17.02.2012 | 07:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zemědělci tradičně mezi nejlepšími

Koncem dubna se uskuteční slavnostní vyhlášení prestižní soutěže Manažer roku 2011. Jedná se o soutěž s velikou tradicí, jde již o 19. ročník. Mezi vyhlašovatele pod záštitou Vlády ČR patří i Zemědělský svaz ČR (ZS). Za 18 let soutěže je nesporné, že mezi nejlepšími manažery se za celou dobu soutěže nikdy neztratili zástupci zemědělců a potravinářů, které nominoval ZS ČR, uvedl člen národní hodnotící komise soutěže manažer roku Jaroslav Šubrt, kterého jsme poprosili o bližší podrobnosti.

Mohl byste se ohlédnout za minulými ročníky soutěže Manažer roku? Jako absolutně nejlepší manažer ČR v rámci všech odvětví národního hospodářství byli v průběhu let oceněni zástupci Zemědělského svazu ČR Pavel Navrátil, Jiří Zelenka a Jiří Pevný. Jako nejlepší manažer malé firmy do 50 zaměstnanců v ČR v rámci všech odvětví národního hospodářství byli oceněni Václav Bulín, Miloslav Chlan, Václav Dědina. V každém ročníku byl též vyhodnocen nejlepší Manažer roku v odvětví zemědělství. Pro nedostatek místa je zde nelze všechny jmenovat, jen namátkově: Vítězslav Navrátil, Oldřich Vašina, Antonín Sůva, Vlastimil Zíka, Zdeněk Částka, Václav Klejch, Jaroslav Mikoláš, Josef Rotter, Václav Švarc a další. Ukazuje se tedy, že v soutěži, jejímž cílem je vyhledávat, oceňovat a popularizovat manažerské osobnosti, jejichž odborné i lidské kvality, schopnost strategicky řídit podniky a dosáhnout tak své vize a cíle, může být inspirací pro ostatní, se dokáží prosadit také zemědělci. V pojetí hodnocených manažerů jde mimo jiné o využití řady instrumentů, jako například SWOT analýzy, díky níž je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky a to se zaměřením na vnitřní prostředí firmy. Dále pak příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) se zaměřením na vnější prostředí firmy. Ukazuje se, že s pomocí této metody lze poměrně komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy, které je nezbytné bezodkladně řešit, nebo naopak nové možnosti růstu. V oblasti lidských zdrojů jsou silné a slabé stránky chápány jako analýza současnosti, možnosti a hrozby pak jako analýza dalšího možného vývoje.
Co bude příznačného pro letošní ročník? Letošní 19. ročník soutěže osobností v oblasti managementu a ekonomiky v rámci celého národního hospodářství je příznačný očekávanou dobou stagnace, případně opakované recese. Ukazuje se, že proměna nastává v tom, že těžiště úspěchu se postupně přesouvá ke znalostní společnosti, za které se považuje kombinace informací, vědomostí a kreativity. Lidský faktor je stále více považován za rozhodující předpoklad dalšího úspěšného rozvoje firmy. Máme-li ve stručnosti popsat jaké poučení z hodnocení finalistů soutěže minulých ročníků soutěže Manažera roku mimo jiné vyplývá, je to, že v době poklesu angažovanosti a vnitřní výpovědi zaměstnanců je velmi důležité budovat týmy spolupracovníků, kde každý má své místo, dochází tedy k nejlepšímu rozmístění zaměstnanců, čili je naplňován požadavek dostat správné lidi na správná místa. Ze zkušenosti manažerů vyplývá, že v náročných krizových obdobích je nutné zužitkovat celý potenciál firmy a tedy všech zaměstnanců. Vůdcovské kompetence se pak projevují v tom, že se vytvářejí individuální předpoklady trvalé úspěšnosti každého jednotlivce. Přitom například stále platí (a nemusíme chodit daleko, kdy řada TOP manažerů je si tohoto jevu málo vědoma), že k narušení firemního klimatu stačí jeden jediný člověk. Takovýto „jedovatý“ manažer v lepším případě komplikuje práci, horším ničí pracovní morálku i pověst organizace, jejich společným rysem je, že snižují produktivitu své organizace a otravují její prostředí. Nejlepší obranou proti osobám tohoto typu je rozpoznat jejich varovné rysy ještě před jejich přijetím, nebo povýšením.
