Výživa obilnin dusíkem

Při stanovení dávky dusíku je nutné brát v úvahu především půdní podmínky (obsah reziduálního dusíku po předplodině, půdní druh), klimatické podmínky (teplota, srážky – rychlost mineralizace a uvolňování dusíku a jeho vyplavování) a využitelnost hnojiva. Část zemědělců však hospodaří ve zranitelných oblastech, zhruba na 58 procentech orné půdy, kde musí dodržet limity hnojení jednotlivých plodin vycházející z nařízení vlády o používání hnojiv ve zranitelných oblastech.

Základní hnojení

U jarních obilnin se v základní dávce aplikuje většina z celkové dávky dusíku. Vyplavení dusíku se většinou není nutné obávat tak jako během dlouhého a často deštivého podzimního období u ozimů. Pro sladovnický ječmen je nejvhodnější aplikovat celou dávku najednou při přípravě půdy, ale i u ostatních obilnin je možná jednorázová aplikace, je však nutné brát v úvahu výši dávky, předplodinu a vlastní agroekologické podmínky, především kvalitu půdy. Aplikaci při orbě spolu s P, K hnojivy nelze doporučit, v úvahu připadá pouze v nejsušších částech kukuřičné výrobní oblasti.

Regenerační hnojení

Včasnost aplikace této dávky je alfou a omegou úspěšného startu ozimých obilnin do jarní vegetace. Hnojivo však nesmí být aplikováno na sníh či promrzlou půdu. Při aplikaci této dávky je však možné využít nočních mrazíků, které napomohou menšímu poškození porostu při pohybu pozemní aplikační techniky. Zemědělci hospodařící ve zranitelných oblastech musí dodržovat aplikační omezení týkající se období zákazu hnojení nejen organickými, ale i průmyslovými hnojivy (tab. 2). Z hlediska tvorby hospodářského výnosu má regenerační hnojení stěžejní vliv na dotvoření produktivních stébel na jednotce plochy. Určení výše dávky dusíku záleží především na druhu, ale i konkrétní odrůdě obilniny, počtu zdravých rostlin zjištěných při agrobiologické kontrole porostu po přezimování, růstové fázi, resp. vývojové etapě a na předplodině. I když všeobecně platí, že nejvyšší dávky aplikujeme k ozimým ječmenům z důvodu rychlé regenerace po zimě, ideální je stanovení Nmin v půdní vrstvě 0 až 30 cm a provedení korekce dávky podle tohoto obsahu a případné základní dávky na podzim (tab. 3). Pro tuto dávku je jednoznačně vhodnější volit pevné formy hnojiv.

Produkční hnojení

Produkční dávka dusíku zaměřená na posílení produktivity klasu by měla být provedena rovněž včas, tj. v období zakládání klásků až začátku zakládání kvítků. Tomuto období většinou odpovídá růstová fáze začátku sloupkování. Při stanovení výše dávky je nutné brát v úvahu kromě druhu a odrůdy obilniny především výši regenerační dávky, počet silných odnoží a průběh teplot a srážek vzhledem k mineralizaci půdního dusíku.
Objektivní určení výše dávky spočívá v provedení anorganického rozboru rostlin, který nejlépe ukazuje výživný stav mladých obilnin, příp. měření obsahu chlorofylu pomocí N-testeru využívající přímý vztah mezi obsahem chlorofylu a celkového dusíku. Někdy opomíjené obsahy Nmin v půdě mají i v tomto období své opodstatnění, jelikož nemůžeme znát velikost mineralizace N z půdní zásoby v dalším období (tab. 3). Kapalná forma hnojiva k produkční dávce je výhodná nejen z hlediska rychlejšího příjmu rostlinami, ale i z důvodu možnosti míchání hnojiva s morforegulátory, příp. herbicidy.

Kvalitativní hnojení

Hnojení výrazně přispívá k prodloužení aktivity vrcholové části asimilačního aparátu (praporcový list, klas), snížení redukce založených obilek a ke zvýšení jejich hmotnosti. Kvalitativní dávka dusíku připadá v úvahu prakticky pouze u potravinářské pšenice, kde kromě ovlivnění HTZ především zvyšuje obsah nerozpustných (lepkových) dusíkatých látek v zrnu. O využití této dávky dusíku rozhoduje hlavně dostatek vláhy. Další nezbytnou podmínkou je perfektní zdravotní stav rostlin, především nepřítomnost houbových chorob. Kvalitativní dávka se aplikuje mezi metáním a kvetením, o jejím plném využití rozhoduje výše zmíněný dostatek vláhy. Kapalné formy hnojiv však nejsou vhodné z důvodu rizika popálení vrcholových listů a nenahraditelného poškození asimilačního aparátu. Při použití speciálních aplikačních nástavců je možné použít i hnojiva kapalná. Na slabší porosty, především ozimé pšenice, je možné tuto dávku zařadit již podstatně dříve, většinou koncem sloupkování, kde může mít poměrně výrazný vliv na menší redukci počtu zrn v klase. Kvalitativní hnojení má větší význam na chudších půdách, na půdách úrodnějších je jeho vliv nižší.

 

Klíčové informace

– Při stanovení dávky dusíku je potřeba brát v úvahu více faktorů.
– U regeneračního hnojení je podstatná včasná aplikace.
– Zranitelné oblasti mají u dusíkatých hnojiv speciální režim.

 

Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *