14.03.2001 | 02:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zpřísněná mimořádná veterinární opatření

Ministerstvo zemědělství jako orgán příslušný podle § 44 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2 písm c) a odst. 3 veterinárního zákona k ochraně státního území před zavlečením a šířením slintavky a kulhavky na území České republikyzpřísněná mimořádná veterinární opatření.

1) Zakazuje se dovoz a tranzit živých sudokopytníků, zejména skotu, prasat, ovcí a koz (dále jen „vnímavých zvířat“), masa, tepelně neopracovaných masných výrobků, tepelně neopracovaného mléka a tepelně neopracovaných mléčných výrobků a ostatních živočišných produktů z vnímavých zvířat, které nejsou ošetřeny způsobem zaručujícím destrukci viru slintavky a kulhavky, včetně veškerých potravin pro osobní spotřebu a objemných krmiv a steliv, tj. sena a slámy ze zemí Evropské unie a Polska.

Zákaz dovozu se netýká těchto potravin a surovin živočišného původu:

a1) mléka - pro lidskou spotřebu, které bylo ošetřeno:

- minimálně teplotou 132°C po dobu jedné sekundy,
- při pH pod 7,0 jednoduchou pasterací (HTST /high temperature-short time pasteurisation = krátkodobá pasterace při vysoké teplotě/ - 72ºC po dobu 15vteřin)
- při pH 7,0 a vyšším, dvojím tepelným ošetřením (HTST – 72ºC po dobu 15vteřin)

a2) mléka – pro výživu zvířat, které bylo ošetřeno:

- sterilizací, kdy bylo dosaženo hodnoty F3 nebo vyšší /tj. dosažení teploty 121ºC po dobu minimálně 3 minut/
nebo
- jednoduchou pasterací (HTST – 72oC po dobu 15 vteřin) postačující pro negativní reakci na fosfatázový test, následovaný buď:
- druhým ošetřením teplem s tepelným účinkem přinejmenším rovnocenného účinku, kterého se dosáhne úvodním ošetřením teplem a který je postačující pro negativní reakci na fosfatázový test, následovaný procesem sušení
- nebo takovým postupem acidifikace, aby bylo dosaženo pH méně než 6 po dobu nejméně jedné hodiny.

b) masných výrobků, které byly tepelně ošetřené a u nichž teplota v jádře výrobků dosáhla min. 70ºC po dobu 30 min.

2) Zákaz se nevztahuje na vyčiněné kůže. Vyčiněné kůže musí být účinně odděleny od kůží neošetřených.

3) Chovatelé jsou povinni zkontrolovat stav ochrany svých chovů před zavlečením SLAK:
- zajistit úplnost a neporušenost oplocení chovů,
- učinit opatření, která zabrání psům, kočkám, drůbeži, holubům, apod. přístup do provozovny a stájí,
- umístit dezinfekční zařízení u vchodů – nejlépe ponornou rohož s roztokem 2% louhu sodného. Jako dezinfekční prostředek je rovněž možno použít chlórové preparáty ve 3 - 5% koncentraci. Pokud je teplota pod bodem mrazu je třeba přidat 10% kuchyňské soli,
- umístit dezinfekční zařízení u vjezdů – průjezdnou vanu naplnit dezinfekčním roztokem, nejlépe 3 - 5% roztokem Chloraminu s přídavkem 10% kuchyňské soli. Místo dezinfekční vany lze zajistit účinnou dezinfekci vozidel při vjezdu, postřikem dezinfekčním roztokem.
- zakazuje se vstup nepovolaných osob s výjimkou služeb v doprovodu chovatele.

4) Chovatelé jsou povinni mít k veškerým přemístěním a vnitrostátní přepravě vnímavých zvířat s výjimkou přemístění na jatky veterinární osvědčení vydané okresní/městskou veterinární správou (dále jen OVS).

5) Chovatelé jsou povinni při jakémkoli přemístění vnímavých zvířat zabezpečit jejich vyšetření tak, jako by byla podezřelá z onemocnění slintavkou a kulhavkou.

6) Majitelé cirkusů a zvěřinců jsou povinni při přemísťování mimo okres zajistit klinické vyšetření vnímavých zvířat a mít vystaveno na tato zvířata veterinární osvědčení.

7) Soukromí veterinární lékaři jsou povinni při jakémkoli přemístění vnímavých zvířat provést jejich vyšetření tak, jako by byla podezřelá z onemocnění slintavkou a kulhavkou a uvést výsledek tohoto vyšetření do zdravotního potvrzení.

8) OVS jsou povinny při potvrzování veterinárního osvědčení k přemístění zvířat v rámci okresu, osvědčit nákazovou situaci v chovu, ze kterého jsou zvířata přemísťována.

9) Zakazuje se pořádání svodů vnímavých zvířat a pozastavuje se platnost vydaných veterinárních podmínek ke konání svodu.

10) Provozovatelé parkovišť a stravovacích zařízení podél dálnic jsou povinni zajišťovat neškodné odstraňování zbytků jídel ( spálením nebo odvozem do asanačního podniku).

11) Provozovatelé mezinárodních letišť a leteckých handlingových společností jsou povinni zabezpečit:
- neškodné odstraňování zbytků jídel,
- nainstalovat dezinfekční rohože s účinnou dezinfekcí v místech výstupu cestujících z letadel,
- zabezpečit dezinfekci obuvi u cestujících ze zemí EU a Polska s využitím dezinfekčních rohoží,
- zabezpečit informaci pro cestující a personál letadel ze zemí EU a Polska o zákazu dovozu výše uvedených potravin. Cestující jsou povinni tyto potraviny odevzdat do instalovaných nádob v celním prostoru.
- instalovat informační tabule v místě povinného sběru potravin určených k likvidaci,
- ukládat konfiskované potraviny v nepropustných obalech do uzamykatelných kontejnerů a zajistit odvoz k neškodnému zpracování (spálení, zpracování v asanačním podniku).

12) Ukládá se:

A) Českým drahám a všem dalším dopravcům v železniční přepravě:
- neškodné odstraňování zbytků jídel,
- nainstalovat dezinfekční rohože s účinnou dezinfekcí na první železniční zastávce po přechodu na naše území, kde vlak zastavuje a zabezpečit dezinfekci obuvi u cestujících přijíždějících ze zemí EU a Polska,
- zabezpečit informaci pro cestující přijíždějící ze zemí EU a Polska o zákazu dovozu výše uvedených potravin. Cestující jsou povinni tyto potraviny odevzdat do nainstalovaných nádob.
- instalovat informační tabule v místě povinného sběru potravin určených k likvidaci,
- ukládat konfiskované potraviny v nepropustných obalech do uzamykatelných kontejnerů a zajistit odvoz k neškodnému zpracování (spálení, zpracování v asanačním podniku).

B) Přepravcům v silniční přepravě zajistit neškodné odstraňování zbytků jídel.

13) Na hraničních přechodech všeho typu, s výjimkou bodu 16 tohoto rozhodnutí.

A) OVS ve spolupráci s cizineckou policií a celníky zajistí:
- nainstalování dezinfekčních rohoží s účinnou dezinfekcí v místech vstupu automobilů přijíždějících ze zemí EU a Polska a zabezpečení dezinfekčních prostředků,
- odstranění a likvidaci dezinfekčních rohoží,
- zabezpečení dezinfekce obuvi u cestujících přijíždějících ze zemí EU a Polska s využitím dezinfekčních rohoží,
- informaci pro cestující přijíždějící ze zemí EU a Polska o zákazu dovozu výše uvedených potravin a o povinnosti tyto potraviny odevzdat do instalovaných nádob v celním prostoru.

B) Obce zajistí:
- zabezpečení ukládání konfiskovaných potravin v nepropustných obalech do uzamykatelných kontejnerů a odvoz k neškodnému zpracování (spálení),
- nainstalování informačních tabulí v místě likvidace potravin,

C) Pohraniční policie ČR a Celní správa ČR zajistí;:
- zabezpečení provádění dezinfekce obuvi u cestujících přijíždějících ze zemí EU a Polska s využitím dezinfekčních rohoží,
- účinným způsobem kontrolování dodržování stanovených režimových veterinárních opatření na hraničních přechodech včetně železničních a říčních.

14) Ukládá se přednostům okresních úřadů příhraničních okresů svolat krizové štáby.

15) Provozovatelé jatek a asanačních podniků jsou povinni zabezpečit
- ve vjezdech a vstupech provádění dezinfekce kol dopravních prostředků a dále dezinfekce ložných ploch dopravních prostředků (kontejnerů) a vedení záznamů o jejich provedení.

16) Pozastavuje se provoz na všech stávajících přechodech na turistických stezkách a na přechodech otevřených výlučně pro malý pohraniční styk na česko-polských státních hranicích a dále provoz na všech stávajících přechodech a turistických stezkách na česko-německých státních hranicích.

Těmito mimořádnými veterinárními opatřeními se ruší mimořádná veterinární pod č.j. 10861/2001-1000 ze dne 12.3.2001.

Odůvodnění:

Uvedená opatření se ukládají, na základě výskytu nebezpečné nákazy slintavky a kulhavky u hospodářských zvířat ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a podezření z výskytu v některých zemích Evropské unie, k ochraně státního území České republiky před zavlečením této nákazy.

Ustanovení bodu 13 a 15 nabývá účinnosti 15. 3. 2001 v 00:00 hod.
Ustanovení bodu 16 nabývá účinnosti 16. 3. 2001 v 00:00 hod.

Tato mimořádná veterinární opatření se nařizují do 27. března 2001.

V Praze dne 14. března 2001

Ing. Jan Fencl
Ministr zemědělství ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down