Státní  zemědělský  intervenční  fond  (SZIF)  začíná  vydávat rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS) – telata masného typu. Mezi  6539  žadatelů  o dotaci se rozdělí  přes 628 milionů korun. Aktuální sazba je 7979,53  koruny  na  velkou  dobytčí  jednotku  (VDJ).  Podpora  se  vztahuje  na  telata narozená v období od 1. dubna 2020 do 31. března 2021. Informovalo o tom tiskové oddělení SZIF.

Dobrovolné  podpory  vázané  na  produkci  se  zaměřují  na  citlivé  sektory,  které  se  potýkají s obtížemi a jsou důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. Toto dotační opatření podporuje chovatele masných telat. Pro urychlení výplat se žadatelé mohou vzdát práva na odvolání. Mohou tak učinit přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář Prohlášení o vzdání se práva na odvolání, který je na webových stránkách www.szif.cz/cs/jednotna-zadost, v sekci Ke stažení, ve složce Jednotná žádost. SZIF zasílá  rozhodnutí  o  poskytnutí  dotace  primárně  do  datových  schránek,  nebo  na  Portál farmáře. Pouze  v případě, že  žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq, dodalo tiskové oddělení SZIF.*

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dalších dotací. Tento týden začal s vydáváním rozhodnutí na dojnice. Mezi žadatele letos rozdělí 1,3 mld. korun. Informuje o tom tisková zpráva fondu.

Chov dojných krav spadá pod dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS). Ta se zaměřuje na citlivé sektory, které se potýkají s nějakými obtížemi. Jsou ale zároveň důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. O Podporu na chov krávy chované v systému s tržní produkcí mléka si letos požádalo 1 778 žadatelů. Výše letošní sazby je 3 659,99 korun na VDJ.
Pro výplatu uvedené podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Žadatelé se mohou pro urychlení výplat vzdát práva na odvolání. To je možné provést přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář „Prohlášení o vzdání se práva na odvolání“, který je na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.*

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ode dneška vydává rozhodnutí k dotaci ANC, která kompenzuje dodatečné náklady a ušlé příjmy za hospodaření v méně příznivých oblastech, a dále na produkci zeleniny a cukrové řepy. O tyto podpory žádali zemědělci v rámci jednotné žádosti letos na jaře. Informovala o tom Anežka Zemanová ze SZIF.

Dotace ANC (Areas with Natural Constraints) je kompenzační platba pro ty žadatele, jejichž zemědělská produkce se potýká s jistým omezením. Jedná se například o horské oblasti, půdu s nižší výnosností nebo oblasti s řidším osídlením. Platba ANC jim tedy vyrovnává dodatečné náklady a ušlé příjmy. Výše sazby se odvíjí od výrobního zaměření žadatele (živočišná nebo rostlinná výroba) a dále podle typu zemědělské půdy. O platbu ANC letos projevilo zájem 21 803 žadatelů, celkem je pro ně vyčleněno téměř 4,5 miliardy korun. Sazby jsou uvedeny v příručce Jednotné žádosti 2019 na webových stránkách www.szif.cz. Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je poskytovaná citlivým sektorům, které čelí určitým obtížím, a přitom jsou velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů. Mezi citlivé komodity, které jsou součástí VCS, patří také cukrová řepa a zeleninové druhy s vysokou a velmi vysokou pracností. Letos si o dotaci na cukrovku požádalo 867 žadatelů, pro které je vyčleněno 430,3 milionu korun. Letošní sazba je 7245,58 Kč na hektar a je vyšší než loňská (6549,92 Kč/ha v roce 2018).
Co se zeleninových druhů týká, podpora se člení na zeleninu s vysokou pracností a dále s velmi vysokou pracností. Na první z nich si požádalo 124 pěstitelů, mezi které bude rozděleno 13,1 milionu korun. Na zeleninu s velmi vysokou pracností SZIF obdržel 313 žádostí, celková částka na tuto podporu je 82,5 milionu korun. Sazby uvedených plateb jsou následující: VCS – Zelenina s velmi vysokou pracností 10 862,63 Kč na hektar, VCS – Zelenina s vysokou pracností 3906,56 Kč na hektar, což je více než v loňském roce (3591,56 Kč/ha v roce 2018). Dnešním dnem začíná SZIF na uvedené dotace vydávat rozhodnutí k platbě. "Pro samotnou výplatu je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší. Upozorňujeme žadatele, že vzdání se odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. Formulář Prohlášení o vzdání se práva odvolání je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci Ke stažení, ve složce Jednotná žádost," doplnila Zemanová.*

Od 18. března vydává Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodnutí pro pěstitele ovoce. Jedná se o dvě podpory v rámci dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS), a to produkci ovocných druhů s vysokou a velmi vysokou pracností. Pro žadatele je připraveno 95 milionů korun. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Vladimíra Nováková.

Podpory na produkci ovocných druhů s vysokou a velmi vysokou pracností spadají pod dobrovolné podpory vázané na produkci, o které se žádá prostřednictvím jednotné žádosti. Dotace se poskytují na sady vysázené v kalendářním roce 1995 a později, žádat lze na minimální plochu jeden hektar jako součet pěstebních ploch. Podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností je určena pěstitelům jabloní, hrušní, meruněk nebo třešní. O tuto dotaci požádalo v loňském roce 303 zemědělců, pro které je určeno téměř 68 milionů korun. Letošní sazba je 12 071,29 koruny na hektar. Podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností cílí na zemědělce, kteří pěstují slivoň švestku (kromě myrobalánu), broskvoň, višeň, rybíz černý a červený, maliník či jahodník. SZIF obdržel 313 žádostí a celkově se mezi tyto pěstitele rozdělí přes 27 milionů korun. Sazba na uvedenou dotaci je 8022,59 koruny na hektar. "Pro výplatu uvedených podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva odvolání," upozornila Nováková s tím, že vzdání se práva odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. Formulář Prohlášení o vzdání se práva odvolání je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost, dodala.*

Od 10. prosince vydává Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodnutí k titulu dobrovolná podpora vázaná na produkci – dojnice. Mezi žadatele bude rozděleno přes 1,3 miliardy korun. Letošní sazba je ve srovnání s loňským rokem vyšší. Výše letošní sazby je 3687,10 Kč/VDJ, tedy přibližně o 90 korun více než vloni. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Vladimíra Nováková.

Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je zaměřena na citlivé sektory, které čelí nějakým obtížím, ale zároveň jsou velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. Spadá sem i chov dojných krav. O podporu na chov krav v systému s tržní produkcí mléka si požádalo 1840 žadatelů. "Pro výplatu podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší," upozornila Nováková s tím, že vzdání se odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. Formulář „rohlášení o vzdání se práva odvolání je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.*

Od 6. února Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS) – bílkovinné plodiny. Následují rozhodnutí na chmel a konzumní brambory. Na bílkovinné plodiny je vyčleněna částka téměř 459,4 milionu korun, na chmel je připraveno přes 85,6 milionu korun a na konzumní brambory 50,3 milionu korun. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Vladimíra Nováková a připomněla, že rozhodnutí na chmel SZIF bude rozesílat od 9. února a na konzumní brambory od 13. února.

Celkově je na všechny tituly v rámci VCS, o které se žádalo v loňském roce, vyčleněno téměř 3,5 miliardy korun. „Pro výplatu podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby v rámci urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu urychlí,“ zdůraznila mluvčí. Podle Novákové dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je zaměřena na citlivé sektory, které čelí určitým obtížím, ale zároveň jsou velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. Spadá sem také produkce bílkovinných plodin, chmele a konzumních brambor. Výše dotace, která podpoří pěstitele „citlivých“ komodit, se odvíjí od rozlohy způsobilé plochy, přičemž minimální rozloha je jeden hektar,“ sdělila mluvčí.*

Od 16. ledna začal Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje zemědělské dotace, vydávat rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS) - masná telata. Na dotaci, o kterou se žádalo v rámci Jednotné žádosti 2016, je vyčleněno téměř 662 milionů korun. Částka bude rozdělena mezi více než 5,5 tisíce žadatelů. Uvedla to tisková mluvčí fondu Vladimíra Nováková. Výše sazby je 9312,99 koruny na velkou dobytčí jednotku.

Opatření, které má podpořit chovatele, se vztahuje na masná telata, která se narodila v hospodářství žadatele v období od 1. dubna 2015 do 31. března 2016.
Pro výplatu této podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. "Doporučujeme žadatelům, aby v rámci urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu urychlí," upozornila Nováková.*

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down