27.08.2001 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výklad k převodu individuálních produkčních kvót na mléko

Výklad k převodu individuálních produkčních kvót na mléko

1. Úprava převodu v právních předpisech vztahujících se ke kvótám

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu upravuje převod IPK v § 12 odst. 8 takto:
"Produkční kvótu může její nabyvatel smluvně převést, prodat nebo pronajmout jinému subjektu při dodržení původních podmínek, a to nejdříve po uplynutí 1 roku od přidělení kvóty."

Nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005 upravuje převod IPK v § 7.
"§ 7 odst. 1 Převod individuální produkční kvóty mléka je vůči Fondu účinný ode dne, kdy bylo Fondu doručeno písemné oznámení o převodu stanovené kvóty nebo její části na nového nabyvatele. Producentovi, který pokračuje v činnosti producenta, jemuž byla přidělena individuální produkční kvóta mléka, Fond na požádání stanoví novou individuální produkční kvótu mléka ve stejné výši.
§ 7 odst. 2 Nabyvatel kvóty má postavení producenta, kterému byla kvóta nebo její část přidělena."

Na základě těchto ustanovení je možné konstatovat:
1. Po uplynutí jednoho roku od přidělení kvóty je jedinou podmínkou platnosti převodu, doručení oznámení Fondu o tomto převodu.
2. Zákon ani podzákonná norma neupravují přechod kvóty - tzn. pokud kvóta přejde jako součást práv jedné právnické osoby na jejího právního nástupce nebo např. v rámci dědictví na dědice. V těchto případech je nutno aplikovat úpravu obsaženou v obecných právních předpisech, tj. v občanském a obchodním zákoníku.

2. Vyhodnocování plnění produkční kvóty mléka

Při uvažování o převodu kvóty je důležité vzít v potaz, jakým způsobem se vyhodnocuje plnění produkční kvóty.
Plnění kvóty se vždy posuzuje takto: Proti výši kvóty k poslednímu dni kvótového roku (31. března) se porovná objem mléka dodaný příslušným dodavatelem v průběhu uplynulého kvótového roku. Tzn., že na případné vyměření sankce za překročení kvóty nemá žádný vliv skutečnost, že výrobce mléka např. v prosinci již překračuje kvótu, pokud si převodem od jiného výrobce např. v únoru zajistí její navýšení a v konečném zúčtování k 31.3. bude vůči nové výši kvóty tzv. "čistý" - tedy nepřekročí.

3. Nabytí kvóty od jiného producenta

V zásadě existují dvě možnosti jak nabýt kvótu od jiného producenta:
1. přechodem
2. smluvním převodem. Smluvním převodem lze nabýt logicky i část kvóty.

4. Přechod kvóty na právního nástupce v rámci sloučení, splynutí, rozdělení právnických osob, převodu jmění na společníka anebo v případě úmrtí fyzické osoby
 Jde o jednodušší případ.
 Původní držitel kvóty vždy zaniká bez likvidace a jeho kvóta přechází jako součást obchodního jmění na právního nástupce (případně se dělí), který musí být uveden ve výpisu z obchodního rejstříku jako právní nástupce původního držitele.
 V případě splynutí dvou právnických osob obě zanikají a vzniká třetí, nová právnická osoba, která se stává držitelem kvót splývajících společností.
 V případě sloučení dvou právnických osob zaniká pouze jedna ze slučovaných společností, přičemž ta druhá, nástupnická společnost, pokračuje v činnosti a stává se držitelem kvóty zaniklé společnosti.
 V případě rozdělení právnické osoby může dojít i k rozdělení kvóty, v jakém poměru se kvóta bude rozdělovat, nebo zda přejde celá na jednu z nových právnických osob, upravuje smlouva o rozdělení právnické osoby (v případě veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti) nebo projekt rozdělení (v případě společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti).
 V případě převodu jmění na společníka dochází k převzetí obchodního jmění společnosti, a tedy i kvóty, majoritním společníkem a společnost zaniká.
 Mezi případy přechodu kvóty patří i prodej podniku, příp. jeho části. Rozhodující je v těchto případech obsah smlouvy, ze zákona přecházejí na kupujícího všechna práva a závazky, na které se prodej vztahuje.
 Obdobně kvóta přechází v rámci dědictví na dědice.
 V případě výše uvedených přechodů kvót není nezbytné o cokoliv žádat Fond, kvóta přechází na právního nástupce (dědice) automaticky. Vůči odběrateli mléka právní nástupce prokazuje držení kvóty jednak rozhodnutím o stanovení kvóty na původního držitele a pak výpisem z obchodního rejstříku, který potvrzuje, že je právním nástupcem původního držitele kvóty nebo rozhodnutím soudu o dědictví. Je však zapotřebí o každém přechodu kvóty (tj. zániku původní držitele bez likvidace, případně úmrtí fyzické osoby) informovat Fond, aby bylo možné zanést přechod kvóty i do kontrolního systému mléčných kvót a předešlo se případným nedopatřením při vyhodnocování kvótového roku.

5. Smluvní převod kvóty (bezúplatný i prodej)
 O převod se jedná ve všech případech, kdy nejde o právní nástupnictví. Převod může proběhnout jak kupní smlouvou (ústní i písemnou) nebo darovací smlouvou (ústní i písemnou). Převod kvóty nebo její části může a nemusí doprovázet převod dojnic.
 Rozhodujícím pro platnost převodu je splnění dvou podmínek:
a) Fondu bude doručeno oznámení o převodu kvóty nebo její části, podepsané nabyvatelem a původním držitelem kvóty
b) K převodu dojde rok poté, co byla kvóta původnímu držiteli přidělena
 Fond vždy poté, co obdrží oznámení o převodu kvóty, vystaví potvrzení (jak nabyvateli, tak původnímu držiteli) o tom, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu a od kterého dne je převod účinný.
 Pokud se zájemci o převod dohodnou na převodu již v období před vypršením roční lhůty zakazující převod, zašlou oznámení o převodu Fondu a Fond jim potvrdí doručení oznámení s tím, že převod je účinný ode dne, kdy uplyne rok od přidělení kvóty původnímu držiteli.(tedy obvykle od února roku 2002)
 Při převodu kvóty je vždy nutné pamatovat na to, jaký objem mléka již původní držitel kvóty dodal do mlékárny. Aby původní držitel kvóty nebyl sankcionován na konci kvótového roku, musí převést na nabyvatele pouze nevyčerpanou část kvóty v daném kvótovém roce a teprve s účinností od 1.4 následujícího kvótového roku může převést zbytek. Pro názornost uvádím příklad:
Subjekt A je držitelem kvóty 100 litrů. V září se rozhodne prodat celé stádo krav subjektu B a s ním celou kvótu, samozřejmě s účinností ode dne, kdy uplyne rok od pravomocného přidělení kvóty. Do září dodal do mlékárny 45 litrů. Proto subjekt A převede na subjekt B zatím v září pouze nevyčerpanou část kvóty - tj. 55 litrů. Převedené krávy nadojí subjektu B od září do konce kvótového roku 55 litrů. Při vyhodnocení kvótového roku bude k 31.3., kdy učiněný převod kvóty již bude účinným, mít subjekt A kvótu 45 litrů, přičemž jeho dodávky budou činit také 45 litrů a subjekt B bude mít 55 litrů a dodávky také 55 litrů. Oba subjekty nebudou penalizovány ani za překročení ani za nevyčerpání kvóty jejím snížením.Zbytek kvóty 45 litrů může subjekt A převést na subjekt B kdykoliv v dalším kvótovém roce - tedy již 1. dubna.

Státní zemědělský intervenční fond

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down