Vyhláška č. 92 o podnikání na úseku rostlinolékařské péče.

92 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 26. února 2002 o odborné způsobilosti pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče.

Ministerstvo zemědělství po projednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 45 odst. 2 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 314/2001 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6 zákona:

§ 1

Živnostensky podnikat na úseku rostlinolékařské péče v oboru diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin mohou jen osoby, které
a) splňují kvalifikační kritéria uvedená v § 5 odst. 1 zákona nebo jsou absolventy vysokých škol zemědělského, lesnického nebo biologického zaměření se specializací pro obor rostlinolékařství nebo ochrany rostlin nebo absolventy postgraduálního studia v oboru rostlinolékařství nebo ochrany rostlin podle zvláštních právních předpisů platných přede dnem 1. ledna 1999, nebo
b) mají úplné střední odborné vzdělání v oboru rostlinolékařství nebo fytopatologie a nejméně pětiletou praxi v oboru ochrany rostlin.

§ 2

(1) Živnostensky podnikat na úseku rostlinolékařské péče v oboru ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům mohou jen osoby, které
a) splňují kvalifikační kritéria uvedená v § 1, nebo
b) jsou absolventy akreditovaných bakalářských nebo magisterských studijních programů uskutečňovaných vysokou školou ve studijních oborech týkajících se pěstování rostlin a mají nejméně pětiletou praxi v oboru ochrany rostlin, nebo
c) mají úplné střední odborné vzdělání v některém z těchto oborů:
1. pěstitelství,
2. zahradnictví,
3. vinohradnictví,
4. chmelařství,
5. mechanizace,
6. lesnictví

a praxi v oboru ochrany rostlin v délce stanovené podle odstavce 2, nebo
d) mají úplné střední vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání jiné, než je uvedeno v § 1, a praxi v oboru ochrany rostlin v délce stanovené podle odstavce 2.

(2) Délka praxe u osob splňujících kvalifikační kritéria podle odstavce 1 písm. c) a d) činí nejméně deset let, popřípadě, vykonala-li příslušná osoba komisionální zkoušku1) z předmětu rostlinolékařství nebo ochrana rostlin na středních odborných školách oborů pěstitelských, zahradnických, vinohradnických, chmelařských nebo lesnických, nejméně pět let.

§ 3

Živnostensky podnikat na úseku rostlinolékařské péče v oboru kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin mohou osoby, které
a) splňují kvalifikační kritéria uvedená v § 1, nebo
b) jsou absolventy
1. akreditovaných bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programů uskutečňovaných vysokou školou v oblasti strojírenství, nebo
2. absolventy vysokých škol strojírenského zaměření nebo absolventy postgraduálního studia tohoto zaměření podle zvláštních právních předpisů platných přede dnem 1. ledna 1999, nebo
c) mají úplné střední odborné vzdělání nebo střední odborné vzdělání v některém z těchto oborů:
1. pěstitelství,
2. zahradnictví,
3. mechanizace,
4. lesnictví

a mají nejméně dvouletou praxi v obsluze a seřizování mechanizačních prostředků, nebo
d) mají úplné střední vzdělání anebo vysokoškolské vzdělání jiné, než je uvedeno pod písmeny a) až c), a nejméně tříletou praxi v obsluze a seřizování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin.

§ 4

Zrušuje se vyhláška č. 288/1996 Sb., o oborech středoškolského studia a délce odborné praxe jako kvalifikačních kritériích pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Poznámky pod čarou:
1) § 12 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *