27.02.2006 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zelená pro biopaliva

Právní a tržní opatření i podporu výzkumu přináší strategie pro rozvoj biopaliv ze zemědělských surovin, kterou přijala v uplynulých dnech Evropská komise.
Navazuje na akční plán pro biomasu ze závěru loňského roku (viz Zemědělec č. 7). Cílem je podpora produkce biopaliv v Evropské unii i v rozvojových zemích, zajištění jejich rozsáhlého využívání zlepšením jejich konkurenceschopnosti z pohledu výrobních nákladů a posílení výzkumu nových technologií i paliv druhé generace.

Výsledkem by mělo být snížení závislosti Evropy na dovozu fosilních paliv, omezení emise skleníkových plynů, další odbyt pro zemědělskou prvovýrobu a také nové možnosti pro ekonomiku rozvojových zemí.
Směrnice pro biopaliva udává refernční hodnotu dvě procenta podílu na trhu pro biopaliva v roce 2005 a 5,75 procenta v roce 2010. Průměrný cíl členských států pro loňský však byl jen 1,4 procenta. Podle komisařky pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischerové Boelové by již cíl daný směrnicí znamenal snížení emisí skleníkových plynů o 26,6 milionu tun ekvivalentu oxidu uhličitého za rok. Jak komisařka poznamenala, v roce 2004 se v unii vyrobilo 2,4 milionu tun biopaliv, z toho půl milionu tun bioetanolu a 1,9 milionu tun bionafty. V polovině letošního roku by podle ní kapacita na produkci bionafty v celé EU mohla dosáhnout 3,8 až 4,1 milionu tun. Komise chce podle komisařky také zveřejnit akční plán pro lesní hospodářství a prověřit možnosti využití vedlejších produktů živočišné výroby a odpadů.

Cíle strategie pro biopaliva
Strategie uvádí sedm hlavních bodů:
1. Oživení poptávky po biopalivech. Letos by se měla objevit zpráva, která se bude zabývat možností revize směrnice o biopalivech. Komise bude působit na členské státy, aby podporovaly výrobu a používání biopaliv a prověří závazky, které si v této oblasti daly. Komise také předložila návrh na podporu ekologických vozidel s nízkou spotřebou. Ty by měly mít přednost při veřejných zakázkách. Strategie připomíná, že směrnice o zdanění energie umožňuje členským státům poskytovat na biopaliva daňové úlevy nebo je vůbec od daní osvobodit.
2. Dosahování ekologických zisků. Komise mimo jiné prověří limity obsahu biopaliv v benzínu a motorové naftě. Bude pracovat na zajištění udržitelnosti pěstování surovin pro biopaliva v EU i ve třetích zemích. Prověří, jak biopaliva přispívají k poklesu produkce skleníkových plynů.
3. Rozvoj výroby a distribuce biopaliv. Komise navrhne zvláštní skupinu, jejímž úkolem bude posoudit roli biomasy a biopaliv v programech rozvoje venkova a dohlédne, aby nedocházelo k diskriminaci biopaliv.
4. Rozšiřování nabídky surovin. Komise povolí, aby se na produkci cukru na bioethanol vztahoval režim pěstování plodin pro nepotravinářské účely na půdě set—aside i prémie pro energetické plodiny. Cukrová řepa pěstovaná na výrobu bioetanolu bude vyjmutá z kvót. Tím vznikne nové odbytiště pro cukrovku pěstovanou v unii. Komise také posoudí možnosti zpracování intervenčních zásob obilovin, bude financovat informační kampaň pro zemědělce a vlastníky lesů, předloží akční plán pro lesní hospodářství a prozkoumá možnosti využití vedlejších živočišných produktů a odpadu (jde třeba o organické odpady z papírenského průmyslu, živočišné tuky, recyklované jedlé oleje apod.). Komise bude sledovat dopad poptávky po biopalivech na ceny komodit a vedlejších produktů. Důvodem jsou obavy, aby zejména v rozvojových zemích časem nepřevážila výroby biopaliv nad produkcí potravin.
5. Posílení obchodních možností. Komise posoudí, zda bude možné zavést samostatné celní kódy pro biopaliva. Zachová podmínky přístupu na trh pro dovážený bioetanol. Navrhne také změny normy pro bionaftu tak, aby se k její výrobě mohlo využít většího množství rostlinných olejů a také aby se umožnila náhrada metanolu etanolem. Komise slibuje, že při jednáních s obchodními partnery unie o otevírání svého trhu pro dovoz biopaliv zaujme "vyvážený přístup", který by měl umožnit rozvoj domácí výroby. Bioetanol z některých zemí je zcela osvobozen od cla a na další otevírání trhu bude mít mimo jiné vliv výsledek právě probíhajícího Katarského kola jednání WTO. Zájem o export cukru i biopaliv má zejména Brazílie.
6. Podpora rozvojových zemí. Komise mimo jiné zajistí, aby opatření určená pro rozvojové země, na něž bude mít dopad reforma EU v odvětví cukru, podporovala také rozvoj výroby bioetanolu a navrhne balíček opatření na podporu biopaliv pro rozvojové země.
7. Výzkum a vývoj. Komise bude i nadále podporovat rozvoj technologické platformy pro biopaliva vedené průmyslem, která bude dávat doporučení pro výzkum. Biopaliva budou jednou z významných priorit sedmého rámcového programu pro výzkum, od něhož se očekává hlavně snížení výrobních nákladů. Zavádění těchto nových technologií podpoří program Inteligentní energie – Evropa. Podpora bude směřovat také do výzkumu biopaliv druhé generace, jako je například etanol získávaný z lignocelulózových surovin, bionafta vyráběná na základě Fischer-Tropschovy syntézy a dimetyleter z biomasy. Některé vzorové provozy s těmito novými technologiemi již běží v Německu, Španělsku, Švédsku nebo Dánsku. Hlavní prioritou budou tzv. biologické rafinérie, které budou zaměřené na celkové využití biomasy.
Komise očekává, že díky výsledkům výzkumu by náklady na výrobu biopaliv po roce 2010 mohly klesnout v průměru o 30 procent. Při výrobě současnými nejmodernějšími technologiemi přesahuje cena bionafty vyráběné v EU cenu ropy asi o 60 eur za barel. Evropský bioetanol by byl konkurenceschopný jen tehdy, pokud by barel ropy stál 90 eur. (Jeden barel je téměř 160 litrů, cena ropy za barel se dnes pohybuje mezi 45 až 50 eury.)

Požadavky zemědělců
Akční plán pro biomasu i strategii podporující biopaliva představitelé zemědělských organizací COPA a COGECA jednoznačně vítají. Podle jejich mluvčího Uta Papenfusse v souvislosti s těmito materiály žádají zavedení opatření, která považují za potřebná. Mimo jiné jde zejména o:
1. Podporu nahrazování minerálních olejů biopalivy.
2. Odstranění překážek přímého přimíchávání etanolu do nafty a náhrada metanolu etanolem v bionaftě.
3. Standard pro bionaftu by měl zajistit, aby dosáhla technické požadavky, které na toto palivo klade automobilový průmysl.
4. Zvýšení podílu bionafty v naftě z pěti na deset procent do roku 2010.
5. Zavedení importních kvót a řízení importů etanolu do unie po určitou dobu tak, aby se během ní mohl evropský průmysl biopaliv rozvinout a dosáhnout konkurenceschopnosti vůči produkci ze třetích zemí.
6. Růst podpory a maximální garantované plochy pro energetické plodiny tak, aby se mohlo rozvinout jejich pěstování.
Představitelé obou organizací žádají, aby unie přijala tato opatření, která podpoří v EU produkci zemědělských surovin jako obnovitelného zdroje energie. Nechtějí, aby posílila možnosti dovozu biopaliv. Ten by totiž nesplnil jeden z cílů unie, jímž je snížení energetické závislosti.

Bioenergie měla na programu i rada
Otázkou bioenergií se zabývala i rada ministrů zemědělství, která jednala minulý týden v Bruselu. Konstatovala, že využití biomasy pro energetické účely je nezbytné, pokud chce unie dosáhnout toho, aby se obnovitelné zdroje do roku 2010 podílely na výrobě energie 12 procenty. Rada podpořila akční plán pro biomasu, kterou je možné použít pro tři energetické sektory — výrobu tepla (a chlazení), výrobu elektřiny a v dopravě. Ministři vyzvali komisi, aby odstranila všechny technické i netechnické překážky bránící širšímu využití biopaliv a v souvislosti s tím přivítali záměr komise revidovat v průběh letošního roku směrnici na biopaliva a směrnici na jakost paliv a další standardy pro pohonné hmoty.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down