Výkrmci kuřat, farmářské ceny a odbytová organizace

Vykrmci kuřat jsou dlouhodobě nespokojeni s realizovanými farmářských cen, někteří i dlouhými lhůtami splatnosti od porážek, které jim dohromady způsobují ekonomické problémy a neumožňují jim seriozně se připravit na silné konkurenční prostředí v rozšířené EU, do které směřujeme. Nutí je často ke ztrátám, což je v rozporu s logikou podnikání.

Na tlak prvovýrobců kuřat svolala ČMDU jejich společné jednání do Větrného Jeníkova dne 29.4.2003 bezprostředně po konání 16. řádné valné hromady Unie. Výkrmci se zde dohodli, že požádají písemně porážky kuřat o úpravu realizačních cen. Jednat o cenách budou i osobně. Dále si zvolili po dvou zástupcích z jednotlivých porážkových okruhů na konkrétnější další jednání o dalším postupu jako vytvoření vlivného odbytového družstva, v úvahu připadalo i případné odstupování od smluv jak jednodenních mláďat drůbeže tak dodávek jatečných kuřat na porážky v případě neochoty porážek jednat o změně FC.
Jednání se uskutečnila celkem tři a to v sídle Unie. Proběhla vzájemná informovanost jak probíhají jednání výkrmců s porážkami. Jako vždycky, jedna porážka se vymlouvala na druhou a k podstatné potřebné úpravě cen nedošlo. Porážky cítí potřebu zvýšení cen farmářům, ale chovají se tržně a čekají na silnější a soustředěnější tlak zemědělské prvovýroby. Toho výkrmci zatím nedosáhli. Vztahy se supermarkety si porážky hýčkají jako v peřince a velmi se obávají, aby ani náznak nátlaku na ně se k nim bůh chraň nedostal. Něco takového, že by bylo reálné opřít se při jistě náročných jednáních s nimi o nezbytné celorepublikové požadavky výkrmců kuřat, o to se ani nepokusí. Došlo pouze k určitým kosmetickým ústupkům ze strany porážky v Klatovech, kde byla situace nejvíce vyhrocena již podanou výpovědí výkrmců na dodávku jatečných kuřat v rozhodujícím objemu.
To uspokojilo výkrme, kteří výpověď stáhli a dokonce se s omluvou ani nezúčastnili závěrečného, třetího jednání zástupců výkrmců uskutečněného v Praze dne 20.5.2003. Tím se narychlo omluvili i někteří další výkrmci například z okruhu porážky Vodňany a Kostelce. Uvedenou realitu je možno brát jako nedodržení slibu, který si zástupci výkrmců sami sobě dali k řešení současné nepříznivé ekonomické situace a porušení nepsaných organizačních pravidel, na kterých se dohodli. Současně to může ovlivnit další pohled na odbytová družstva a jakýkoliv společný postup. Je škoda, že se nekoordinovaně spokojili s málem a ti, kteří je svými akcemi podpořili jsou nyní vydáni napospas zpracovatelům prosti jakýchkoli informací a pokynů k dalšímu postupu. Opětovně se projevila neschopnost operativně komunikovat. Je to zatočený kruh, výkrmci si jednání přáli, ČMDU jim pomohla na jejich tlak setkání zorganizovat, ale vlastní rozhodnutí a aktivita ke koordinovanému a účinnému postupu vůči svým odběratelům je na nich samotných.

Jaký je tedy závěr z jednání reprezentantů výkrmců kuřat?

Zástupci Drůbež-odbytové družstvo se sídlem ve Strakonicích, Nebřehovická 522 nabídli vstup výkrmcům do jejich organizace s tím, že předali tajemnici Unie i jejich stanovy, s kterými se může každý zájemce seznámit jak v sídle Unie, tak v OD Strakonice. Kontakt na předsedu OD ing.Josefa Soukupa je mobilní telefon číslo 602 42 73 78, e-mail: akst@iol.cz . Projevili dále vůli přizpůsobit organizaci družstva i jejich sídla potřebám a situaci většiny výkrmců v ČR.
Vedle toho se formuje skupina výkrmců, kteří na základě mandátních smluv se postupně soustřeďují s cílem nejdříve vytvořit základní spolehlivou organizační strukturu výkrmců kuřat v ČR (s aktivní vzájemnou komunikaci), která si předsevzala být disciplinovaná, akceschopná a ochotná v následném kroku buď založit nové odbytové družstvo nebo zvolit jinou formu účinné spolupráce. Organizátorem je Ing.Zdeněk Scháno ( mobilní telefon 602 286 769, e-mail: komaspol@sendme.cz ), který spolu s Ing.Ročkem, Ing.Kudrnou a Ing.Soukupem (Bezděkov) byli jediní, kteří se ukázněně zúčastnili závěrečného jednání zástupců výkrmců. Mandátní smlouvy budou , podle organizátora individuelní, neveřejné , budou respektovat specifika a vyžadovat základní cenotvorné organizační povinnosti každého výkrme. Každý, kdo bude ochoten se tímto způsobem organizovat, prokáže ochotu účastnit se na procesu rentability. Cílový stav minimálně 60% výkrmců, zvýšení FC na 22,50 Kč proti absolutní disciplině a informovanosti. Další informace k prostudování jsou na www.komaspol.cz .

Složitá situace každého jednotlivého výkrme, který je různě svázán jak majetkoprávními vztahy, tak různými formami započítávání cen by nemělo být , při citlivém postupu a již získaných zkušenostech, překážkou k formování takové matketingové formy spolupráce, která by zlepšila jeho ekonomickou situaci a zajistila trvale důstojnější pozici farmáře ve vertikále výroby, zpracování a odbytu kuřat v ČR. Věřím v inteligenci našich výkrmců, kteří tímto chtějí vlastně uvedenou vertikálu posílit. Toho by si měli být vědomi jak výrobci krmných směsí, tak zpracovatelé drůbeže. Chovejme se v naší vertikále a v ČR tak, jak se přísluší zemi, která docílila spotřebu drůbeže na osobu a rok v krátké době vyšší něž-li v zemích EU, kde směřujeme a nenechejme dosažené výsledky a tržní prostor zadarmo konkurenci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *