13.02.2001 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vzor čestných prohlášení -přílohy č. 2 a 3 k nařízení vlády z 31. 1. 2001

Čestné prohlášení při podání žádosti o poskytnutí finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu.

Příloha č.2 k vládnímu nasřízení z 31. 1. 2001

1. Je-li žadatelem fyzická osoba :

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti, včetně příloh jsou pravdivé, a že jsem neobdržel(a) finanční příspěvek na tentýž pozemek nebo účel, pro který nyní žádám z jiných zdrojů státního rozpočtu.
Mám k datu podání žádosti vypořádány splatné závazky vůči Fondu, ministerstvu, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně nebo závazky vzniklé v souvislosti s podporami poskytnutými do zemědělství.
Dále prohlašuji, že na můj majetek nebyl prohlášen konkurs.
Nemám nesplněné povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy podle
§ 2 odst. 1 písm. e) při obhospodařování zemědělské půdy, které mi byly uloženy pravomocným správním rozhodnutím.
Zavazuji se k tomu, že pokud v průběhu příslušného hospodářského roku změním trvalý travní porost na ornou půdu, pak do konce příslušného hospodářského roku změním nejméně shodnou výměru orné půdy na trvalý travní porost a o této skutečnosti budu podle § 6 odst. 3 informovat Fond.
Prohlašuji, že výměry jednotlivých souvislých ploch orné půdy odpovídají požadavkům stanoveným podle § 2 odst. 3.

Jsem si vědom(a) své trestní odpovědnosti a povinnosti vrátit poskytnuté finanční prostředky v souladu s § 5 odst. 8 a 9 zákona č. 256/2000 Sb.,
o Státním zemědělském intervenčním fondu, v případě uvedení nepravdivých údajů nebo nesplnění některého z kritérií, na které bylo poskytnutí podpor vázáno.

Zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí podpor stanovené zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a nařízením vlády č. …/2001 Sb.

Souhlasím s tím, aby Fond mohl nakládat s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o poskytnutí finanční podpory nebo finanční kompenzační podpory, a to v rozsahu nezbytném pro vyřízení mé žádosti.

V ……….. ….…dne…………. …………………………………….
Podpis žadatele (úředně ověřený)

2. Je-li žadatelem právnická osoba :

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti, včetně příloh jsou pravdivé, a že v žádosti uvedená právnická osoba neobdržela finanční příspěvek na tentýž pozemek nebo účel, pro který nyní žádá z jiných zdrojů státního rozpočtu.
V žádosti uvedená právnická osoba má k datu podání žádosti vypořádány splatné závazky vůči Fondu, ministerstvu, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně nebo závazky vzniklé v souvislosti s podporami poskytnutými do zemědělství.
Dále prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba není v likvidaci a na její majetek nebyl prohlášen konkurs.
V žádosti uvedená právnická osoba nemá nesplněné povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy podle § 2 odst. 1 písm. e) při obhospodařování zemědělské půdy, které jí byly uloženy pravomocným správním rozhodnutím.
Zavazuji se k tomu, že pokud v žádosti shora uvedená právnická osoba v průběhu příslušného hospodářského roku změní trvalý travní porost na ornou půdu, pak do konce příslušného hospodářského roku změní nejméně shodnou výměru orné půdy na trvalý travní porost a o této skutečnosti bude podle § 6 odst. 3 informovat Fond.
Prohlašuji, že výměry jednotlivých souvislých ploch orné půdy odpovídají požadavkům stanoveným podle § 2 odst. 3.

Jsem si vědom(a) své trestní odpovědnosti a povinnosti v žádosti uvedené právnické osoby vrátit poskytnuté finanční prostředky v souladu s § 5 odst. 8 a
9 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, v případě uvedení nepravdivých údajů nebo nesplnění některého z kritérií, na které bylo poskytnutí podpor vázáno.

Zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí podpor stanovené zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a nařízením vlády č. …/2001 Sb.

Souhlasím s tím, aby Fond mohl nakládat s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o poskytnutí finanční podpory nebo finanční kompenzační podpory, a to v rozsahu nezbytném pro vyřízení mé žádosti.

V………………………dne………….. ……….. ………………………………………….
Podpis statutárního orgánu žadatele (úředně ověřený)
a otisk razítka

Příloha č. 3 k nařízení vlády z 31. 1. 2001

Čestné prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu (vzor)

1. Čestné prohlášení fyzické osoby o splnění podmínek pro poskytnutí finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu podle nařízení vlády č. …/2001 Sb.