Silným apelem, jež se nesl minulým 18.ročníkem soutěže Manažer roku 2010, byla kritika korupce a negativního klimatu ve společnosti, které manažeři vnímají jako jeden z největších problémů současnosti. Nejde jen o to kolik peněz se ukradne, nejhorší je odrazování poctivých podnikatelů, jde vlastně o demoralizaci ve společnosti na které politici mají zásadní díl viny. Vědomí, že se prosadí jen tehdy, bude-li uplácet je silně demotivující prvek. Dochází tak mimo jiné k odrazování nejkvalitnějších lidí a to má na ekonomiku devastující dopad. Například Václav Dědina na otázku - jaké hlavní poučení jste si odnesl z ekonomické krize? Odpověděl: „ Nebrat vážně vládu, která, zdá se, je stále horší a horší. Čím více mluví o potlačování korupce, tím se jí ve společnosti daří lépe. Přitom korupce je jeden z největších problémů a podílí se na masivním zadlužování státu a zcela pokřivuje trh, kterým se vláda zaštiťuje. Zdá se, že část politiků zastupuje jen sama sebe a je snad placena za špatné zákony, které vytvářejí úrodnou půdu pro korupci “. Podobně reagoval také nejlepší manažer odvětví výroby potravin Jiří Milek. Na stejnou otázku odpověděl: „ Každá krize může znamenat i novou příležitost, nicméně přes politické proklamace se za poslední dobu upevnil právní systém a právní kultura, kde se hraje bez pravidel. Vzhledem k morální úrovni politické representace je poškozováno společenské klima a dochází k erozi hodnot ve společnosti, kde se považuje korupce za běžný způsob chování. Vše nasvědčuje tomu, že došlo k privatizaci politiky ve smyslu najmutí politiků k prosazení skupinových soukromých zájmů“. Korupce jako nelegitimní, nelegální proces spočívající ve zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu, pak ve spojení se špatnou právní kulturou, vedle rozkladu morálních hodnot, se stává brzdou rozvoje podnikání. Budou-li takovéto hlasy manažerů slyšet stále častěji a hlasitěji, vytváří se naděje, že i na tomto poli, pokud bude tlak ze zdola sílit, dojde v brzké době ke zlepšení.
Co je vlastně záměrem této soutěže? Hlavním cílem soutěže je vyhledávat, oceňovat a popularizovat manažerské osobnosti, jejich odborné i lidské kvality a schopnost strategicky řídit, tedy, že je schopen účelněji a pružněji reagovat na změny ve vnějším prostředí. V současné době se ukazuje, že řada manažerů v zemědělství nečeká co doba přinese, ale chtějí být součástí této změny. Jsou vedeni k tomu, že zajistí co nejproduktivnější využití silných stránek firmy i jednotlivých zaměstnanců. Pohlíží na současnou situaci jako na možnost zvýšit nejen efektivnost vnitropodnikových procesů, ale i větší odolnost vůči případným dalším komplikacím v budoucnu. Ukazuje se, že jsou ochotni vzít na sebe riziko, udělat zásadní rozhodnutí a tím převzít odpovědnost, což je asi důležitější než sledovat čísla zobrazující vývoj podniku. Dovedou si tedy lidsky poradit s nejistotou a strachem zaměstnanců o budoucnost a soustředí se více na lidi, hodnoty a firemní kulturu.
Soutěž ukazuje, že v zemědělství je široká škála manažerů, kteří se mohou pochlubit úspěchy v manažerské práci, které jsou podloženy charakterovými vlastnostmi, osobitými přístupy k vedení lidí a firem. Bylo by tedy chybou kdyby po tak dlouhé tradici neobsadil ZS ČR 19. ročník takto renomované soutěže, která je soutěží těch, kteří hledí do budoucna a umějí vtisknout podniku, který řídí, své vize. Pro bližší seznámení lze nahlédnout stránky: www.manazerroku.cz .

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down