Veterináři před Vánocemi zkontrolovali 878 prodejců kaprů, závadu zjistili u tří procent. O rok dříve chybovala dvě procenta obchodníků s rybami, inspektoři ale provedli zhruba o 50 kontrol méně. Z dlouhodobého hlediska se výsledky kontrol zlepšují. Sdělil to mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Pozitivním faktem je podle veterinářů zejména to, že ubývá porušení zásad welfare, tedy dobré pohody zvířat.

Prodejci ryb před uplynulými Vánocemi podle veterinářů nahlásili zhruba tři tisíce prodejních míst. V předchozích letech jich bylo kolem dvou a půl tisíce. Alespoň jedno pochybení inspektoři loni podle Vorlíčka zjistili při 26 kontrolách, celkem odhalili 43 závad. Vorlíček upozornil, že v rámci jedné kontroly může být zjištěno více chyb.

Nejčastěji prodejci podle Vorlíčka v zákonné lhůtě nenahlásili, kde a v jakých dnech budou ryby nabízet. Týkalo se to 19 případů. Obchodníci se musejí veterinářům hlásit sedm dní před zahájením prodeje. Na základě těchto hlášení SVS plánuje a provádí kontroly.

"Porušení požadavků na hygienu pracovního místa a pracovních pomůcek, požadavky na osobní hygienu, nedostatečný přívod pitné vody, nebo naopak chybějící odtok do kanalizace či nevyhovující nakládání s vedlejšími živočišnými produkty zjistili veterinární inspektoři v 16 případech," řekl Vorlíček.*

Prodejci kaprů se musí sedm dní před zahájením prodejů hlásit veterinářům. Připomněl to mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. K nahlášení slouží on-line formulář. Loni zjistili chybu u dvou procent obchodníků, meziročně tak šlo o zlepšení o polovinu. Před rokem přes 830 prodejních míst, nahlášených jich bylo 2600. Za porušení nahlašovací povinnosti hrozí ze zákona pokuta až do milionu korun, většinou se trestá řádově v tisícikorunách, u více prohřešků pak v řádu desítek tisíc korun.

"Ačkoliv se nesplnění nahlašovací povinnosti může zdát někomu pouhou formalitou či zbytečnou byrokratickou zátěží, není tomu tak. Právě na základě těchto hlášení totiž SVS plánuje a následně každoročně provádí kontroly prodejců," doplnil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Loni právě jedním z nejčastějších prohřešků u prodejců bylo nenahlášení se veterinářům. Loni veterináři zjistili vážné porušení zákona při usmrcování kaprů v Moravskoslezském kraji. "Ryby nebyly bezprostředně po vytažení z kádě s vodou omráčeny a vykrveny, byly zhruba 15 minut uloženy v přepravkách a až potom došlo k jejich usmrcení," popsal. Veterináři tehdy předali podnět obci s rozšířenou působností, protože byl porušen zákon na ochranu zvířat proti týrání. Každoročně se také kvůli týrání zvířat konají ve větších městech demonstrace, kterými chtějí aktivisté upozornit na kruté zacházení se zvířaty. "Pracovní deska, na níž probíhá usmrcování, kuchání a porcování ryb, musí být čistitelná a dezinfikovatelná. Povinnou součástí výbavy jsou nože, palička na omračování ryb a stěrky. Povinný je dostatečný přívod pitné vody k omývání pracovního pultu a odvod odpadní vody do kanalizace," doplnil povinnosti prodejců Vorlíček. Rybáři loni v ČR vylovili 20 401 tun ryb, což bylo meziročně o necelá tři procenta méně. Z toho největší množství, 17 370 tun ryb, tvořili kapři. Uvedlo to již dříve Rybářské sdružení ČR na svém webu. O více než tisíc tun na 9200 tun klesl vývoz živých ryb do zahraničí, o 900 tun na 7600 tun pak klesl prodej živých ryb v ČR.*

 

Veterináři při předvánočním prodeji kaprů zjistili chybu u zhruba dvou procent obchodníků, meziročně tak šlo o snížení na polovinu. Zkontrolovali přes 830 prodejních míst, nahlášených jich bylo 2600. Sdělil to mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

"Alespoň jednu závadu veterinární inspektoři zjistili v 15 případech. Celkový počet závad dosáhl 25, což je ve srovnání s rokem 2019 pokles na méně než třetinu – v rámci jedné kontroly může být zjištěno více závad," vysvětlil mluvčí.
V sedmi případech prodejce předem nenahlásil, kde a v jakých dnech bude ryby prodávat. V 11 případech pak šlo o porušení požadavků na hygienu, prodejci měli například nedostatečný přítok nebo odtok vody. V pěti případech pak byly porušené zásady welfare, tedy dobré pohody zvířat. "Rybám v kádích nezabezpečili dostatečné okysličení vody, přeplňovali kádě či nevhodně manipulovali s rybami při porážení," dodal Vorlíček.
Chybu například zjistili v pražském Karlíně. "Kromě silně znečištěného pracovního místa a nedostatečného vybavení stánku hygienickými prostředky neměly osoby prodávající kapry průkazy pracovníků v potravinářství," uvedl mluvčí. Navíc na stánku nebyly nádoby na odpad z kuchání kaprů, u stánku nebyla dezinfekce na ruce a obsluhující personál neměl roušky či respirátory. V Ostravě se pak zjistilo prodávání kaprů pod označením Třeboňský, přičemž ryby pocházely odjinud.
"Prodejcům, kteří porušili legislativu, bude uložena pokuta. V případech, kdy jsme zjistili týrání zvířat, bude předán podnět místně příslušné obci s rozšířenou působností. Na problémové prodejce se navíc přednostně zaměříme při kontrolách v příštím roce," dodal ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.*

Veterinární inspektoři v závěru loňského roku jako již tradičně kontrolovali prodejce vánočních kaprů. Jejich kontrolou prošla před svátky bezmála jedna tisícovka prodejních míst. Zhruba ve čtyřech procentech kontrol zjistili inspektoři nějakou závadu, v roce 2018 to byly tři procenta kontrol. Informoval o tom tiskový mluvčí Státní veterinární správy ČR Petr Vorlíček.

Nejčastějším nedostatkem podle něj bylo podobně jako v předchozích letech nenahlášení prodejního místa příslušné krajské veterinární správě. Meziročně výrazněji přibylo prohřešků proti hygieně. V oblasti zásad welfare zvířat bylo odhaleno podobné množství porušení předpisů jako před rokem. Celkem Státní veterinární správa ČR provedla 964 kontrol. Alespoň jednu závadu zjistila v 38 případech. Celkový počet závad dosáhl 67, přičemž v rámci jedné kontroly může být zjištěno více závad. Ve 29 případech bylo zjištěno, že kontrolovaný prodejce předem nenahlásil, kde a v jakých dnech bude ryby prodávat, což mu ukládá legislativa. Porušení požadavků na hygienu pracovního místa a pracovních pomůcek, nedostatečný přívod pitné vody nebo naopak chybějící odtok do kanalizace zjistili úřední veterinární lékaři ve 22 případech. V deseti případech se vyskytla porušení v oblasti zásad welfare při prodeji a manipulaci s rybami. Při pěti kontrolách zjistili inspektoři SVS nedostatky v dokumentech o původu prodávaných kaprů, upřesnil Vorlíček. Při kontrolách veterinární inspektoři každoročně mimo jiné prověřují, zda je stánek umístěn a vybaven podle zásad ochrany zdraví zvířat a požadavků na jejich welfare. Kontrolováno je také, zda prodej ryb probíhá v odpovídajících hygienických podmínkách. Sledováno je, zda nedochází k přeplnění kádí, zda je v nich čerstvá protékající voda a ryby tak mají dostatek kyslíku. Legislativním požadavkům musí odpovídat také výbava prodejců a v souladu s nimi, zejména se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, musí být postupováno při usmrcování ryb. Na stánku nesmí chybět dostatečný zdroj pitné vody k omývání pracovního pultu a také odvod odpadní vody do kanalizace. Podle předpisů musí být nakládáno také s živočišnými odpady z kuchaných ryb. Kontrolování prodejci mají povinnost doložit původ ryb a zákazník musí dostat dostatečné informace o prodávaném zboží.

Prodejci kaprů si letos v České republice zaregistrovali 2500 prodejních míst, což bylo o 300 více než vloni. Veterináři je jako už pravidelně chodily kontrolovat, předloni zjistili chyby u 2,5 procenta ze 730 zkontrolovaných prodejců. Výsledek byl ale lepší než o rok dříve, kdy byla pochybení u pěti procent kontrol. Nejčastější chybou bylo právě nenahlášení před zahájením prodeje, které se vloni poprvé dělalo jen elektronicky. Následovalo nedostatečné udržování čistoty a pořádku a chybějící doklady o původu zboží.

Úřední veterináři zkontrolují přibližně čtvrtinu všech prodejních míst a při kontrolách se zaměřují zejména na zacházení s živými rybami, na dodržování pravidel při jejich usmrcování a také na hygienické podmínky prodeje. Z dlouhodobého hlediska se díky osvětě i důsledným kontrolám úroveň prodeje zvyšuje a nejzávažnějších pochybení ubývá, sdělila ředitelka odboru veterinární hygieny Městské veterinární správy SVS Kateřina Březinová. Podle Státní veterinární správy ČR nejvíce stánků mělo být v Moravskoslezském kraji, následovaným Středočeským krajem a jižní Moravou. Mluvčí SVS Petr Vorlíček připomněl, že prodejci mají povinnost nejpozději sedm dní před zahájením prodeje podat o tom příslušné Krajské veterinární správě hlášení. Každý prodejce má rovněž povinnost seznámit se s požadavky na prodejní místa, pravidly pro prodej živých ryb a prostudovat si doporučení pro osoby porážející ryby. „Prodejní místo musí být podle legislativy umístěno a vybaveno tak, aby zacházení s rybami odpovídalo zásadám ochrany zdraví zvířat a požadavkům na jejich pohodu. Veškeré činnosti spojené s prodejem ryb musí být prováděny v odpovídajících hygienických podmínkách. V kádích musí být čerstvá protékající nebo okysličovaná voda a nádrže nesmějí být přeplněny,“ řekl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. V souladu s příslušnou legislativou, zejména zákonem na ochranu zvířat proti týrání, musí probíhat i usmrcování ryb, informoval.*

Více než pět procent prodejců vánočních kaprů při loňských prodejích chybovala, většinou dostatečně neudržovala čistotu. Zjistili to veterináři, kteří loni zkontrolovali přes 700 prodejních míst. Prodejcům navrhli pokuty celkem za několik desítek tisíc korun. Informoval o tom mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Pejchal. Předloni zjistili veterináři chybu u tří procent prodávajících.

"Celkem bylo provedeno 714 kontrol, z toho ve 38 případech našli veterinární inspektoři alespoň jednu závadu," řekl Pejchal. Podle něj se v některých případech našlo při jedné kontrole i více pochybení. Většinou prodejci dostatečně neudržovali čistotu a pořádek, nenahlásili předem prodej krajským veterinářům nebo neměli doklady o původu kaprů. V některých případech neměli prodejci předepsané pracovní pomůcky, občas také prodávané maso nevypadalo čerstvě nebo zapáchalo. Objevily se i případy neoprávněného užívání chráněných zeměpisných označení. Například v Jihlavě podle Pejchala prodával obchodník "Třeboňské kapry". Z dokladů, které prodejce kontrole předložil, však vyplynulo, že dodavatelem ryb byly sádky z Kraje Vysočina, dodal mluvčí. Počet předvánočních prodejních míst, kde se prodávají kapři, se loni meziročně zvýšil o více než 360 a veterinářům se zaregistrovalo téměř 2600 prodejců, sdělila SVS před Vánoci.*

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down