Já, níže podepsaný(á)
Jméno a příjmení ....................................................................................………………
Datum narození………………………………………………………………………………..
Identifikační číslo...........................................………………………………………………
Trvale bytem.......................................……………………………………………………... PSČ.......................Okres.........................................………………………………………
Kraj………………………………………………………………………………………………

prohlašuji na svou čest, že v průběhu hospodářského roku ……/……, ve kterém mi byly poskytnuty podpory, jsem plnil(a) a do jeho konce budu plnit všechny podmínky pro poskytnutí podpor, k jejichž plnění jsem se zavázal(a) v žádosti podané dne …….
Prohlašuji, že jsem pěstoval(a)* / nepěstoval(a)* plodiny uvedené v bodu 3 přílohy č. 5 k tomuto nařízení a že jsem produkci těchto plodin
použil(a)* / nepoužil(a)* k vlastnímu využití pro jiné účely, než je výroba potravin, krmiv a osiv, tj. pro účely energetického využití.
Prohlašuji, že jsem splnil(a)* podmínku uvedenou v § 4 odst. 2 písm a)* nebo § 4 odst. 2 písm b)* anebo § 4 odst. 2 písm c)* tohoto nařízení vlády a zavazuji se k tomu, že celou výměru orné půdy, kterou jsem zatravnil za účelem splnění podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. c), budu obhospodařovat po dobu nejméně pěti hospodářských let následujících po hospodářském roce, ve kterém mi byla poskytnuta podpora.
Veškeré doklady k poskytnutým podporám podle výše uvedeného nařízení vlády jsou u mne uloženy a jsou k nahlédnutí po dobu 5 let od jejich vystavení.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti čestného prohlášení.

Souhlasím s tím, aby Fond mohl nakládat s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o poskytnutí finanční podpory nebo finanční kompenzační podpory, a to v rozsahu nezbytném pro vyřízení mé žádosti.

V ....................... dne......................... ...............................................….
podpis (úředně ověřený)

Poznámka: Čestné prohlášení se podává Fondu nejpozději do 30. září příslušného hospodářského roku, ve kterém byly poskytnuty finanční podpory.
____________________
* Nehodící se škrtněte.
2. Prohlášení statutárního orgánu právnické osoby o splnění podmínek pro poskytnutí finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu podle nařízení vlády č. …/2001 Sb.

Obchodní firma nebo název…………………………………………………………………
Identifikační číslo….......................................………………………………………………
Adresa….......................................................................................................................………………………………………………………………………………………………….
Já, níže podepsaný(á)
Jméno a příjmení statutárního zástupce….....................................……………………..
Datum narození………………………………………………………………………………..
Funkce…............................…………………………………………………………………..
Trvale bytem.......................................……………………………………………………... PSČ.......................Okres.........................................………………………………………
Kraj………………………………………………………………………………………………

prohlašuji na svou čest, že v průběhu hospodářského roku ……/……, ve kterém byly shora uvedené právnické osobě poskytnuty podpory, plnila a do jeho konce bude plnit všechny podmínky pro poskytnutí podpor, k jejichž plnění se zavázala v žádosti podané dne …….
Prohlašuji, že shora uvedená právnická osoba pěstovala* / nepěstovala* plodiny uvedené v bodu 3 přílohy č. 5 k tomuto nařízení a že produkci těchto plodin použila* / nepoužila* k vlastnímu využití pro jiné účely, než je výroba potravin, krmiv a osiv, tj. pro účely energetického využití.
Prohlašuji, že shora uvedená právnická osoba splnila* podmínky uvedené v
§ 4 odst. 2 písm a)* nebo § 4 odst. 2 písm b)* anebo § 4 odst. 2 písm c)* tohoto nařízení vlády a zavazuje se k tomu, že celá výměra orné půdy, kterou shora uvedená právnická osoba zatravnila za účelem splnění podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. c), bude obhospodařována po dobu nejméně pěti hospodářských let následujících po hospodářském roce, ve kterém byla poskytnuta podpora.
Veškeré doklady k poskytnutým podporám podle výše uvedeného nařízení vlády jsou u právnické osoby uloženy a jsou k nahlédnutí po dobu 5 let od jejich vystavení.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti čestného prohlášení.

Souhlasím s tím, aby Fond mohl nakládat s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o poskytnutí finanční podpory nebo finanční kompenzační podpory, a to v rozsahu nezbytném pro vyřízení mé žádosti.

V ....................... dne......................... …................................................….
Podpis statutárního orgánu
(úředně ověřený)
a otisk razítka

Poznámka: Čestné prohlášení se podává Fondu nejpozději do 30. září příslušného hospodářského roku, ve kterém byly poskytnuty finanční podpory.
____________________
* Nehodící se škrtněte.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down