13.02.2001 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zásady správné zemědělské praxe - příloha č. 4 k nařízení vlády z 31. 1. 2001

Zásady správné zemědělské praxe

1. Dodržovat právní předpisy upravující ochranu složek životního prostředí*.

2. Na vysoce svažitých pozemcích vyloučit pěstování širokořádkových plodin jako například kukuřice, okopaniny, a orat po vrstevnicích.

3. V infiltračních územích vodních zdrojů, v okolí pramenných vývěrů, podél vodotečí, v drahách soustředěného odtoku vod a na vysoce svažitých pozemcích, na půdách mělkých, silně kamenitých, velmi propustných lze rušit travní porosty jen pokud je to nezbytné, a to jen s následným okamžitým osevem bez přísevu jetelovin.

4. Travní porosty na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů sekat nejméně jednou ročně, v případě dvousečných luk nejméně dvakrát ročně; biomasa je odstraňována nebo spásána.

5. Při pastvě bránit rozsáhlému poškození travního porostu zejména v místech napájení a přikrmování hospodářských zvířat.

6. Zachovat na obhospodařovaných pozemcích stanoviště volně žijících organismů zejména chráněné flóry a fauny, například polopřirozených luk, mokřadů, pramenišť, mezí a zatravněných nebo keři porostlých okrajů polí, břehů toků.

7. Dodržovat zásady pro ochranu organizmů při sečení kvetoucích plodin, například používat plašící zařízení při sklizni.

Zavazuji se k dodržování těchto zásad správné zemědělské praxe.

________________________
* Například zákon č.138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona
č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 125/1997 Sb.,
o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 37/2000 Sb., zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 96/1977 Sb., zákona č. 143/1991 Sb., zákona
č. 270/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. a zákona č. 166/1999 Sb., zákon č. 246/1992 Sb.,
o ochraně zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona
č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu ČR č. 30/1998 Sb., zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona
č. 67/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb. a zákona č. 153/2000 Sb., zákon
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.

a) Je-li žadatelem o poskytnutí podpory fyzická osoba:

Já, níže podepsaný(á)
Jméno a příjmení ....................................................................................………………
Datum narození………………………………………………………………………………..
Identifikační číslo...........................................………………………………………………
Trvale bytem.......................................……………………………………………………... PSČ.......................Okres.........................................………………………………………
Kraj………………………………………………………………………………………………

Souhlasím s tím, aby Fond mohl nakládat s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o poskytnutí finanční podpory nebo finanční kompenzační podpory, a to v rozsahu nezbytném pro vyřízení mé žádosti.

V ……….. ….…dne…………. …………………………………….
Podpis žadatele (úředně ověřený)

b) Je-li žadatelem o poskytnutí podpory právnická osoba:

Obchodní firma nebo název…………………………………………………………………
Identifikační číslo...........................................………………………………………………
Adresa..........................................................................................................................………………………………………………………………………………………………….
Já, níže podepsaný(á)
Jméno a příjmení statutárního zástupce.........................................……………………..
Datum narození………………………………………………………………………………..
Funkce...............................…………………………………………………………………..
Trvale bytem.......................................……………………………………………………... PSČ.......................Okres.........................................………………………………………
Kraj………………………………………………………………………………………………

Souhlasím s tím, aby Fond mohl nakládat s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o poskytnutí finanční podpory nebo finanční kompenzační podpory, a to v rozsahu nezbytném pro vyřízení mé žádosti.

V ....................... dne......................... …................................................….
Podpis statutárního orgánu
(úředně ověřený)
a otisk razítka

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down