147/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 20 vyhlášky č. 89/2002 Sb.“

(10) Postupy k vyloučení skrytého napadení určitého karanténního materiálu, určeného pro výzkumné a šlechtitelské účely, škodlivými organismy jsou uvedeny v příloze č. 19.

(11) Podmínkou pro uvolnění karanténního materiálu z karanténního režimu je dodržení karanténního režimu ověřené kontrolou podle odstavce 12 a testování karanténního materiálu odborně vyškolenými zaměstnanci rostlinolékařské správy nebo pověřenými osobami podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona, při kterém byl shledán prostým škodlivých organismů s výjimkou těch, jejichž výskyt na území České republiky je znám a které nejsou uvedeny v přílohách č. 8, 9 a 19 anebo nejsou škodlivými organismy podle § 11 odst. 2 písm. a) bodů 1 a 2 zákona.

(12) Rostlinolékařská správa kontroluje ve vhodných termínech plnění podmínek stanovených podle odstavce 6, zejména zda
a) karanténní materiál nebyl uvolněn z karanténního režimu bez ověření podmínek podle odstavce 11 rostlinolékařskou správou,
b) stanovené testování bylo prováděno odborně vyškolenými zaměstnanci rostlinolékařské správy nebo osobami pověřenými podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona,
c) karanténní materiál, určený k uvolnění z karanténního režimu, který nebyl shledán prostým škodlivých organismů podle odstavce 11, a všechny ostatní rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které s ním byly v kontaktu nebo které mohly být zamořeny, byly zničeny nebo podrobeny jinému opatření ke zničení příslušných škodlivých organismů, a to způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou,
d) jiný karanténní materiál a ostatní materiál shledaný zamořeným škodlivými organismy v průběhu činnosti a všechny ostatní rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, s kterými byl v kontaktu nebo které mohl zamořit, byly po ukončení činnosti zničeny nebo jinak ošetřeny způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou,
e) místa a zařízení, která sloužila k přechovávání, rozmnožování nebo k jiné manipulaci s karanténním materiálem, byla v případě potřeby sterilizována nebo jinak ošetřena způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou.

§ 21
Stanovení a udržování chráněných zón

(K § 14a zákona)

(1) Chráněné zóny se stanovují a udržují na základě programu stanoveného rostlinolékařskou správou, který zahrnuje alespoň:
a) průzkum výskytu příslušného karanténního škodlivého organismu před stanovením chráněné zóny, vycházející ze znalostí jeho biologie a agronomických podmínek a podmínek životního prostředí příslušného území, a provedený vhodnými metodami zahrnujícími prohlídku pěstebního substrátu a porostů, a je-li to nutné, laboratorní testování,
b) trvalý režim pravidelného a systematického průzkumu výskytu příslušného karanténního škodlivého organismu, prováděného v chráněné zóně v termínech optimálních pro jeho zjištění, nejméně jedenkrát ročně,
c) evidenci výsledků průzkumu.

(2) Při provádění průzkumu podle odstavce 1 se v případě škodlivých organismů živočišného původu jiných než háďátka, které škodí na lesních dřevinách a na rostlinných produktech z nich a napadají lesní kultury pěstované zpravidla ve volné přírodě, postupuje podle odstavců 3 až 6.

(3) K zajištění průzkumu se vytvoří pravidelná síť pozorovacích bodů, která pokrývá celé sledované území. Pro každý pozorovací bod se zaznamená jeho pořadové číslo, zeměpisná šířka a délka, nadmořská výška a v případě potřeby popis místa. Je-li to potřebné, rostlinolékařská správa shromažďuje též doplňující informace vztahující se k prováděnému průzkumu a může využít i další pozorovací body, které označí, popřípadě je zanese do mapy.

(4) Pozorovací body podle odstavce 3 se stanoví podle těchto kritérií:
a) území v okolí pozorovacího bodu musí být dostatečně velké,
b) pozorovací bod musí být umístěn tak, aby bylo možné provádět potřebná šetření,
c) v případě potřeby mohou být zvoleny další body, například na místech, kde existuje velké nebezpečí zavlečení příslušného škodlivého organismu.

(5) Je-li to vhodné s ohledem na druh škodlivého organismu, zaznamenávají se meteorologické údaje, zvláště srážky a teplota, a údaje charakterizující půdu, a to přednostně v místě pozorovacího bodu. Tyto údaje mohou být také získávány z nejbližšího místa, kde se tyto proměnné veličiny pravidelně měří. Zaznamenávají se také výjimečné jevy (např. sucho, silné deště atd.), které by mohly ovlivnit pozorování.

(6) Průzkum v pozorovacím bodu zahrnuje:
a) jednu nebo více hlavních, případně i dalších hostitelských rostlin nebo rostlinných produktů příslušného škodlivého organismu,
b) prohlídky reprezentativního počtu rostlin nebo rostlinných produktů ke zjištění příznaků napadení příslušným škodlivým organismem, prováděné v době, kdy lze předpokládat, že příznaky napadení budou nejzřetelnější,
c) ve sporných případech laboratorní testování vzorků,
d) v případě potřeby použití pastí, které příslušné škodlivé organismy přilákají, přičemž výběr typu, počtu a způsobu použití se řídí biologií škodlivého organismu.

§ 22
Náhrada majetkové újmy
vzniklé v souvislosti s uložením
mimořádných rostlinolékařských opatření

(K § 16 odst. 2 zákona)

(1) Náhradu majetkové újmy tvoří:
a) náhrada za zničené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty nebo za prokázanou ztrátu příjmů způsobenou jejich zničením nebo jejich ošetřením postupy stanovenými mimořádným rostlinolékařským opatřením, včetně nařízení jejich jiného než původně zamýšleného použití,
b) náhrada výdajů hospodárně vynaložených na provedení nařízených mimořádných rostlinolékařských opatření.

(2) Náhrada majetkové újmy se poskytuje na základě písemné žádosti dotčené fyzické nebo právnické osoby.

(3) Žádost podle odstavce 2 obsahuje:
a) datum narození, jméno a příjmení žadatele, popř. obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popř. obchodní firmu žadatele a jméno a příjmení jejího odpovědného zástupce, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) adresu žadatele určenou k doručování a sídlo, jde-li o právnickou osobu,
c) název peněžního ústavu a číslo účtu žadatele včetně směrového kódu peněžního ústavu, pokud je účet zřízen,
d) údaj, zda je žadatel plátcem daně z přidané hodnoty,
e) místo provedení mimořádných rostlinolékařských opatření: obec, katastrální území, číslo parcely, popřípadě přesnější označení místa,
f) popis a dobu plnění mimořádných rostlinolékařských opatření,
g) finanční vyjádření majetkové újmy.

(4) K žádosti podle odstavce 2 se přikládají:
a) doklad o podnikání (například výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis z evidence osob provozujících zemědělskou výrobu),
b) osvědčení finančního úřadu o registraci plátce daně,
c) doklady o vlastnictví příslušných pozemků nebo objektů nebo o jejich užívání z jiného právního důvodu,
d) účetní, případně daňové doklady, které prokazují vyčíslenou majetkovou újmu utrpěnou v důsledku provedení mimořádných rostlinolékařských opatření.

§ 23
Přechodné ustanovení

Rostlinolékařská osvědčení a rostlinolékařská osvědčení pro reexport mohou být vydávána podle vzorů stanovených dosavadními právními předpisy do 30. června 2002.

§ 24
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění vyhlášky č. 206/1999 Sb. a vyhlášky č. 41/2001 Sb.

§ 25
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Poznámky pod čarou:
1) § 2 písm. h) zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 153/2000 Sb.
2) § 6 odst. 1 písm. a) až d) a písm. f), § 7 písm. a), c), d), h) a § 10 odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb.
3) Vyhláška č. 191/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.
4) § 81 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
5) § 2 písm. n), § 107 a 108 zákona č. 13/1993 Sb.
6) § 2 písm. m) body 1, 3, 4, 5 a 6 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *