Zákon o rostlinolékařské péči

Znění zákona č. 147/1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů včetně posledních změn pokračování

§ 21
Rozhodnutí o registraci

(1) Jsou-li splněny podmínky uvedené v § 19 odst. 1 a 2, vydá příslušný orgán rostlinolékařské péče rozhodnutí o registraci přípravku, které musí kromě obecných náležitostí obsahovat tyto údaje:
a) název přípravku,
b) registrační číslo přípravku,
c) identifikaci výrobce přípravku a účinné látky,
d) druh a množství účinné látky, popřípadě účinných organismů, formu přípravku a specifikaci hodnot chemických a fyzikálních vlastností přípravků,
e) závazné podmínky pro zacházení s přípravkem,
f) dobu použitelnosti přípravku a podmínky pro jeho použití po uplynutí této doby,
g) způsob balení,
h) varovná označení a označení z hlediska speciálních rizik přípravku a pokyny pro bezpečné zacházení s ním stanovené prováděcím právním předpisem,
i) označení přípravku z hlediska ochrany včel, zvěře, ryb a některých dalších necílových organismů při používání přípravku,
j) omezení v uvádění do oběhu a používání přípravku, jsou-li nezbytná pro zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, včetně případných zákazů,
k) návod k použití včetně ochranných lhůt,
l) podmínky použití ve vztahu k ochranným pásmům vodních zdrojů, přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a povrchovým vodám.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. e), j), k) a l) se uvádějí ve vztahu k indikacím (§ 2 odst. 28).

(3) Řízení o registraci může příslušný orgán rostlinolékařské péče zastavit, jestliže žadatel přes výzvu neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky podání.

(4) Příslušný orgán rostlinolékařské péče
a) rozhodne o žádosti
1. ve lhůtě do 18 měsíců po ověření úplnosti dokumentačního souboru údajů, jde-li o žádost o registraci přípravku obsahujícího novou účinnou látku dosud nezařazenou do úředního seznamu,
2. ve lhůtě do 12 měsíců po ověření úplnosti dokumentačního souboru údajů, jde-li o žádost o registraci přípravku obsahujícího účinnou látku zařazenou do úředního seznamu,
3. ve lhůtě do 6 měsíců od doručení žádosti o rozšíření registrace na další indikace nebo prodloužení registrace,
4. ve lhůtě 2 měsíců od doručení žádosti o změnu registrace, nejde-li o změnu podle bodu 3,
b) žádost zamítne, nejsou-li podmínky registrace podle § 19 odst. 1 a 2 splněny.

(5) Rozhodnutí o registraci přípravku platí 10 let ode dne nabytí jeho právní moci. Jestliže je v rozhodnutí stanovena kratší doba jeho platnosti, musí být odůvodněna.

§ 21a
Informace o škodlivých účincích

Osoba, jíž bylo vydáno rozhodnutí o registraci přípravku nebo o prodloužení registrace nebo o rozšíření registrace přípravku, je povinna neprodleně písemně oznámit příslušnému orgánu rostlinolékařské péče všechny nové poznatky o možných a zjištěných škodlivých účincích dotčeného přípravku, včetně reziduí účinné látky, na zdraví lidí nebo zvířat nebo na podzemní vodu nebo na životní prostředí.

§ 22
Prodloužení registrace

(1) Osoba, jíž bylo vydáno rozhodnutí o registraci přípravku, může požádat příslušný orgán rostlinolékařské péče o prodloužení platnosti rozhodnutí; taková žádost musí být podána nejpozději dva měsíce přede dnem, kdy má platnost rozhodnutí skončit. Do doby nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení platnosti registrace zůstává dosavadní registrace v platnosti, a to i když žádosti o prodloužení platnosti registrace nebylo vyhověno.

(2) Platnost rozhodnutí o registraci lze prodloužit nejvýše o pět let, a to i opakovaně.

(3) Pro řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci platí ustanovení § 18 a 19 přiměřeně.

§ 23
Zrušení a zánik registrace

(1) Příslušný orgán rostlinolékařské péče zruší registraci přípravku
a) na písemnou žádost osoby, jíž bylo vydáno rozhodnutí o registraci,
b) prokáže-li se, že přípravek má vlastnosti, které neodpovídají podmínkám, za nichž bylo rozhodnutí o registraci vydáno, nebo zjistí-li se takové vlastnosti přípravku, které ohrožují zdraví lidí nebo zvířat anebo poškozují životní prostředí a nebyly známy v době vydání rozhodnutí o registraci,
c) v případě závažného porušení povinnosti osobou, jíž bylo vydáno rozhodnutí o registraci, zejména při nedodržení závazných podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci přípravku.

(2) Jestliže došlo k zániku registrace uplynutím doby platnosti rozhodnutí o registraci nebo ke zrušení registrace na písemnou žádost podle odstavce 1 písm. a), může být tento přípravek používán jen do konce doby použitelnosti.

(3) Jestliže rozhodnutí o zrušení registrace přípravku bylo vydáno podle odstavce 1 písm. b) nebo c), nesmí být takový přípravek ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí uváděn do oběhu a používán. V rozhodnutí o zrušení registrace se zároveň stanoví, zda přípravek musí být zneškodněn podle zvláštních předpisů12) nebo stažen z oběhu osobou, jíž bylo rozhodnutí o registraci vydáno.

24
Úřední registr

(1) Příslušný orgán rostlinolékařské péče vede úřední registr přípravků a pomocných prostředků, o nichž bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o registraci, a úřední seznam účinných látek.

(2) Příslušný orgán rostlinolékařské péče vydává seznam přípravků a pomocných prostředků zapsaných v úředním registru a seznam účinných látek ke dni 1. ledna každého kalendářního roku.

§ 25
Použití neregistrovaných přípravků

(1) Příslušný orgán rostlinolékařské péče může po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví rozhodnout o povolení uvedení přípravku do oběhu a použití neregistrovaného přípravku nebo použití přípravku odchylně od podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci přípravku, a to na dobu nepřesahující 120 dní ode dne vydání rozhodnutí o povolení, jestliže použití přípravku je prokazatelně nezbytné k odvrácení hrozících závažných škod a nelze pro tento účel použít registrovaný přípravek nebo nelze-li ošetření provést v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o registraci; součástí rozhodnutí o povolení je stanovení maximálního množství neregistrovaného přípravku, který má být uveden do oběhu, a podmínek použití přípravku.

(2) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčeny zvláštní předpisy upravující vývoz a dovoz zboží a služeb.13)

(3) Státní orgány, vědecké a výzkumné instituce, podnikatelé v oblasti zemědělství nebo lesnictví, popřípadě jejich sdružení (dále jen „navrhovatel“) mohou podat příslušnému orgánu rostlinolékařské péče návrh na povolení k použití registrovaného přípravku pro jiný účel (indikaci), než je stanoveno v rozhodnutí o registraci (dále jen „rozšířené použití přípravku“).

(4) Povolení podle odstavce 3 se vydá, jestliže
a) je to v obecném zájmu,
b) navrhovatel rozšířeného použití přípravku poskytl dokumentaci, jíž prokázal, že přípravek
1. je účinný z hlediska účelu, pro nějž má být použit,
2. při správném použití nepoškozuje zdraví lidí a zvířat a životní prostředí [§ 19 odst. 1 písm. b) body 4 a 5],
3. neúčinkuje na škodlivé obratlovce způsobem působícím jim nepřiměřenou bolest nebo utrpení,13a)
c) rozsah rozšířeného použití přípravku není velký (minoritní indikace),
d) je zajištěna odpovídající informovanost uživatelů,
e) navrhovatel předložil návrh návodu k použití přípravku včetně ochranných lhůt a návrh omezení používání přípravku, je-li nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí.

(5) Součástí povolení rozšířeného použití přípravku podle odstavců 3 a 4 je stanovení podmínek pro toto použití a doba platnosti povolení, která nesmí překročit dobu platnosti rozhodnutí o registraci přípravku.

(6) Příslušný orgán rostlinolékařské péče zruší povolení rozšířeného použití přípravku, jestliže zjistí takové vlastnosti přípravku, které nesplňují podmínky podle odstavce 4 písm. b) a které nebyly známy v době vydání povolení.

(7) Náležitosti návrhu na rozšířené použití přípravků podle odstavce 3, rozsah tohoto použití a způsob informování uživatelů přípravků stanoví prováděcí právní předpis.

§ 26
Balení a označování přípravků

(1) Technické požadavky na balení přípravků a jejich označování stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Osoby, které uvádějí přípravky do oběhu, jsou povinny zajistit, aby obaly přípravků obsahovaly tyto údaje (dále jen „etiketa“):
a) obchodní název a výslovné označení, že jde o přípravek na ochranu rostlin,
b) registrační číslo,
c) údaj o držiteli rozhodnutí o registraci, a to obchodní firmu, popřípadě název nebo jméno a příjmení, sídlo, jde-li o právnickou osobu, a místo podnikání a adresu, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o jinou osobu než držitele rozhodnutí o registraci, která provádí konečné balení a označování přípravku, též údaje o této osobě,
d) název a množství jednotlivých účinných látek,
e) čistou hmotnost přípravku,
f) číslo šarže nebo jiný způsob identifikace šarže,
g) charakter specifické rizikovosti pro člověka, živočichy nebo životní prostředí vyjádřený pomocí standardních vět (R-věty) uvedených v prováděcím právním předpise a údaje o přípravku z hlediska ochrany včel, zvěře, ryb a dalších necílových organismů,
h) bezpečnostní pokyny pro ochranu člověka, živočichů nebo životního prostředí vyjádřené ve formě standardních vět (S-věty) vhodně zvolených z vět uvedených v prováděcím právním předpisu,
i) typ přípravku podle účinku,
j) typ přípravku podle formulace,
k) indikace, pro které je přípravek registrován, a specifické podmínky, za nichž lze přípravek aplikovat, případně, kdy přípravek nelze použít,
l) návod pro použití a dávkování pro jednotlivé aplikace podle indikací,
m) ochranné lhůty,
n) podrobné údaje o možné fytotoxicitě, odrůdové citlivosti a dalších přímých nebo nepřímých nepříznivých vedlejších účincích na rostliny nebo rostlinné produkty,
o) je-li přiložen příbalový leták (příbalová dokumentace) podle odstavce 4, větu „Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití!“,
p) pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a obalu po přípravku,
r) datum výroby a doba použitelnosti,
s) první pomoc a bezpečnostní opatření pro ochranu zdraví člověka a zvířat,
t) podmínky správného skladování,
u) omezení v uvádění do oběhu a další omezení, zejména z hlediska ochrany vodních zdrojů, léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a povrchových vod.

(3) V návodu k použití přípravku musí být uvedeny indikace a pokyny ke správné aplikaci přípravku v souladu se zásadami správné rostlinolékařské praxe a s údaji stanovenými v rozhodnutí o registraci přípravku.

(4) Nepostačuje-li místo na obalu, lze údaje podle odstavce 2 písm. l), m) a n) uvést v příbalovém letáku přiloženém k obalu; tento příbalový leták se považuje za součást označení přípravku.

(5) Přípravek nesmí být označen výrazy „nejedovatý“, „neškodný“ nebo významově podobnými výrazy.

(6) Na vyžádání příslušného orgánu rostlinolékařské péče je žadatel o registraci nebo držitel rozhodnutí o registraci povinen předložit obal a etiketu včetně příbalového letáku ke kontrole.

(7) Chemické přípravky, které vykazují nebezpečné vlastnosti podle zvláštního právního předpisu,10c) musí být baleny a označeny rovněž v souladu s tímto právním předpisem.

§ 27
Skladování přípravků

(1) Podnikatelé,1a) kteří skladují přípravky, musí zajistit
a) uskladnění přípravků v originálních obalech podle jejich druhů, a to odděleně od jiných výrobků a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků,
b) oddělené uskladnění přípravků s prošlou dobou použitelnosti,
c) průběžné vedení dokladové evidence o příjmu a výdeji přípravků a o skladovaných přípravcích s prošlou dobou jejich použitelnosti.

(2) Technické požadavky na skladování přípravků stanoví prováděcí předpis.

§ 28
Oznamovací povinnost

Podnikatelé,1a) kteří vyrábějí nebo dovážejí chemické přípravky, jsou povinni oznamovat každoročně příslušnému orgánu rostlinolékařské péče na jeho vyžádání názvy a množství přípravků prodaných v tuzemsku za uplynulý kalendářní rok.

§ 29
Zacházení s přípravky

(1) Přípravky se smějí používat jen v souladu s návodem k jejich použití a s ostatními údaji uvedenými na jejich obalu.

(2) Při zacházení s přípravky je každý povinen postupovat tak, aby nebyly poškozeny pěstované rostliny ani zdraví lidí, zvířat a životní prostředí. Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti použití přípravků k hubení obratlovců.

(3) Používání přípravků v rámci podnikání musí být evidováno způsobem stanoveným prováděcím předpisem; evidenční podklady musí být uchovány po dobu nejméně tří let.

(4) Použití přípravků, které jsou označeny na základě rozhodnutí o jejich registraci jako vysoce toxické nebo toxické, musí právnická nebo fyzická osoba, jestliže je používá v rámci podnikání, oznámit okresnímu hygienikovi nejméně 48 hodin před zahájením jejich aplikace, s výjimkou případů náhlého napadení rostlin škodlivými organismy, kdy postačí učinit oznámení do zahájení aplikace přípravku. Použití těchto přípravků mimo uzavřené objekty musí být ve stejné lhůtě oznámeno též místně příslušnému obecnímu úřadu. Jde-li o leteckou aplikaci, musí být oznámení učiněno písemně. V oznámení se uvede
a) přesné označení obce a objektu nebo obce, katastru a pozemku, kde bude přípravek použit,
b) druh, přibližné množství a dávka nebo koncentrace přípravku, jenž bude použit,
c) účel použití přípravku,
d) způsob aplikace,
e) den a pokud možno i hodina zahájení aplikace,
f) předpokládané trvání činnosti,
g) bezpečnostní opatření, která budou provedena,
h) název a sídlo právnické nebo fyzické osoby provádějící aplikaci přípravku a jméno a spojení na odpovědného pracovníka.

(5) Do lhůty 48 hodin podle odstavce 4 se nezapočítávají státní svátky, dny pracovního klidu a pracovního volna.

(6) Okresní hygienik může nejpozději do 24 hodin před zahájením aplikace přípravku oznámené podle odstavce 4 stanovit zvláštní podmínky pro její provádění.

(7) Ustanovení odstavce 4 se nevztahuje na experimentální použití přípravků, jestliže jde o pokusy prováděné podle § 33 písm. a).

§ 30
Ochrana včel, zvěře, ryb
a některých dalších necílových organismů
při používání přípravků

(1) Právnická nebo fyzická osoba, která ve venkovním prostředí provádí aplikaci přípravků (dále jen „ošetřovatel porostů“), je povinna činit opatření k ochraně včel, zvířat, ryb podle odstavců 2 až 6 a 8 až 10, opatření k jejich ochraně stanovená prováděcím právním předpisem, jakož i opatření k ochraně některých dalších necílových organismů.

(2) Ošetřovatel porostů při dodržení podmínek podle odstavce 1 nesmí v rámci podnikání aplikovat přípravky, které jsou toxické pro včely, pokud
a) nemá k dispozici informace o umístění stanovišť včelstev a o hromadném letu včel získané u obecního úřadu nebo u chovatelů včel,
b) případná letecká aplikace nebyla oznámena obecnímu úřadu, v jehož obvodu má být provedena, a to nejméně 48 hodin před jejím provedením.

(3) Ošetřovatel porostů nesmí v rámci podnikání aplikovat na pozemcích, jež jsou součástí honitby, přípravky, které jsou podle návodu k jejich použití nebezpečné pro zvířata,
a) pokud nebyla tato aplikace oznámena příslušné okresní veterinární správě a příslušnému orgánu rostlinolékařské péče nejméně 48 hodin a oprávněnému uživateli honitby nejméně 3 dny před jejím započetím,
b) v případech stanovených prováděcím právním předpisem.

(4) Oznámení podle odstavce 3 písm. a) musí obsahovat tyto údaje:
a) přesné označení pozemku (obec, katastr, identifikace pozemku), kde bude přípravek aplikován,
b) druh přípravku,
c) účel použití přípravku,
d) způsob aplikace,
e) den, a pokud možno, i hodinu zahájení aplikace a dobu jejího trvání,
f) název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby provádějící aplikaci přípravku a jméno a příjmení odpovědného pracovníka a spojení na něj.

(5) Do lhůty podle odstavce 3 písm. a) se nezapočítávají státní svátky, dny pracovního klidu a pracovního volna.

(6) Okresní veterinární správa nebo příslušný orgán rostlinolékařské péče může nejpozději do 24 hodin před zahájením aplikace přípravku oznámené podle odstavce 3 písm. a) bodu 2 stanovit zvláštní podmínky pro její provádění.

(7) Ustanovení odstavce 3 písm. a) se nevztahuje na experimentální použití přípravků, jestliže jde o pokusy prováděné podle § 33 nebo o zkoušení přípravků podle § 19a.

(8) Přípravky, které jsou toxické nebo škodlivé pro vodní organismy, smějí být aplikovány jen v takových vzdálenostech od povrchových vod, které vylučují, že tyto přípravky při aplikaci dopadnou nebo budou zaneseny větrem nebo následně splaveny deštěm do nich.

(9) Obecní úřad vyhlásí začátek leteckého ošetřování porostů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

(10) Ustanovení zvláštních právních předpisů obsahujících zákazy některých činností, jimiž by mohly být poškozeny včely, zvěř,3) ryby nebo jiné necílové organismy, zůstávají nedotčena.4) , 16)

(11) Prováděcí právní předpis stanoví některé další necílové organismy a opatření k jejich ochraně při použití přípravků.

§ 31

(1) Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel (dále jen „chovatel včel“), je povinna oznámit příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev a hromadného letu včel, stanovené v prováděcím předpise, a činit další opatření v tomto předpise stanovená.

(2) Vlastník pozemku nebo ten, který ho užívá z jiného právního důvodu, nebo ošetřovatel porostů a chovatel včel se mohou dohodnout o opatřeních k ochraně včel při použití přípravku toxického pro včely.

(3) Vlastník pozemku nebo ten, který ho užívá z jiného právního důvodu, a uživatel honitby jsou povinni přijmout společná opatření k ochraně zvěře,3) stanovená prováděcím předpisem, při používání přípravků pro zvířata toxických.

§ 32

(1) Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, nebo zjistí-li právnická nebo fyzická osoba, jíž přísluší výkon práva myslivosti nebo výkon rybářského práva, že došlo k úhynu zvěře3) nebo ryb v důsledku použití přípravku, oznámí to neprodleně okresní veterinární správě. Okresní veterinární správa v součinnosti s příslušným orgánem rostlinolékařské péče provede místní šetření; má-li pochybnosti o příčině úhynu v souvislosti s použitím přípravku, zajistí odběr vzorků způsobem stanoveným v prováděcím předpise, jejich vyšetření odborným ústavem a informování chovatele včel nebo právnické nebo fyzické osoby, jíž přísluší výkon práva myslivosti nebo výkon rybářského práva, o výsledku šetření. Záznam o výsledku místního šetření a výsledek vyšetření vzorků poskytne také příslušnému orgánu rostlinolékařské péče.

(2) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčena práva na uplatnění nároků na náhradu škody podle obecně závazných právních předpisů.

§ 33
Experimentální použití přípravků

(1) Používání neregistrovaných přípravků nebo používání registrovaných přípravků odchylně od podmínek stanovených v rozhodnutí o jejich registraci je možné jen:
a) pro pokusy prováděné žadatelem o registraci nebo pověřenými právnickými osobami podle § 40 odst. 2 písm. c), jestliže
1. rostlinné produkty po aplikaci přípravku nebudou konzumovány nebo zkrmovány,
2. pokusy byly předem odsouhlaseny příslušným orgánem rostlinolékařské péče, nebo
b) se souhlasem příslušného orgánu rostlinolékařské péče pro experimentální účely v jiných než pod písmenem a) uvedených případech; souhlas může být dán jen na dobu určitou a za podmínek stanovených příslušným orgánem rostlinolékařské péče.

(2) Obecné technické podmínky pro experimentální použití přípravků stanoví prováděcí právní předpis.

§ 34
Zvláštní omezení

(1) Prováděcí předpis stanoví účinné látky přípravků, jejichž dovoz je zakázán, a to i jako příměs nebo součást jiného výrobku, zboží nebo zásilky.

(2) Rostliny určené k pěstování a pěstební substráty nesmějí být dováženy a uváděny do oběhu, jestliže obsahují účinné látky chemických přípravků, které nejsou obsaženy v žádném z přípravků registrovaných v České republice, s výjimkou případů povolených v souladu s § 25 odst. 1.

§ 34a
Pomocné prostředky

Na pomocné prostředky se vztahují obdobně ustanovení § 19, 19a, § 20 odst. 3, § 21, 21a, 22, 23, § 25 až 27, § 29 až 33.

§ 34b
Kontrola přípravků a pomocných prostředků

Přípravky a pomocné prostředky používané a uváděné do oběhu podléhají soustavné kontrole z hlediska požadavků uvedených v § 19 odst. 1 a v § 26. Kontrolu provádí příslušný orgán rostlinolékařské péče.

§ 34c
Součinnost držitele rozhodnutí o registraci
přípravku s orgány rostlinolékařsé péče

Držitel rozhodnutí o registraci přípravku nebo pomocného prostředku je povinen na výzvu příslušného orgánu rostlinolékařské péče dodat na vlastní náklady vzorky kontrolovaného přípravku nebo pomocného prostředku odpovídající jeho výrobním číslům (šaržím) uvedeným kdykoliv do oběhu v České republice podle požadavků příslušného orgánu rostlinolékařské péče ve lhůtě a na místo určení tímto orgánem stanovených.

§ 34d
Přípravky obsahující
geneticky modifikované organismy

Přípravky obsahující geneticky modifikované organismy mohou být registrovány, pokud splňují požadavky podle § 19 odst. 1 a žadatel doložil, že tyto organismy
a) byly podrobeny hodnocení rizika nakládání s nimi,4a)
b) jsou zapsány v příslušném seznamu.4a)
ODDÍL VIII
MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY

§ 35

(1) Mechanizační prostředky mohou být uváděny do oběhu a používány v rámci podnikání pouze tehdy, jestliže jsou zapsány v úředním registru mechanizačních prostředků. Toto ustanovení se nevztahuje na stroje
a) poháněné ručně, motoricky nebo stlačeným plynem o objemu zásobníku kapaliny do 20 litrů,
b) určené výhradně pro vědecké a pokusné účely,
c) jiné než uvedené pod písmeny a) a b) stanovené prováděcím právním předpisem.

(2) Mechanizační prostředek se zapíše do úředního registru mechanizačních prostředků, jestliže vyhovuje technickým a technologickým požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem. Úřední registr mechanizačních prostředků vede příslušný orgán rostlinolékařské péče, který vydává seznam mechanizačních prostředků zapsaných v úředním registru mechanizačních prostředků ke dni 1. ledna každého kalendářního roku.

(3) Výrobce, případně dovozce mechanizačních prostředků uvedených v odstavci 1 (dále jen „přihlašovatel“) musí mechanizační prostředky před jejich prvním uvedením do oběhu přihlásit u příslušného orgánu rostlinolékařské péče k zápisu do úředního registru mechanizačních prostředků a současně doložit splnění technických a technologických požadavků podle odstavce 2; náležitosti přihlášky stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Příslušný orgán rostlinolékařské péče vydá přihlašovateli osvědčení o zápisu mechanizačního prostředku do úředního registru mechanizačních prostředků, jestliže jsou splněny požadavky podle odstavce 2; v opačném případě vydá rozhodnutí o nezapsání mechanizačního prostředku do úředního registru mechanizačních prostředků.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví způsob označování mechanizačních prostředků zapsaných v úředním registru mechanizačních prostředků.

(6) Mechanizační prostředky uváděné do oběhu a používané podléhají kontrole, zda odpovídají požadavkům podle odstavce 2. Kontrolu provádí příslušný orgán rostlinolékařské péče v součinnosti s Českou obchodní inspekcí.16a) Zjistí-li se, že mechanizační prostředek požadavkům podle odstavce 2 neodpovídá, rozhodne příslušný orgán rostlinolékařské péče o jeho výmazu z úředního registru mechanizačních prostředků a neprodleně o tom informuje Českou obchodní inspekci.

(7) Právnická nebo fyzická osoba, která podala přihlášku k zápisu mechanizačního prostředku do úředního registru mechanizačních prostředků podle odstavce 3, případně osoba, která má tento prostředek v držení, je povinna na výzvu příslušného orgánu rostlinolékařské péče přistavit jej na vlastní náklady ke kontrole ve lhůtě a na místo tímto orgánem určené.

Kontrolní testování

§ 36

(1) Mechanizační prostředky, které jsou používány v rámci podnikání, s výjimkou mechanizačních prostředků uvedených v odstavci 2 podléhají povinnému kontrolnímu testování.

(2) Kontrolnímu testování nepodléhají
a) stroje určené výhradně pro vědecké a pokusné účely,
b) jiné než pod písmenem a) uvedené stroje stanovené prováděcími předpisy.

(3) Kontrolní testování se provádí v intervalech stanovených prováděcím právním předpisem nebo ve lhůtě určené příslušným orgánem rostlinolékařské péče. Kontrolní testování spočívá v přezkoušení funkční způsobilosti mechanizačních prostředků pro správnou aplikaci přípravků podle technologických požadavků stanovených prováděcím právním předpisem. Prováděcí právní předpis stanoví technologický postup, podle něhož se kontrolní testování provádí.

(4) Podmínkou pro vydání koncesní listiny, na základě níž je podnikatel oprávněn provádět kontrolní testování mechanizačních prostředků, je vyžádání souhlasu17) příslušného orgánu rostlinolékařské péče. Tento souhlas se vydá, jestliže provozovna a její vybavení odpovídá technickým podmínkám pro kontrolní testování mechanizačních prostředků stanoveným prováděcím předpisem.

§ 37

(1) O výsledku kontrolního testování se vydává doklad o funkční způsobilosti mechanizačního prostředku spolu s výsledky provedeného testování pro potřeby vlastníka nebo nájemce mechanizačního prostředku.

(2) Náležitosti a vzor dokladu o funkční způsobilosti mechanizačního prostředku stanoví prováděcí předpis.

(3) Provozovatel koncesované živnosti pro kontrolní testování je povinen zajistit vedení průběžné evidence mechanizačních prostředků, které byly podrobeny testování, a sdělovat příslušnému orgánu rostlinolékařské péče informace stanovené prováděcím právním předpisem ve lhůtách stanovených tímto orgánem.

ODDÍL VIIIA
ROSTLINOLÉKAŘSKÝ DOZOR

§ 37a

(1) Rostlinolékařský dozor je
a) dohled nad dodržováním povinností stanovených právnickým a fyzickým osobám tímto zákonem nebo nařízených na jeho základě, a
b) dohled nad nakládáním s geneticky modifikovanými organismy a produkty podle zvláštního právního předpisu,4a) pokud jejich výskyt nebo použití souvisí s činnostmi podle § 3 písm. b), c) a g).

(2) V rámci rostlinolékařského dozoru příslušný orgán rostlinolékařské péče
a) zjišťuje nedostatky, jejich příčiny a osoby za ně odpovědné,
b) projednává a podle potřeby rozhodnutím nařizuje, jakým způsobem a v jaké lhůtě mají být zjištěné nedostatky odstraněny,
c) kontroluje plnění povinností k odstranění zjištěných nedostatků,
d) provádí správní řízení o uložení pokuty podle tohoto zákona, jestliže zjistí porušení zákonem stanovených povinností nebo povinností nařízených na jeho základě.

(3) Kontrolní šetření v rámci dozoru nad plněním povinností registrovaných osob a povinností spojených s používáním rostlinolékařských pasů vyplývajících z § 7a, § 7d odst. 1 a 2 a § 7e odst. 3 se provádí zpravidla namátkově, a to
a) kdykoliv a kdekoliv při přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v § 7d odst. 1 a 2, a
b) na pozemcích a v objektech, kde jsou tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty pěstovány, vyráběny, skladovány nebo nabízeny k prodeji, a na pozemcích a v objektech osob, které je v rámci podnikání nakoupily nebo jiným způsobem získaly.

(4) Kontrolní šetření podle odstavce 3 se provádí pravidelně, nejméně však jednou za rok, na pozemcích a v objektech, které vlastní nebo z jiného právního důvodu užívají osoby registrované podle § 7 odst. 1, a mohou být soustavné a cílené, pokud existuje podezření, že povinnosti uvedené v § 7a, § 7d odst. 1 a 2 a § 7e odst. 3 nejsou plněny.

(5) Příslušný orgán rostlinolékařské péče může uložit tomu, kdo nesplněním nebo porušením povinnosti stanovené tímto zákonem nebo nařízené na jeho základě zavinil nutnost provedení odborných úkonů v rámci rostlinolékařského dozoru v mimořádném rozsahu, náhradu nákladů tímto orgánem vynaložených.

ODDÍL IX
ORGÁNY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

§ 38

(1) Zřizuje se Státní rostlinolékařská správa (dále jen „rostlinolékařská správa“) jako správní úřad rostlinolékařské péče podřízený Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“). V čele rostlinolékařské správy je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství.

(2) Rostlinolékařská správa se zřizuje vyčleněním organizačních složek Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, které plnily ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona úkoly rostlinolékařské péče.

(3) Ministerstvo schvaluje statut a organizační řád rostlinolékařské správy.

§ 39

Orgány rostlinolékařské péče jsou
a) ministerstvo,
b) rostlinolékařská správa,
c) okresní úřady,
d) obce.

§ 40
Ministerstvo

(1) Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy na úseku rostlinolékařské péče.

(2) Ministerstvo
a) je odvolacím orgánem proti rozhodnutí rostlinolékařské správy a okresních úřadů,
b) povoluje uvádění do oběhu a použití neregistrovaného přípravku a rozšířené použití registrovaného přípravku podle § 25 odst. 1 a 3,
c) může pověřit právnické nebo fyzické osoby ve svém oboru působnosti prováděním některých odborných činností podle tohoto zákona a prováděcích předpisů,
d) jmenuje odbornou komisi pro přípravky, která se vyjadřuje z hlediska požadavků podle § 19 odst. 1 písm. b) před rozhodnutím o jejich registraci podle § 21, jde-li o přípravky obsahující účinnou látku, která není obsažena v žádném z přípravků registrovaných v České republice, a před rozhodnutím o zrušení registrace podle § 23 odst. 1 písm. b) a c),
e) stanoví hlavní úkoly rostlinolékařské péče v oblasti vědy a výzkumu,
f) pověří právnickou osobu ve svém oboru působnosti zajišťováním výzkumu a vývoje nových metod a systémů ochrany rostlin,
g) zajišťuje v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví koordinaci soustavného sledování reziduí přípravků v rostlinných produktech, zejména krmivech a potravinách,
h) zajišťuje v dohodě s Ministerstvem životního prostředí koordinaci sledování nežádoucích vedlejších účinků registrovaných přípravků na vybrané složky životního prostředí, zejména vodní prostředí a půdu,
i) soustřeďuje informace o nežádoucích účincích registrovaných přípravků.

(3) Odvolání proti rozhodnutí rostlinolékařské správy podle § 12b odst. 1, § 15 odst. 1 a § 23 odst. 1 písm. b) a c) nemá odkladný účinek.18)

