Změny v uvádění půdy do klidu (Nař. vl. č. 454)

454 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. listopadu 2001, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu.

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 4 a § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), (dále jen „zákon“) k provedení § 1 odst. 2 písm. a) bodů 2 a 5 a § 1 odst. 2 písm. c) zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „31. března“ nahrazují slovy „28. února“.

2. V § 2 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) předloží Fondu čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení, nejpozději
1. do 30. září příslušného hospodářského roku, jestliže nepěstuje na orné půdě uvedené do klidu některou z plodin uvedených v bodech 3 až 5 přílohy č. 3 k tomuto nařízení, nebo
2. do 120 dnů po skončení příslušného hospodářského roku, jestliže pěstuje na orné půdě uvedené do klidu některou z plodin uvedených v bodech 3 až 5 přílohy č. 3 k tomuto nařízení,“.
3. V § 2 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) prokáže, že měl k 1. únoru příslušného hospodářského roku vypořádány splatné závazky k Fondu, České republice – Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“), Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., dále splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a nemá evidovány daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů a popřípadě prokáže, že splatné závazky nevypořádané k 1. únoru příslušného hospodářského roku vypořádal nejpozději ke dni podání žádosti; příslušná zdravotní pojišťovna vydá žadateli potvrzení o stavu vypořádání jeho splatných závazků veřejného zdravotního pojištění nejpozději do 15. února příslušného hospodářského roku, jestliže jí o to žadatel prokazatelně požádá nejpozději do 15. ledna příslušného hospodářského roku,“.

4. V § 2 odst. 1 písm. g) se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“ a doplňují se tato slova: „neprobíhá konkursní řízení, řízení o vyrovnání nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku,“.

5. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) udržuje v náležitém stavu v souladu se zvláštními právními předpisy3) v průběhu celého příslušného hospodářského roku celou výměru zemědělské půdy, kterou obhospodařuje na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu2) ve výměře podle bodu 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,“.

6. V § 2 odst. 1 písm. j) se slova „v příloze č. 4“ nahrazují slovy „v bodu 5 přílohy č. 1“.

7. V § 2 odst. 2 písm. a) bodu 1 se slova „v příloze č. 5“ nahrazují slovy „v příloze č. 3“ a slova „přičemž podíl orné půdy uvedené do klidu, na které pěstuje samostatně řepku olejnou nebo plodiny uvedené v bodu 2 přílohy č. 5 k tomuto nařízení nebo souběžně tyto plodiny, nesmí přesáhnout 6 % z celkového množství jím obhospodařované orné půdy,“ se zrušují.

8. V § 2 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) prodá Fondu nejpozději do 31. srpna příslušného hospodářského roku 2,3 tuny řepky olejné, která splňuje
1. kritéria uvedená v příloze č. 4 k tomuto nařízení,
2. kritérium podílu plesnivých a naplesnivělých semen stanovené Fondem na základě klimatických podmínek sklizně nejpozději do 10 dnů ode dne zahájení sklizně,

z každého hektaru orné půdy uvedené do klidu, na které pěstuje řepku olejnou,“.

9. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „do 30. září“ nahrazují slovy „do 120 dnů po skončení“, slova „přílohy č. 5“ se nahrazují slovy „přílohy č. 3“ a slova „v příloze č. 3“ se nahrazují slovy „v příloze č. 2“.

10. V § 2 odst. 2 písm. d) se slova „přílohy č. 5“ nahrazují slovy „přílohy č. 3“, slovo „zaorá“ se nahrazuje slovy „zapraví do orné půdy“ a slova „31. srpna“ se nahrazují slovy „10. srpna“.

11. V § 3 písm. a) se slova „přílohy č. 5“ nahrazují slovy „přílohy č. 3“.

12. V § 4 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: „za zatravnění orné půdy v příslušném hospodářském roce pro účel tohoto ustanovení se považuje založení porostu s převahou travin, a to nejpozději do 31. května příslušného hospodářského roku, s cílem, aby na konci hospodářského roku byl na zemědělském pozemku zapojený porost s převahou travin; za zatravnění se pro účel tohoto ustanovení nepovažuje obnova travních porostů změněných na ornou půdu v předcházejících dvou hospodářských letech.“.

13. V § 4 odst. 4 se slova „v příloze č. 3“ nahrazují slovy „v příloze č. 2“.

14. V § 6 odst. 1 se slova „nebo“ nahrazují slovy “ , popřípadě“.

15. V § 6 odst. 2 se slovo „nebo“ nahrazuje slovem “ , popřípadě“.

16. V § 6 odstavce 3 a 4 zní:

„(3) Finanční podpora, popřípadě finanční kompenzační podpora se neposkytne na výměru pozemků, které nejsou užívány jako orná půda po celý hospodářský rok, ve kterém žadatel požádal o finanční podporu, popřípadě finanční kompenzační podporu.

(4) Jestliže žadatel v průběhu hospodářského roku, ve kterém požádal o finanční podporu, popřípadě finanční kompenzační podporu, změní pozemek užívaný jako trvalý travní porost na pozemek užívaný jako orná půda a alespoň stejnou výměru orné půdy do konce tohoto hospodářského roku nezatravní, finanční podpora a finanční kompenzační podpora se neposkytne. Do výměry zatravněné orné půdy se pro účely tohoto odstavce nezahrnou pozemky zatravněné za účelem splnění podmínky podle § 4 odst. 2 písm. c).“.

17. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) O změně pozemku užívaného jako trvalý travní porost na pozemek užívaný jako orná půda a o zatravnění orné půdy provedeném v průběhu příslušného hospodářského roku informuje žadatel Fond do 30 dnů od zahájení těchto změn, nejdříve však dnem podání žádosti o poskytnutí finanční podpory, popřípadě finanční kompenzační podpory. Vzor informace je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení.“.

18. V § 7 se slova „nebo“ nahrazují slovy “ , popřípadě“.

19. V § 8 se slova „nebo“ nahrazují slovy “ , popřípadě“.

20. V § 9 se slovo „nebo“ nahrazuje slovem “ , popřípadě“.

21. V § 10 odst. 1 na konci písmene c) se doplňují tato slova: „umístěné na území České republiky“.

22. V § 10 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) prokáže, že měl k 1. srpnu příslušného hospodářského roku vypořádány splatné závazky k Fondu, ministerstvu, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., dále splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a nemá evidovány daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů a popřípadě prokáže, že splatné závazky nevypořádané k 1. srpnu příslušného hospodářského roku vypořádal nejpozději ke dni podání žádosti,“.

23. V § 10 odst. 1 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“, tečka se nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: „neprobíhá konkursní řízení, řízení o vyrovnání nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.“.

24. V § 10 odst. 2 se slova „v příloze č. 8“ nahrazují slovy „v příloze č. 6“, druhá věta se zrušuje a ve třetí větě se tečka zrušuje a doplňují se tato slova: „a čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem zájemce, jehož vzor je uveden v bodu 6 přílohy č. 6 k tomuto nařízení.“.

25. V § 12 odst. 1 písm. c) se slova „přílohy č. 8“ nahrazují slovy „přílohy č. 6“.

26. V § 12 odst. 1 písm. d) se za slovo „zařízení“ vkládají slova „umístěném na území České republiky“.

27. V § 13 odst. 2 písmeno e) zní:

„e) závazek kupujícího zpracovat vyrobený methylester řepkového oleje z řepky olejné nakoupené podle této smlouvy na směsné palivo určené jako palivo pro vznětové motory s objemovým obsahem methylesteru řepkového oleje 31 % (dále jen „bionafta“) nebo jej prodat výrobci bionafty na výrobu bionafty a zajistit, že takto vyrobená bionafta nebude vyvezena mimo území České republiky,“.

28. V § 14 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) prokáže, že má ke dni podání přihlášky pro příslušný hospodářský rok vypořádány splatné závazky k Fondu, ministerstvu, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., dále splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a nemá evidovány daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů,“.

29. V § 14 odst. 2 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“, tečka se nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: „neprobíhá konkursní řízení, řízení o vyrovnání nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.“.

30. V § 14 odst. 4 se slova „v příloze č. 9“ nahrazují slovy „v příloze č. 7“, druhá věta se zrušuje a ve třetí větě se tečka zrušuje a doplňují se tato slova: „a čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem uchazeče, jehož vzor je uveden v bodu 4 přílohy č. 7 k tomuto nařízení.“.

31. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.
32. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.
33. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.
34. Dosavadní příloha č. 6 se označuje jako příloha č. 4.

35. V příloze č. 4 se body 3 a 7 zrušují.

Dosavadní body 4 až 6 se označují jako body 3 až 5.

36. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.
37. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.
38. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *