Vyvažovat oblasti produkční a méně příznivé

Rozhovor s Dušanem Vaňkem, ředitelem Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky

Váš ústav vypracovává dokumenty k Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Jak jste s nimi daleko?
Oba materiály – Národní strategii rozvoje venkova a Program rozvoje venkova – jsme již dokončili a předali zadavateli, tedy ministerstvu zemědělství. Po projednání na operativní poradě ministra mohou jít do připomínkového řízení. V dubnu by se programy měly předložit vládě a počátkem druhého pololetí do Bruselu. Aby dokumenty mohly platit od začátku příštího roku, jak se předpokládá, měl by se tento časový harmonogram dodržet.
Hodně se diskutovalo o rozvržení financí mezi jednotlivé osy, co říkají aktuální verzi ekonomové?
Náš první návrh, který byl poměrně vyvážený a vycházel z původní minimální varianty, tedy asi ze 14 miliard korun ročně, doznal po rozhodnutí – zřejmě ministerstva financí – vyčlenit na EAFRD částku 10,4 miliardy korun, určitých změn včetně jisté nevyváženosti. Je evidentní snaha vedení resortu prioritně zachovat kontinuitu dosavadního rozměru podpor, a proto se nejsilnější jeví tzv. druhá osa v rámci EAFRD. Nejsem si jist, zda třetí osa není podhodnocena.
Na třetí osu by podle současného návrhu mělo jít jen třináct procent peněz z celkového koláče. Starostové tedy nebyli v diskusích příliš úspěšní?
EAFRD je zemědělský fond a není pochyb o tom, že existuje morální právo, aby se z něj posiloval agrární venkov. Možná, že o rozdělení peněz se bude ještě diskutovat mezi vedením resortního ministerstva a ministerstva pro místní rozvoj, které už také nemá tolik zdrojů jako dříve. Asi bude nutné si vyjasnit, kdo by měl finančně zabezpečit některé záležitosti, které nejsou vyloženě agrární. Myslím si, že v tomto směru tady dochází k historickému zlomu.
Když se zvýrazní osa II, zvednou se podpory oblastem LFA? Už dnes vycházejí podniky hospodařící extenzivně v těchto podmínkách jako ekonomicky nejúspěšnější.
My již delší dobu upozorňujeme na to, že by mělo dojít ke korekcím. Je potřeba maximálně vyvažovat oblasti produkční a oblasti orientované na krajinotvorbu. Máme tu fenomén, který je daný naší historií – zatímco v prostředí evropské patnáctky je v dotacích pro LFA skrytá sociální podpora tamních malých převážně rodinných farem, které se starají o pozemky ve svém okolí, u nás tyto platby často směřují k nemnoha silným podnikatelským uskupením, jež do značné míry ovládla oblasti LFA. Tyto subjekty plní roli krajinotvornou – někdy více, někdy méně, ale rozhodně nemají sociálně-stabilizační funkci. Dá se očekávat, že do budoucna nebude tak jednoduché získat tyto podpory. Velice bych se přimlouval za to, aby se platbou nějak motivovala i produkce mléka, které je nedostatkovou surovinou v kvalitě bio. Všichni v LFA šli u skotu do totální extenzity, což je dobrý model, ale ne vše je spasitelné. Taky by se mělo více myslet na ovce, i proto, že jehněčí maso je v Evropské unii nedostatkovým zbožím.
VÚZE se bude podílet na uspořádání konferencí ke vzdálenější budoucnosti agrárního venkova, které iniciuje ministerstvo zemědělství. O jaké akce půjde?
Během března se budou konat dvě národní konference. První bude 13. března v sídle Krajského úřadu v Olomouci a druhá 28. března v budově ministerstva zemědělství. Pozvání na ně budou do značné míry adresná a zúčastnit by se měla manažerská veřejnost, představitelé místní samosprávy a akademické obce. Tyto národní konference se zaměří na situaci v českém prostředí a nejbližším okolí do roku 2013. Cílem akcí bude hlavně seznámit veřejnost s tím, co se chystá. Další velká mezinárodní konference se uskuteční 25. až 26. května na České zemědělské univerzitě v Praze-Suchdole. Ta bude zaměřena víc filozoficko vizionářsky. Měly by na ní zaznít představy o tom, jak bude vypadat agrární venkov ve středoevropském prostoru po roce 2013. Hlavním řečníkem bude bývalý evropský agrární komisař Franz Fischler. Na všech třech akcích, jejichž hlavním organizátorem bude MZe, se bude podílet náš ústav a agrární komora.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *