27.01.2012 | 07:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Základ úspěchu: správné seťové lůžko

U zpracování půdy je důležitá včasnost a vhodně zvolená technologie. Ta vychází především z půdních a klimatických podmínek, spektra pěstovaných plodin a velikosti podniku. Vysokou vzcházivost zajistí správně připravené seťové lůžko s lehce utuženým dnem, přes které může vzlínat kapilární vlhkost, a kyprou vrchní vrstvou dovolující rychlý průnik kyslíku a tepla do půdy. K tomu účelu je zapotřebí provést urovnání vrchní vrstvy, rozmělnění a rozdrobení hrud, zpětné utužení půdy a přerušení půdního škraloupu. Zároveň je důležité udržovat rovnoměrnou hloubku zpracování.

Klíčení je tím rychlejší, čím jemněji je půda připravena. To je krátkodobě příznivý efekt, ovšem dlouhodobě znamená přílišný obsah jemných částic také riziko slehnutí a rozbahnění. Ideální je rozložení jemných částic v místě uložení osiva a hrubších pak na povrchu.
Úroveň rozdrobení půdy je dána intenzitou účinku nářadí, četností pracovních operací a rovněž zpracovatelností půdy. Pod různou zpracovatelností se rozumí například skutečnost, že půdu na témže pozemku lze na jaře, tj. po promrznutí, zpracovávat snadněji než na podzim po zorání pluhem, i když je vlhkost shodná.

Více technologií, více možností 

S ohledem na nestálost počasí a další přírodní vlivy se stále zřetelněji ukazuje, že jedna technologická linka pro všechny pozemky není nejdokonalejší řešení. To platí zvláště tehdy, pokud jsou půdní podmínky jednotlivých pozemků značně odlišné. Praktikuje se tedy kombinace různých technologií s tím, že se vždy zváží jejich možnosti využití. Rozhodování klade značné nároky na podnikový management, mimo jiné i ve schopnostech odhadnout možná rizika jednotlivých technologií pro konečný výnos.
Tomu je třeba přizpůsobit i poslední článek technologie, a to je výběr secího stroje. U secích strojů je stále významnější jejich univerzálnost, tedy možnost operativního nasazení za různých podmínek bez zdlouhavých úprav. Rostoucí požadavky ze strany zákazníků jsou také důvodem pro rozšiřování jejich výbavy. Jsme svědky trendu, kdy jsou pořizovány velmi dobře vybavené secí stroje i za cenu vyšších nákladů, protože kvalita práce za různých podmínek a zároveň i výkonnost tohoto článku hraje zcela zásadní roli.

Velké podniky mají vlastní pravidla 
To platí především ve velkých zemědělských podnicích. Zde je čas tou nejdražší devizou již v období podmítek a výsevu ozimů. V závislosti na průběhu počasí na jaře to platí také o výsevu jarních plodin. Velké podniky vy­užívají s oblibou nejvýkonnější traktory v agregaci s půdozpracujícími stroji s pasivními orgány, které mohou dosahovat velkých šířek záběru, a tím i vysoké výkonnosti v optimálním období. Při zpracování půdy často uplatňují ochranné postupy založené na zjednodušení celé technologie zakládání porostů.
Příprava seťového lůžka podle potřeb následné plodiny se označuje jako sekundární zpracování půdy. Stroje používané v bez­orebných systémech pro předseťovou přípravu musejí zajišťovat kvalitní a rovnoměrné kypření v celém pracovním záběru; podmínkou kvality práce je udržování pojezdové rychlosti na úrovni 9 až 12 km/h. Velký pracovní záběr a často také velký počet radliček nebo i dalších pracovních orgánů mají příznivý vliv na rovnoměrné rozdrobení ornice a urovnání povrchu půdy.

Široká nabídka na trhu 
Spektrum radličkových kypřičů na trhu se stále rozšiřuje. Výrobci nabízejí svým zákazníkům kypřiče od lehkých verzí s radličkami na pružných slupicích až po robustní stroje s masivním rámem a silnými pevnými slupicemi vybavenými bezúdržbovým jištěním proti přetížení. Předností je možná pracovní hloubka až 30 cm. Přejezd těmito stroji na podzim funguje v bezorebné technologii v roli základního zpracování půdy. Pracovní hloubka se u polonesených radličkových kypřičů nastavuje na opěrném válci a vpředu na opěrných kolech buďto manuálně, anebo stále častěji hydraulicky.

Výměnné radličky – hit současnosti 
Pokud má být kypřič využitelný jak pro mělké, tak i pro hluboké kypření, neobejde se bez systému pro výměnu radlic. Dnes již výrobci nabízejí různě sofistikované systémy jejich záměny, v ideálním případě bez použití nářadí. Šípové radličky jsou vhodné pro mělké kypření v horizontech od 5 do 15 cm; aby bylo zaručeno jejich vniknutí do půdy, jsou opatřeny špičkou, dále pak samostatnými křídly a někdy ještě vodicím plechem. Špička zaručuje vtažení do půdy, nicméně způsobuje mírně zvlněný tvar zpracovávaného horizontu. Pokud je její záběr do hloubky příliš agresivní, je také horizont více nevyrovnaný a tahový odpor kypřiče roste.
Křídla pak provádí celoplošné odříznutí půdy, pro horizonty nad 15 cm je ale nutné je odpojit. To se dnes provede již poměrně snadno, víceřadé kypřiče jsou pro tuto variantu připraveny. Špička radličky spolu s navazujícím vodicím plechem poté pracují samostatně a díky vícenosníkové konstrukci kypřičů je i ve větších hloubkách pozemek zpracováván celoplošně.
Vodicí plechy spolu s tvarováním radličky mají vliv na to, jak intenzivně je špičkou stroje zdvižená půda vrácena opět před slupici a udržována v pohybu před radlicemi. Tím se zvyšuje intenzita efektu mísení. Vodicí plechy bývají zahnuté do strany či opatřené „oušky“ objímajícími slupici pro usměrnění pohybu půdy pod rámem.

Na meziplodiny s talíři 
Některé podniky ponechávají přes zimu na poli porost meziplodiny. Po vymrznutí je na jaře zapraven buďto orbou, po níž vzniklé hroudy rozbíjí aktivní nářadí před sázením brambor, anebo talířovými kypřiči při mělkém zpracování půdy. Talíře suchý rostlinný materiál snadno zkrátí a promísí s půdou; zároveň rozbíjejí hroudy a připravují vhodnou strukturu k setí. Tyto kypřiče se vyrábějí v záběrech až 12 m a při pojezdových rychlostech i více než 14 km/h zaručují vysokou výkonnost.
Tažené verze mají jednotlivé sekce uložené pod rámem výkyvně, takže mohou optimálně kopírovat pozemek (nezávisle na podvozku).

Individuální požadavky na opěrné válce 
Poslední sekcí jsou utužovací válce. Pro jarní přípravu půdy se dobře osvědčil pěch s pružnými lamelami, které byly nejprve ploché a později střechovitě profilované. Tím se zlepšily jejich drobicí a řezací vlastnosti. Pokud je válec konstruován jako dvojitý, tak nejen že lépe utužuje, ale zároveň i efektivněji drobí a lépe urovnává povrch. Radličkový kypřič má tak při předseťové přípravě účinnost téměř na úrovni kompaktoru, ovšem díky větší světlosti pod rámem může být nasazen i v prostředí s organickými zbytky na povrchu.
Tradiční trubkové válce jsou cenově výhodné, zpětné utužení provádějí pruty válců příčně ke směru jízdy. U secích kombinací pro výsev do mulče jsou často k vidění dvojité válce o shodném nebo rozdílném průměru. Nejenže dobře drobí, ale také kvalitně zarovnávají a zpětně utužují. Většinou jde o kombinace dlátového s trubkovým válcem.
Na kypřičích různé konstrukce jsou stále častěji k vidění gumové prstencové válce. Jsou tvořeny gumovými prstenci v odstupu identickém s roztečí secích botek (nejčastěji tedy 125 mm). Výhodnou vlastností je odolnost proti zalepení půdou; válce mají kovové tělo a značnou hmotnost. Poměrně nové jsou také těžké dvojité packer-profilové válce, které dokážou i půdu nakypřenou do velké hloubky efektivně zpětně utužit a odstranit volné prostory zaplněné vzduchem.

Konstantní účinnost válce 

Zajímavá novinka byla představena na podzim loňského roku – automatická protiprokluzová regulace opěrného válce. Sys­tém se využívá nejen u secích kombinací, ale například také u rotačních bran. V obou případech zvyšuje kvalitu práce tím, že zaručuje udržování otáček a tahového odporu válce na konstantní úrovni. Pokud za válcem následuje bezprostředně sekce secích botek, má rovnoměrné utužení půdy značný význam pro zachování konstantní hloubky setí.

Příliš brzy znamená riziko 
Rostoucí skupina zemědělských podniků využívá kombinaci bezorebné a klasické technologie zpracování půdy. Průběh podzimu v loňském roce poskytl orbě dostatek času, i když teplo a nedostatek vlhkosti tuto operaci zkomplikovaly (zvýšená energetická náročnost a opotřebení těles ve vyschlé půdě).
Při předseťové přípravě na zoraných plochách se setkávají požadavky na omezení pracnosti s nároky na vysokou výkonnost při současném vytvoření příznivých podmínek pro následnou plodinu. Hlavní úlohu hrají kombinované stroje pro přípravu půdy dovolující sloučením operací omezení přejezdů a zároveň zvýšení výkonnosti.
Omezení přejezdů na co nej­menší míru je důležité zejména v jarním období. Těžké půdy se prohřívají delší dobu, pomaleji vysychají a na příliš brzký vstup techniky reagují nadměrným utužením. Správná volba termínu práce je důležitá; výkonné technologie snižují vypětí v pracovních špičkách a umožňují založit porosty v agrotechnickém termínu, což zvyšuje výnosovou jistotu.

Rotační brány do obtížných podmínek 
Nejintenzivnějšího drobicího efektu se dosahuje pomocí aktivního nářadí. Rotační brány se využívají většinou v kombinaci se secím strojem, k čemuž mají vhodné rozměry. Častou výbavou je závěs pro připojení secího stroje koncipovaný tak, aby integroval kompletně celý stroj. Hmotnost zásobníku osiva je tak přenášena na opěrný válec. Jsou účinné i v obtížných podmínkách a na rozdíl od pasivního nářadí může obsluha regulací otáček motoru či nastavením převodovky regulovat jejich účinnost.
S rotačními bránami je možné vyrazit rovnou do hrubé brázdy bez předchozího smykování. Některé typy kombinují klasický kypřič s rotačními bránami tak, že podle volby směru otáčení hřebů (na ostro nebo na tupo) lze zvolit požadovaný účinek na půdu. Přestavení lze provádět přímo na poli a zabere jen několik minut. Při nastavení na tupo je energetická náročnost vyšší než při režimu na ostro.

Pro nejvyšší výkonnost pasivní stroje 
K přípravě půdy pro obilniny se uplatňují kultivátory osazené radličkami na pružných slupicích. Radličky ve čtyřech nebo pěti řadách za jízdy vibrují a vznikající jemná půda se dostává do spodních vrstev. Hrubší podíl zůstává naopak na povrchu. Do těžkých podmínek nebo čerstvě zorané půdy je možné doplnit předřazenou smykovou lištu, která urovnává povrch a rozbíjí největší hroudy. Nářadí má relativně nízkou hmotnost, vyrábí se v záběrech až 9 m jako nesené a je tudíž vhodné k samostatnému nasazení v technologiích oddělené přípravy půdy a setí. Hlavní devizou je vysoká výkonnost.

Kombinovatelné využití nářadí výhodou 
Samostatně nebo v kombinaci se secími stroji se nasazují kombinátory. Jsou vyhlášené precizností při přípravě půdy, takže kromě obilnin se uplatní i při pěstování jetelovin, cukrovky či jarní řepky. Hlavní předností je schopnost dodržovat hloubku záběru s přesností na centimetry, protože sekce radliček jsou vedeny na vpředu a vzadu uložených opěrných válcích. Kombinátory nové generace nabízejí více variant opěrných válců i radliček, několik možností nastavení a prodlouženou životnost ložisek. Dovolují sestavení podle půdních podmínek každého podniku.
Spolu s pneumatickým secím strojem vznikne promyšlená souprava pro založení porostu, která uspoří jeden přejezd. Pokud byl pozemek na podzim zorán s využitím kotoučového pěchu, lze na jaře s touto kombinací přistoupit rovnou k setí. Důkazem promyšlené konstrukce je skutečnost, že secí botky ukládají osivo přesně do řádků utužených opěrnými válci předřazeného kombinátoru.

Nové trendy v minimalizaci
Minimalizace pracovních postupů přinesla zvýšení výkonnosti při zakládání porostů. Zvláště výrazně se posun (tedy spíše skok) vpřed projevil spolu s nástupem tažených secích kombinací s pasivními pracovními orgány. Oproti rychlosti 4 až 5 km/h běžné u strojů s rotačními bránami je možné s taženou kombinací pracovat při rychlostech 10 až 12 km/h. V malých podnicích dokáže tento stroj o záběru 3 m založit až 40 ha při desetihodinové směně, přičemž setí předchází často jen jediný přejezd při přípravě půdy. To je také pro mnohé praktiky hlavním důvodem pro jeho pořízení i přes poměrně vysokou cenu (a malý pracovní záběr). Vyšší výkonnost šetří čas i provozní náklady.
Kombinace většinou pojíždí po pneumatikách kombinované opěrné a pěchovací jednotky, což má několik výhod. Tato jednotka se přesunula do středu stroje, takže se zlepšila manévrovatelnost a plynulost při otáčení na souvratích. Většina uživatelů se otáčí bez zastavování, což je mnohem rychlejší než pokaždé zastavovat a couvat. Někteří praktici si velká pole nejprve několikrát objedou a zasejí několik jízd. Tím si založí souvratě o šířce alespoň 18 m a poté již sejí jednotlivé podélné jízdy.

Zpětné utužení vyřešeno
Velké pneumatiky nesou hmotnost zásobníku osiva a zároveň rovnoměrně utužují půdu v celém záběru stroje. Jsou usazeny v přesazení, takže se nad­měrně nezalepují a nevytváří před sebou val půdy. Pro přídavné cílené utužení je možné doplnit ještě trapézový pěchovací válec. Pokud se traktor se strojem přesouvají po cestách nebo silnicích s nerovným povrchem, je tažená kombinace pro stabilitu traktoru rovněž výhodnější než nesená (nevýhodou je možná větší míra znečišťování). Je ale třeba zmínit fakt, že stroje různých výrobců o shodném záběru mohou mít odlišné nároky na tažnou sílu.
Sníženou výkonnost mohou dlouhé tažené secí stroje vykazovat na malých nebo členitých pozemcích anebo tam, kde jednotlivé jízdy přerušují překážky. Nejsou vhodné k dosévání malých ploch zbývajících například po odvozu cukrovky z pole.

Rychlé uplatnění na trhu 
V záběrech 3 a 4 m se tyto secí stroje před několika lety narodily. Záhy přišla poptávka i od velkých podniků; dnes se vyrábějí v záběrech až do 9 m. Jsou oblíbené díky své univerzálnosti využití (setí do mulče i do zorané půdy) a produktivitě podporované zásobníky osiva s velkou kapacitou. Zásobníky mají vhodný tvar pro plnění teleskopickým nebo čelním nakladačem či překládacím šnekovým dopravníkem a s objemem 4000 l lze zasít minimálně 18 ha pšenice na jedno naplnění. Výhodou velkokapacitních zásobníků je také to, že souprava může zasít několik vzájemně rozptýlených pozemků bez toho, aby ji musel pokaždé následovat traktor s osivem.
Pasivní pracovní orgány se uplatňují dobře i na půdách s výskytem kamenů, kde aktivní nářadí vyžadovalo časté opravy. Provozní náklady jsou výrazně nižší. Secí botky jsou většinou diskové s centrálně nastavitelným přítlakem a dokážou pracovat precizně při rychlostech i 15 km/h. S verzí o záběru 9 m je možné díky tomu založit porosty na 100 až 120 ha za den, což odpovídá požadavkům velkých podniků.

Inovace pro praxi 
V závislosti na konstrukci, terénních a půdních podmínkách budou mít tyto stroje značně rozdílné nároky na tažnou sílu, kterým musí odpovídat výběr traktoru. Také proto se doporučuje nejprve vyzkoušení ve vlastních podmínkách. Nicméně existuje nemalý okruh uživatelů, kteří by se již nikdy nevrátili k nástavbovým secím strojům v nesené podobě poté, co si zvykli na tažené verze.
Výrobci i nadále inovují. Posledními novinkami jsou možnost záměny sekcí půdozpracujícího nářadí za rotační brány, možnost odpojení obilninové výsevní lišty a připojení výsevních jednotek pro setí kukuřice, volitelná výbava šnekovým dopravníkem pro plnění zásobníku a integrovaný systém přihnojování. Přesné uložení hnojiva současně s výsevem bylo požadováno stále častěji i při setí obilnin a řepky.
Zásobník je v takovém případě dvojdílný s možností variabilního nastavení objemu pro hnojivo a osivo. Rovněž výsevek a dávku hnojiva lze nastavovat vzájemně nezávisle. Hnojivo aplikují nejčastěji dvoudiskové botky, a to před pneumatikovým pěchem. Plynulejší počáteční fáze vývoje rostlin budou výhodné zvláště u jarních obilnin a v regionech s krátkou vegetační dobou.

 
Pro malé podniky univezální nosič 

Zajímavou možnost minimalizace nabízí speciální nosič pojíždějící po pneumatikovém pěchu vybavený tříbodovým závěsem pro secí stroj. Vpředu jej lze osadit talířovým podmítačem s různou kombinací válců, vzadu pak mechanickým secím strojem. Šířka záběru je sice omezena na 3 nebo 4 m, ale v malém podniku dokáže díky své univerzálnosti nasazení nahradit velké množství techniky. Tím se zároveň šetří náklady i čas. Podmítač umí připravit velmi jemnou strukturu půdy, kterou pneumatiky pěchu účinně utuží. Výhodou tohoto systému je možnost využití podmítače samostatně, anebo v roli půdozpracujícího stroje pro secí stroj.

Setí v nových dimenzích 
Plochy kukuřice v posledním období rostou a s tím se zvyšují i nároky na výkonnost při zakládání porostů. Jednou z novinek je velký pneumatický přesný secí stroj, který je kromě kukuřice schopen vysévat též slunečnici a cukrovku. Podle výrobce má být přesně dodržován nastavený počet jedinců na hektar i při pracovní rychlosti až 15 km/h, což při počtu 12 nebo 24 řádků představuje novou dimenzi ve výkonnosti.
Stroj je vybaven senzory, které sledují počet a také přesnost rozmístění osiva. Dávkovací agregát je podtlakový a v závislosti na požadovaném počtu jedinců na hektar přesně dávkuje semena. O činnosti stroje a také například o vynechávkách informuje obsluhu barevný monitor. Velkokapacitní centrální zásobník pojme 2000 litrů osiva a 7000 litrů hnojiva. Požadavek na výkon tažného prostředku začíná na 199 kW, tj. 270 k (u verze se 24 řádky).

Nové řešení i pro těžké půdy 
Kukuřice je také plodinou, u níž se vyvíjejí nové postupy pěstování na hrůbcích. Zpracovat půdu do hrůbků je možné pomocí speciálního kypřiče na podzim (střední a těžké půdy) nebo na jaře (lehké půdy). Půda ve vyvýšených hrůbcích promrzá do větší hloubky, na jaře se pak rychleji prohřívá a snadněji osychá. Dřívější výsev umožní také lépe využít vegetační doby rostlin. To má pozitivní vliv na výnos i využitelnost techniky k setí kukuřice.
Pro založení porostu se využívají přesné secí stroje konstruované pro setí do mulče. Traktory s kypřičem i se secím strojem musejí být vybaveny satelitní navigací s nejvyšší přesností a oba tyto závěsné stroje navíc ještě aktivním řízením dráhy. Tím je zaručena správná funkce secího stroje, který tak ukládá osivo přesně do středu hrůbku. Nový systém má speciální nároky na rozchod kol tažného prostředku a šířku pneumatik. Zároveň se setím se provádí cílená aplikace hnojiva do hrůbku pod řádek rostlin.

Užitečná novinka z oblasti GPS 
Nejenom pořízením nového secího stroje je možné ušetřit osivo. Při větších pracovních záběrech a setí kukuřice nebo cukrovky může zvýšené náklady způsobovat také překrývání jízd. Zdvojené řádky pak mohou přinášet i problémy v průběhu sklizně. Zvýšit efektivitu při práci se stále většími přesnými secími stroji pomáhají systémy automatického zapínání a vypínání výsevních jednotek na souvratích a v klínech.
Princip je obdobný systémům osvědčeným u postřikovačů a rozmetadel: palubní počítač si zapamatuje hranice pozemku a již zpracovanou plochu. Když se výsevní jednotka (nebo jednotky) dostane do již zaseté plochy, je výsev automaticky vypnut. Zapnutý je teprve poté, co dosáhne volné plochy. Dobře pracuje na rovných i šikmých souvratích, v klínech nebo při objíždění překážek v poli.
Předpokladem fungování sys­tému je elektropohon výsevních jednotek a ideální je řídicí jednotka ISO-Bus systému na secím stroji. Ta zpracovává zaslané povely a zasílá je dále. Nezbytný je příjem vysoce přesného RTK--DGPS signálu.

 

Klíčové informace

– Vysokou vzcházivost semen zajistí správně připravené seťové lůžko s lehce utuženým dnem.
– Úroveň rozdrobení půdy je dána intenzitou účinku nářadí, četností pracovních operací a rovněž zpracovatelností půdy.
– S ohledem na nestálost počasí a další přírodní vlivy není jedna technologická linka na zpracování půdy pro všechny pozemky nejdokonalejším řešením.
– U secích strojů je stále významnější jejich univerzálnost, tedy možnost operativního nasazení za různých podmínek bez zdlouhavých úprav
.

 

 

Ing. Petr Beneš

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down