20.11.2001 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zemědělství v rozšířené Evropské unii - Příspěvek České republiky a Rakouska k diskusi o budoucnosti Evropského modelu zemědělství

Brusel 20. listopadu 2001
Tento dokument je příspěvkem České republiky a Rakouska k diskusi o budoucí podobě evropského modelu zemědělství.

1. Úvod
Zemědělský sektor EU a kandidátských zemí je průběžně konfrontován s novými úkoly. Diskuse o budoucí podobě Společné zemědělské politiky se dotýká současných i budoucích občanů EU. Rozšíření EU vytvoří novou situaci pro dnešní i budoucí členy. Je v zájmu všech členů současné a budoucí EU prosadit se v rámci nového kola WTO s jednotnou společnou strategií, kde podmínky zemědělského obchodu budou shodné a spravedlivé.

Společná zemědělská politika je nejvýznamnějším nástrojem pro zemědělce v existujících a budoucích členských státech EU a představuje značnou podporu venkovským oblastem. Význam zemědělství spočívá v jeho multifunkčnosti. Zemědělství podporuje ne pouze produkci vysoce kvalitních potravinářských a nepotravinářských výrobků ale napomáhá také ke stabilizaci venkovského osídlení udržováním zaměstnanosti ve venkovských regionech. Vedle toho je a má být významným prvkem při naplňování krajinotvorné úlohy, stejně jako je součástí koncepce trvale udržitelného rozvoje. Dále napomáhá rozvoji turismu ve venkovských oblastech. Plně podporujeme zachování Evropského modelu zemědělství, který usiluje o trvale udržitelný rozvoj produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství EU, při respektování vysoké hustoty osídlení, historických i krajových specifik a vysokých nároků na kvalitu zemědělské produkce.

2. Splněný úkol
Společná zemědělská politika EU je první, nerozsáhlejší a nejambicióznější ze společných politik. Napomáhá rozvoji zemědělství EU a hraje důležitou roli v integračním procesu EU.

3. Nové úkoly
Před SZP stojí nové úkoly. Prvně, zvýšení bezpečnosti a kvality potravin musí posílit důvěru spotřebitelů v domácí a evropské potraviny. Dalším úkolem je zajistit kohezní funkci SZP a zesílení venkovského rozvoje jako druhého pilíře, které zajistí rovnoměrný rozvoj venkovských regionů v dnešní i budoucí Evropské unii. Rozšíření EU nabízí využití zvětšeného produkčního potenciálu EU, které upevní pozici EU na světových zemědělských trzích, zejména ve vztahu k jiným obchodním organizacím jako jsou MERCOSUR a NAFTA. Nicméně existující nástroje SZP mohou a musí přispět k vyváženým trhům v rámci pravidel WTO. Budoucí cesta evropského zemědělství spočívá v produkci kvalitních a zdravotně nezávadných potravin vyrobených procesem, který bude dodržovat nejvyšší standardy kvality a bude ochraňovat životní prostředí. Takto vyrobené kvalitní produkty zvyšují konkurencechopnost výroby EU na světovém trhu a rozvoj všech do procesu zapojených podniků.

4. Změna zadání
Jsme toho názoru, že SZP musí být zachována. Úkoly pro Evropský model zemědělství, jak bylo ujednáno Evropskou radou v Lucembursku v roce 1997 a implementováno v Agendě 2000, musí být udrženy. Jakékoliv revize Agendy 2000 a SZP by měly být směřovány v rámci těchto úkolů a produkční a spotřebitelské prvky by měly být správně vyváženy. Jakékoliv reformy SZP však nesmí zpomalit proces rozšíření EU.

5. Úloha SZP v posílení rovnoměrného rozvoje všech regionů EU
SZP jako rozpočtově nejvýznamnější nástroj EU musí plnit svoji kohezní funkci, tzn. přispívat k rovnoměrnému rozvoji všech regionů EU. Význam strukturální politiky rozvoje venkova by se měl zvýšit a stát se postupně vyrovnaným s rozsahem na podporu trhu. Tento trend nabude ještě většího významu s rozšířením EU. Vytvoření rovnocenného prostředí, kde všechny platí rovnocenné právo a povinnosti pro všechny zemědělce, je podmínkou, která umožní začlenění zemědělského sektoru ČR do jednotného trhu. To bude klíčové zejména v prvních letech po přistoupení do EU.

Finanční podpory by měly být v budoucnu více vázány na kvalitativní parametry např. environmentální a sociální vztahující se ke struktuře farmy. To by uspokojilo poptávku spotřebitele na bezpečnost, vysokou kvalitu a etickou výrobu potravin.
Rozšíření EU otevírá prostor pro hledání nových mechanismů, které umožní využití zvětšeného produkčního potenciálu.

6. Rozhodovací mechanismy: společný charakter, subsidiarita a větší podíl Evropského Parlamentu (EP)
Budeme prosazovat zachování společného charakteru zemědělské politiky. Vzhledem k nadcházejícímu začlenění nových členů do Unie bychom doporučili rozšířit existující volný prostor pro jednotlivé přístupy z členských zemí v rámci celkové funkčnosti Společné zemědělské politiky.
Například obsáhlejší rozšíření v současnosti možné modulace přímých plateb slouží jako vhodný nástroj a mohlo by být využito Českou republikou k překlenutí strukturálních rozdílů.

7. Otevřená diskuse
Vědomi si dalekosáhlých důsledků změn v SZP, vyzýváme k otevřené a účinně vedené diskusi o příští podobě SZP. Česká republika se chce stát jejím přímým účastníkem, neboť se úzce dotýká jejich národních zájmů. Rakousko vítá plodný dialog s Českou republikou o budoucnosti Evropského modelu zemědělství.

Tento dokument představuje reflexi; nechává řadu témat otevřených a jeho cílem je přispět k diskusi o společné vizi EU.

Wilhelm Molterer, Federální ministr zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství, Rakousko

Jan Fencl, Ministr zemědělství, Česká republika

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down