10.08.2015 | 01:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Změny podmínek pro 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství má připraveno pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství více než pět miliard korun v prvním kole příjmu žádostí na projekty z Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 až 2020. O tom, jaké hlavní změny nastávají v podmínkách, které musí žadatelé splnit, týdeník Zemědělec informoval tiskový mluvčí ministerstva zemědělství Hynek Jordán.

Novinky společné pro všechny operace

 • žádost o dotaci musí v rámci preferenčních kritérií obdržet stanovený minimální počet bodů
 • žadatel bude moci v dané operaci nebo záměru a daném kole příjmu žádostí podat pouze jednu Žádost o dotaci
 • žadatel bude předkládat Žádost o dotaci a všechny povinné a nepovinné přílohy prostřednictvím Portálu farmáře
 • v případě předložení projektu, kde výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesáhnou 1 mil. Kč, žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví
 • lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace, nikoliv od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace jako doposud
 • nově nebude možné projekty realizovat formou leasingu nebo věcného plnění
 • rekonstrukci budov bude možné provést, pouze pokud jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele

 

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

 • projekty jsou rozděleny do záměrů dle velikosti projektu (do 1 mil. Kč a 150 ha, do 5 mil. Kč a nad 5 mil. Kč) a převažujícího sektorového zaměření (rostlinná výroba, skot, prasata, drůbež a ostatní živočišná výroba). Takto budou moci být projekty porovnávány pouze mezi sebou, jsou tak i pro ně připravena adekvátní preferenční kritéria. Dle jednotlivých záměrů bude rozdělen i rozpočet operace do jednotlivých finančních obálek:

a) projekty do 1 mil. Kč, žadatel má maximálně 150 ha; Živočišná výroba

b) projekty do 1 mil. Kč, žadatel má maximálně 150 ha; Rostlinná výroba

c) projekty do 5 mil. Kč; Skot

d) projekty do 5 mil. Kč; Prasata

e) projekty do 5 mil. Kč; Drůbež

f) projekty do 5 mil. Kč; Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci)

g) projekty do 5 mil. Kč; Rostlinná výroba

h) projekty nad 5 mil. Kč do 150 mil. Kč; Skot

i) projekty nad 5 mil. Kč do 150 mil. Kč; Prasata

j) projekty nad 5 mil. Kč do 150 mil. Kč; Drůbež

k) projekty nad 5 mil. Kč do 150 mil. Kč; Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci)

l) projekty nad 5 mil. Kč do 150 mil. Kč; Rostlinná výroba

 

-        při rozdělování alokace do jednotlivých obálek bude priorita kladena na živočišnou výrobu

-        v rámci obálek do 5 mil. Kč budou preferovány menší projekty

-        více než 50% alokace v živočišné výrobě je cíleno do podpory skotu

-        obecně pak budou zvýhodněny preferenčními kritérii citlivé komodity

 

 • maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, se zvyšuje na 150 mil. Kč
 • hodnocení efektivnosti projektu na základě porovnání výše realizované investice a předpokládaných tržeb
 • projekty do 1 mil. Kč budou pro zjednodušení vyčleněny z povinnosti dokládat podmínku splnění finančního zdraví a mezi způsobilé výdaje v obálce do 1 mil. a 150 ha bude možné zahrnout také projektovou dokumentaci. Budou zde rozlišovány pouze záměry na živočišnou a rostlinnou výrobu.

 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 

 • výše dotace se snižuje na 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • příjemce dotace musí plnit definici mikro, malého nebo středního podniku tj. žadatelem může být podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a který vykazuje roční obrat do 50 milionů EUR, případně celkovou roční bilanční sumu nepřesahující 43 milionů EUR
 • operace je rozdělena na 2 záměry – zemědělské podniky (jejichž minimální podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech je více než 30 %) a dále zpracovatelské podniky
 • hodnocení efektivnosti projektu na základě porovnání výše realizované investice a předpokládaných tržeb

 

4.3.2 Lesnická infrastruktura

 

 • operace má pouze jeden záměr, a to Investice do lesních cest
 • předmětem projektu může být v rámci jedné podané Žádosti o dotaci pouze jeden souvislý úsek lesní cesty kategorie 1L či 2L
 • žadatelem mohou být nově také lesní podniky vysokých škol
 • podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % způsobilých výdajů
 • maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, se zvyšuje na 8 mil. Kč
 • předmětem projektu mohou být v případě novostavby a opravy pouze lesní cesty kategorie 1L či 2L; v případě rekonstrukce musí být výsledkem projektu zvýšení kategorie stávající lesní cesty na 1L či 2L
 • výstavba a rekonstrukce lesních cest bude podporována pouze na území, kde nedojde k překročení hustoty lesní dopravní sítě nad hodnotu optimální, stanovenou na úrovni lesního majetku žadatele
 • všichni žadatelé předkládají projektovou dokumentaci vypracovanou autorizovanou osobou

  

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

 

 • žadatelem mohou být nově také lesní podniky vysokých škol
 • nově je mezi způsobilé výdaje zařazen kůň a vlek za koně k vyvážení dříví
 • maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí 9 mil. Kč
 • podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí
 • v případě investic do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, mohou být podporovány jen lesní školky, které jsou součástí lesnického podniku a provozují školkařskou činnost na pozemcích určených k plnění funkcí lesa; provozovatel školkařské činnosti zároveň musí být evidován v systému evidence reprodukčního materiálu
 • žadatel může hospodařit na lesních pozemcích, jejichž je vlastníkem/nájemcem a nově také pachtýřem či v případě příspěvkových organizací obcí vypůjčitelem

 

 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

 

 • nově může být spolupracující subjekt nahrazen dostatečně kvalifikovaným personálem s dostatečnými výrobními prostředky žadatele
 • částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace činí od 1 000 000 Kč do 150 000 000 Kč, přičemž je definován minimální poměr výdajů na spolupráci
 • na výběr spolupracujícího subjektu není třeba realizovat výběrové řízení
 • nově musí žadatel výsledky projektu zveřejnit a zajistit jejich šíření

 

Novinky v Obecných podmínkách Pravidel

 

 • dochází k zásadní změně především v oblasti zadávání veřejných zakázek. Žadatelé mají povinnost (kromě operace 16.2.2) vybrat dodavatele projektu a uzavřít s ním smlouvu či vystavit objednávku již před podpisem Dohody. V případě nedodržení jednotlivých podmínek/procesů při zadání zakázky jsou uplatňovány finanční opravy, jejichž výše je stanovena dle typu porušení. V případě stanovení hodnoty samostatné zakázky žadatel sčítá zakázky na dodávky, služby a stavební práce, které spolu věcně, časově a místně souvisí. Limit pro přímé zadání samostatné zakázky (s možností přímo zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku) byl navýšen na 20 000 Kč bez DPH
 • kromě operace 16.2.2 tak musí žadatel u zakázek, které dosáhnou, nebo přesáhnou 400 000 Kč bez DPH, nebo 500 000 Kč bez DPH v případě, že je zakázka zadávána žadatelem/příjemcem dotace, který není veřejným nebo dotovaným zadavatelem podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o veřejných zakázkách, doložit zadávací dokumentaci k výběrovému/ zadávacímu řízení ještě před schválením Žádosti o dotaci a podpisem Dohody o poskytnutí dotace
 • pro lepší orientaci je podrobně popsán postup pro podání odvolání*

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down