05.08.2004 | 01:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zpřesnění podmínek pro poskytování podpory v rámci operačního programu

Pravidla, kterými se stanoví podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (dále jen „Pravidla“) na období 2004-2006.

Zpřesnění podle bodu 15 – Závěrečné ustanovení

1) Obecná část, str.11, bod 4 j)
- text „…žádost včetně projektu a příloh je neúplná nebo obsahuje zjevně chybné údaje, vrátí ji žadateli do 14-ti kalendářních dnů ode dne jejího zaregistrování“ je nahrazen za „…, vrátí ji žadateli do 28 kalendářních dnů ode dne jejího zaregistrování“

2) Specifická část, opatření 1.1
- str. 27, 34 text specifické podmínky „Potvrzení Státní veterinární správy ČR (SVS)…“ je nahrazen za „Potvrzení příslušné krajské veterinární správy (KVS)…“
- str. 28, 34 text povinné přílohy „Potvrzení Státní veterinární správy ČR (SVS)…“ je nahrazen za „Potvrzení příslušné krajské veterinární správy (KVS)…“
- str.29 (2x), str.30, text nepovinné přílohy „Smlouva s odbytovou organizací…“ je upraven na „Čestné prohlášení žadatele, že realizuje/bude realizovat 100% odbytu tržní produkce hlavní komodity ve vztahu k předmětu projektu prostřednictvím odbytové organizace po dobu minimálně tří let od data podání žádosti, a zároveň smlouva s odbytovou organizací/organizacemi.“
- str. 27, je doplněna podmínka: „v případě, že je součástí příloh projektu čestné prohlášení žadatele, že bude realizovat 100% odbytu tržní produkce hlavní komodity ve vztahu k předmětu projektu prostřednictvím odbytové organizace a žadatel na základě této skutečnosti obdrží body při bodování projektu, je příjemce pomoci při kontrole povinen předložit doklady o odbytu produkce prostřednictvím odbytové organizace (tj. splnění bodovacího kritéria) - účetní doklady, účetní výkazy, smlouvy atd.“

3) Specifická část, opatření 1.2
- str. 42, text specifické podmínky „Potvrzení Státní veterinární správy ČR (SVS)…“ je nahrazen za „Potvrzení příslušné krajské veterinární správy (KVS)…“
- str. 43, text povinné přílohy „Potvrzení příslušného dozorového orgánu (SVS ČR nebo SZPI)…“ je nahrazen za „Potvrzení příslušného dozorového orgánu (krajské veterinární správy nebo SZPI)…“

4) Specifická část, opatření 1.3
- str. 46, definice příjemce podpory, bod 1), text je doplněn na „vlastník lesa nebo nájemce lesa (včetně obce a subjektů založených s účastí obce)“
- str. 46, definice příjemce podpory, bod 2), text je upřesněn na „vlastník veřejných lesů (tj. správce lesů ve vlastnictví státu, kraje, obce nebo subjektů založených s účastí obce )“
- str. 48, specifické podmínky, první odrážka , text je doplněn o „kterého se projekt týká (místo realizace projektu)“
- str. 48, specifické podmínky, je doplněna specifická podmínka: „pro investiční záměr b) je žadatel povinen naplánovat realizaci projektu tak, aby Žádost o proplacení byla předložena nejpozději do 18 měsíců ode dne podpisu Smlouvy (Rozhodnutí)“
- str. 54, specifické podmínky, je doplněna specifická podmínka: „pro investiční záměr a), b) a c) je žadatel povinen naplánovat realizaci projektu tak, aby Žádost o proplacení byla předložena nejpozději do 18 měsíců ode dne podpisu Smlouvy (Rozhodnutí)“
- str. 60, definice příjemce podpory, bod 1), text je upřesněn na „vlastník pozemku (včetně obce a subjektů založených s účastí obce), pokud pozemky……“

5) Specifická část, podopatření 2.1.2
- str. 69, text podtitulku výdaje způsobilé ke spolufinancování pro záměr a) i b) „u poldrů (suchých nádrží) a malých vodních nádrží“ je upřesněn na „u poldrů (suchých nádrží) a malých vodních nádrží (nesloužící k chovu ryb za účelem podnikání)“
- str. 71, specifické podmínky jsou doplněny o další odrážku: 5) podporu lze poskytnout na vodní nádrže, které neslouží k chovu ryb za účelem podnikání
- str. 72, povinné přílohy jsou doplněny o „potvrzení, že vodní nádrž neslouží k chovu ryb za účelem podnikání - kopie povolení k nakládání s vodami k dané vodní nádrži (předkládá se v případě vodní nádrže),“ a „čestné prohlášení žadatele, že na předmětné vodní nádrži není vedena evidence o hospodaření, o dosažení hospodářského výsledku v rybníkářství a o lovu ryb na udici dle zákona 99/2004 Sb., zákona o rybářství (předkládá se v případě vodní nádrže)“
- str. 216, osnova projektu, 4. Technické řešení projektu, text „- podrobně popište technické řešení projektu, uveďte rozhodující technické parametry. Zaměřte se na údaje, které vyplývají z tabulky parametrů a technického řešení akce. Uveďte postupy, výpočty a informace (včetně technické dokumentace uvedené v příloze), které byly podkladem pro tyto údaje. Uveďte u poldrů, vodních nádrží a protipovodňových hrází na jaké Q jsou dimenzovány.“ se doplňuje o „… U investičního záměru b) uveďte plochu ochráněné půdy (v ha), včetně rozdělení na zemědělskou a ornou půdu.“

6) Specifická část, podopatření 2.1.5, str. 84
- v textu nepovinné přílohy pro všechny investiční záměry, bod 2) je spojení „ze zemědělské produkce“ nahrazeno spojením „ze zemědělské prvovýroby“
- doplnit nepovinné přílohy pro invetsiční záměry a), b) - Výstavba, rekonstrukce a modernizace a vybavení zařízení pro agroturistiku a zařízení a vybavení zařízení pro volný čas, Diverzifikace zemědělských činností a činností blízkých zemědělství o přílohu „nový živnostenský list na činnost, která rozšiřuje podnikatelskou činnost žadatele“

7) Specifická část, podopatření 2.1.3
- str. 73, text definice přjemce podpory je upřesněn na “...meliorační zařízení (pro podporu na investiční záměr b)) nebo…“
- str. 78, nepovinné přílohy se doplňují o: “potvrzení, vydané autorizovanou osobou, že po realizaci projektu bude součástí rybníka či zemědělské vodní nádrže funkční dostatečně kapacitní bezpečnostní přeliv“

8) Specifická část, opatření 2.2, str. 85
- text „3 330 tis. €“ nahrazen za „3 330 €“

9) Specifická část, opatření 2.3.
- str. 93, text povinné přílohy 15) je doplněn o “…., v případě, že předmětem projektu je stavba nebo modernizace stavby.“
- str. 99, text povinné přílohy 17) je doplněn o “…., v případě, že předmětem projektu je stavba nebo modernizace stavby.“
- str. 93, text povinné přílohy „Kladné vyjádření Státní veterinární správy ČR (SVS ČR)…“ je nahrazen za „Kladné vyjádření příslušné krajské veterinární správy (KVS)…“
- str. 98, text povinné přílohy „Kladné vyjádření Státní veterinární správy ČR (SVS ČR)…“ je nahrazen za „Kladné vyjádření příslušné krajské veterinární správy (KVS)…“
- str. 100, položky přijatelných výdajů, text první odrážky „tyto výdaje jsou přijatelné po zaregistrování úplné žádosti“ se doplňuje o „…., v případě investičního záměru a) založení producentských organizací jsou výdaje přijatelné po dobu tří let následující po uznání producentské organizace“

10) Příloha 3 – Bodovací kritéria
- str. 118, text bodovacího kritéria 9.1 je upraven na: „20 a méně % celkových přijatelných výdajů projektu“
- str. 120, text bodovacího kritéria 1 je upraven na: „Jedná-li se v projektu o nový výrobek, je součástí projektu i marketingová studie? (Jedná-li se o zavedený výrobek, přidělují se body automaticky.)“
- str.120, text bodovacího kritéria 8 je upraven na: „Dosahuje podnik min. 250 tis. Kč přidané hodnoty na přepočteného pracovníka a rok?“

11) Příloha 5 – Číselník přijatelných výdajů
- str. 160, je doplněna položka 0021 rekonstrukce jímek
- str. 170, je vypuštěn výčet přijatelných výdajů pro podopatření 2.1.4 Leader+.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down