§ 41
Rostlinolékařská správa

(1) Rostlinolékařská správa
a) vede úřední registr osob, rozhoduje o registraci osob a provádí soustavnou rostlinolékařskou kontrolu (§ 7, 7b a 7c),
b) vystavuje a nahrazuje rostlinolékařské pasy na náklady registrovaných osob, rozhoduje o oprávnění osob k vystavování těchto pasů a uděluje souhlas s jejich vystavením (§ 7c odst. 4, § 7e odst. 1, 4 a 6),
c) provádí rostlinolékařskou kontrolu při dovozu a následnou kontrolu po dovozu a rozhoduje o dalším nakládání se zásilkami po jejím provedení, provádí rostlinolékařskou kontrolu před vývozem a vydává rostlinolékařské osvědčení (§ 8, 9, 12a, 12b a 13),
d) nařizuje a ruší mimořádná rostlinolékařská opatření individuálně určeným právnickým nebo fyzickým osobám (§ 14 a 15),
e) stanoví program vymezování chráněných zón, vymezuje tyto zóny a provádí v nich systematický průzkum výskytu karanténních škodlivých organismů, proti kterým byly zóny vymezeny (§ 14a),
f) v případě výskytu škodlivého organismu podle § 11 odst. 2 písm. a) může na základě výsledku vyhodnocení provedeného podle § 14 odst. 1 písm. a) stanovit úředním sdělením, že tento škodlivý organismus bude posuzován jako karanténní, a stanovit opatření proti jeho zavlečení nebo rozšiřování na území České republiky (§ 11 odst. 2),
g) rozhoduje o registraci přípravků a pomocných prostředků, jejím prodloužení a rušení a vede úřední registr přípravků a pomocných prostředků a seznam účinných látek (§ 18 až 24),
h) vyjadřuje se k podkladům v řízení o použití neregistrovaných přípravků (§ 25 odst. 1) a při řízení pro rozšířené použití přípravků (§ 25 odst. 3 až 7),
i) rozhoduje ve sporných případech, zda jde o přípravek nebo o jiný výrobek,
j) vykonává rostlinolékařský dozor (§ 37a),
k) ukládá pokuty (§ 44),
l) podílí se na standardizaci metod ochrany rostlin,
m) je oprávněna vyžadovat informace související s výkonem rostlinolékařské péče od ostatních orgánů státní správy a orgánů samosprávy,
n) vykonává další působnost stanovenou v § 3 písm. a) až c), § 3 písm. g), § 4, § 7a písm. f), § 8 odst. 4, § 11 odst. 3, § 14 odst. 1 a 3, § 15 odst. 3, § 16 odst. 1 a 4, § 25 odst. 3, § 26 odst. 6, § 28, § 30 odst. 3 a 6, § 32 odst. 1, § 33 odst. 1, § 34b, 34c, § 35 odst. 3, 4 a 7, § 36 odst. 3 a 4, § 44 odst. 7,
o) zabezpečuje rostlinolékařskou diagnostiku,
p) vydává v rámci své působnosti na žádost odborné posudky nebo stanoviska,
r) rozhoduje o zápisu mechanizačních prostředků do úředního registru mechanizačních prostředků a vede tento registr (§ 35 odst. 2),
s) provádí kontrolu přípravků a pomocných prostředků (§ 34b) a mechanizačních prostředků (§ 35 odst. 6),
t) na základě provedených úředních zkoušek potvrzuje rezistenci, popřípadě jinou účinnost odrůd rostlin proti karanténním škodlivým organismům a účinnost geneticky modifikovaných odrůd rostlin určených k regulaci škodlivých organismů nebo k jinému použití v ochraně rostlin, a to pro účely registrace odrůd podle zvláštního zákona.9)

(2) Oprávnění a povinnosti zaměstnanců rostlinolékařské správy při výkonu činností podle odstavce 1 jsou stanoveny zvláštním zákonem.19)

§ 42
Okresní úřady

Okresní úřady
a) vydávají, mění a ruší na návrh rostlinolékařské správy mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 15 odst. 1 v případech, že jde o blíže neurčené množství subjektů, a to nařízením okresního úřadu,20)
b) rozhodují o poskytování náhrad za majetkovou újmu, která vznikla provedením mimořádných rostlinolékařských opatření, podle § 16.

§ 43

Obce

(1) Obce přijímají oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu karanténních škodlivých organismů a předkládají je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení.

(2) Obce plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel, zvěře a ryb podle § 30 a 31.

ODDÍL X
POKUTY

§ 44

(1) Pokutu až do výše 500 000 Kč uloží rostlinolékařská správa fyzické nebo právnické osobě, která
a) nesplní povinnosti podle § 4, 7a, § 7e odst. 3, § 8 odst. 2, 3, 4 nebo odst. 10, § 12b odst. 3 nebo odst. 6 písm. c), § 14 odst. 5 nebo poruší zákaz podle § 9 odst. 2,
b) poruší ustanovení o registraci osob podle § 7 odst. 1, ustanovení o připojení rostlinolékařského pasu k rostlinám, rostlinným produktům nebo jiným předmětům podle § 7d odst. 1 a 2 nebo ustanovení o nahrazení tohoto pasu podle § 7e odst. 6,
c) vystaví rostlinolékařský pas neoprávněně nebo na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, pro které nebyl udělen souhlas s vystavením podle § 7e,
d) uvádí do oběhu nebo používá přípravek nebo pomocný prostředek po zrušení jeho registrace v rozporu s ustanovením § 23,
e) poruší ustanovení o balení a označování přípravků a pomocných prostředků při jejich uvádění do oběhu podle § 26,
f) poruší ustanovení o skladování přípravků a pomocných prostředků podle § 27 nebo o oznamovací povinnosti podle § 28 nebo o zacházení s přípravky podle § 29,
g) poruší ustanovení o ochraně včel, zvěře3) a ryb při používání přípravků a pomocných prostředků podle § 30 a 31,
h) poruší ustanovení o experimentálním použití přípravků a pomocných prostředků podle § 33 nebo ustanovení o zvláštních omezeních podle § 34,
i) uvádí do oběhu nebo používá v rámci podnikání1a) mechanizační prostředek, u něhož není doložena funkční způsobilost podle § 36 odst. 3 nebo není doloženo, že je zapsán v úředním registru podle § 35 odst. 1,
j) poruší ustanovení § 19c, 21a, 34c nebo § 35 odst. 7.

(2) Pokutu až do výše 1 500 000 Kč uloží rostlinolékařská správa fyzické nebo právnické osobě, která
a) nesplní povinnosti podle § 11, § 12 odst. 1, § 14 odst. 3 a § 14a odst. 3,
b) nesplní povinnost nařízenou podle § 12b odst. 1 nebo mimořádným rostlinolékařským opatřením podle § 15 odst. 1,
c) přechováváním, rozmnožováním nebo jinou manipulací s karanténním škodlivým organismem anebo se škodlivým organismem podle § 11 odst. 2 písm. a) bodu 1 poruší ustanovení § 14 odst. 3,
d) uvede do oběhu přípravek nebo pomocný prostředek, které nejsou v České republice registrovány, ačkoliv registraci podléhají podle § 17, nebo neodpovídají podmínkám stanoveným v rozhodnutí o registraci podle § 21 odst. 1.

(3) Rostlinolékařská správa uloží pokutu do výše dvojnásobku uvedených částek fyzické nebo právnické osobě, která se dopustila jednání podle předcházejících odstavců opětovně.

(4) Za opětovné se považuje takové porušení povinnosti, k němuž došlo v době do jednoho roku ode dne nabytí právní moci předchozího rozhodnutí, jímž byla fyzické nebo právnické osobě uložena pokuta.

(5) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(6) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(7) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá územní finanční orgán podle zvláštních právních předpisů.21)

(8) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu.

ODDÍL XI
ZMOCNĚNÍ

§ 45

(1) Ministerstvo po projednání s Ministerstvem dopravy a spojů, Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 4, § 7 odst. 1 a 3, § 7a, § 7c odst. 3, § 7d odst. 2, 3 a 5, § 7e odst. 1, 2, 3, 4 a 6, § 8 odst. 2, 7 a 8, § 9 odst. 1, § 11 odst. 1 až 3, § 12 odst. 1, § 12a odst. 1 a 2, § 12b odst. 1, 3, 6 a 7, § 12c odst. 3, § 14 odst. 1 až 3, § 14a a § 16 odst. 2.

(2) Ministerstvo po projednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví vyhláškou obory středoškolského vzdělání a délku odborné praxe k provedení § 6.

(3) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 18 odst. 1, § 19 odst. 1, § 19a, § 19b odst. 2, § 21 odst. 1, § 25 odst. 7, § 26 odst. 1 a § 26 odst. 2 písm. g) a h), § 27 odst. 2, § 29 odst. 2 a 3, § 33 odst. 2, § 34 odst. 1, § 35 odst. 1, 2, 3 a 5, § 36 odst. 2 až 4 a § 37 odst. 2 a 3.

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zabezpečení ochrany včel, zvěře3) a ryb při používání přípravků k provedení § 30 odst. 1, § 30 odst. 3 písm. b), § 30 odst. 9 a 11, § 31 odst. 1 a 3 a § 32 odst. 1.

(5) Ministerstvo může stanovit
a) vyhláškou opatření k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření jednotlivých karanténních škodlivých organismů,
b) vyhláškou chráněné zóny včetně opatření proti rozšíření příslušných karanténních škodlivých organismů v nich, k provedení § 7d odst. 2 a 5,
c) výjimky z ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) a d), nehrozí-li zjistitelné nebezpečí rozšíření škodlivých organismů.

ODDÍL XII
SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 46
Vztah ke správnímu řádu

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na rozhodování orgánů rostlinolékařské péče obecné předpisy o správním řízení.18)

§ 47
Přechodná ustanovení

(1) Právnické a fyzické osoby, které uvádějí do oběhu přípravky povolené podle dosavadních předpisů, jestliže chtějí v této činnosti pokračovat, jsou povinny požádat o jejich registraci podle tohoto zákona do tří let od nabytí jeho účinnosti. Povolení udělená podle dosavadních předpisů zůstávají při splnění této podmínky v platnosti až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o registraci.

(2) Oprávnění právnických osob ke kontrolnímu testování strojů na ochranu rostlin získané podle dosavadních předpisů zaniká po uplynutí dvou let od nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 49
Zrušují se:

1. § 1 odst. 2, část třetí, § 31 písm. d) a i), § 32 písm. b), c), d) a písm. e) druhá část věty, část šestá s výjimkou § 36 písm. c), pokud se týká mechanizačních prostředků pro aplikaci hnojiv, a § 38 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění zákona č. 132/1989 Sb. a zákona č. 115/1995 Sb.,

2. část druhá a § 46 až 50 vyhlášky Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a Ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby,

3. vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 63/1964 Sb., o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa), ve znění vyhlášky Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 51/1977 Sb.,

4. směrnice Federálního ministerstva zemědělství a výživy ze dne 25. 5. 1979 č. j. FM 015-474/1979 o zkoušení a povolování přípravků na ochranu rostlin č. 29/1979 Věstníku MZVž ČSR (reg. částka 26/1979 Sb.).

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 50

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.

* * *

Zákon ze dne 25. října 2000 č. 409/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou čl. I bodů 7, 8 a bodu 10, pokud se týká § 8 odst. 3, které nabyly účinnosti dnem 1. července 2001.

Zákon ze dne 7. srpna 2001 č. 314/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou čl. I bodu 2, pokud se týká § 2 odst. 21, čl. I bodu 12, pokud se týká § 7a písm. g), § 7c odst. 4, § 7c odst. 5 věty první a čl. I bodu 13, které nabývají účinnosti dnem 1. března 2002.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Poznámky pod čarou:
1) Například § 3 odst. 1 vyhlášky č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné.
1a) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
4a) Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů.
4b) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
4c) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
4d) § 93 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 139 odst. 8 zákona č. 13/1993 Sb.
7a) § 2 písm. l) a m) zákona č. 13/1993 Sb.
7) § 139 odst. 9 zákona č. 13/1993 Sb.
7b) § 179 zákona č. 13/1993 Sb.
7c) § 139 odst. 10 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7d) § 233 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1993 Sb.
7e) § 233 odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1993 Sb.
7f) § 179 až 186 zákona č. 13/1993 Sb.
7g) § 81 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb.
9) Například zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10a) § 15 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.
§ 12 vyhlášky č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat.
10b) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10c) § 2 odst. 8 zákona č. 157/1998 Sb.
11) Zákon č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví.
12) Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb.
13) Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb. a č. 192/1995 Sb.
13a) § 4 písm. m) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
16) Například zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změnách některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
16a) § 18 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
17) § 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
18) § 55 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
19) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.
20) § 3 odst. 1 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 254/1994 Sb.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *