Zasedání Vědecké rady Slovenskej poĺnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitře počátkem července se neslo ve slavnostním duchu. Fakulta agrobiologie a potravinových zdrojů udělila čestný titul doctor honoris causa dvěma mezinárodně uznávaným vědeckým a pedagogickým osobnostem – prof. Ing. Jiřímu Balíkovi, CSc., rektorovi České zemědělské univerzity v Praze (na fotografii vlevo), za významný přínos k rozvoji vědy a poznání v oblasti výživy rostlin a vzájemnou spolupráci a za prosazování autority SPU na mezinárodním poli a prof. Ing. Ladislavovi Zemanovi, CSc., emeritnímu děkanovi Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (na snímku vpravo), za významný přínos k rozvoji vědy a poznání v oblasti výživy zvířat, vzájemnou spolupráci a prosazování autority SPU na mezinárodním poli.

Prof. Jiří Balík patří k uznávaným vědeckým a pedagogickým osobnostem v oblasti agrochemie a výživy rostlin. Ve vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na problematiku výživy rostlin zejména dusíkem, fosforem a sírou a na dynamiku těchto prvků v půdě v závislosti na různých systémech hnojení polních plodin. Věnuje se také problematice rizosféry jako indikátoru změn přístupných živin a rizikových látek v půdě, s tím bezprostředně souvisí výzkum využití odpadních produktů v zemědělství. V posledním období se podílí na vývoji a testování nové metody hnojení rostlin amonným dusíkem. Profesor Jiří Balík spolupracuje také s vydavatelstvím Profi Press, je spoluautorem publikace Výživa polních a zahradních plodin a je členem redakční rady časopisu Úroda.

Prof. Ladislav Zeman se ve své vědecké činnosti zaměřuje na výživu zvířat, zejména prasat, kde dosáhl významných výsledků chráněných patenty. Významně přispěl k tvorbě norem potřeby živin pro jednotlivé druhy zvířat a sestavil Katalog krmiv. Tyto práce se staly významným nástrojem řízení výživy zvířat v zemědělské praxi. V posledních letech jsou cenné jeho práce orientované na oblast vlivu mykotoxinů na zdraví a užitkovost zvířat a vlivu mykotoxinů na metabolické projevy u laboratorních zvířat se záměrem využití těchto poznatků v lidské výživě. Také profesor Zeman spolupracuje s vydavatelstvím Profi Press jako člen redakční rady časopisu Krmivářství, který toto nakladatelství vydává.

Slavnostní laudácia přednesl děkan Fakulty agrobiologie a potravinových zdrojů  prof. Ing. Daniel Bíro, PhD., dr. h. c., který vyzdvihl především vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost obou odborníků, a také jejich spolupráci s SPU v oblasti vědy, vzdělávání a publikační činnosti. Na závěr uvedl: „Jsme poctěni a hrdi, že přijímáte titul naší alma mater.“ Čestný titul převzali z rukou rektora SPU  prof. Ing. Petra Bielika, PhD., dr. h. c.

Prof. Jiří Balík ve svém slavnostním projevu akcentoval význam zachování zdravého a udržitelného životního prostředí pro budoucí generace a dobrého stavu zemědělské půdy, harmonickou výživu rostlin, moudré hospodaření a výchovu vzdělaných ale především odpovědných  absolventů zemědělských univerzit. Projev zakončil citátem: „Úlohou zemědělství není dočasné dosažení nejvyšších výnosů, ale jejich udržení na věčné časy.“

Prof. Ladislav Zeman zaměřil svoje vystoupení na problematiku produkce dostatečného množství kvalitních potravin. Připomenul, že výživa úzce souvisí s doborou fyzickou kondicí zvířat, stejně tak jako s chrobami.

Oba noví čestní doktoři SPU uvedli, že je pro ně ctí zařadit se mezi čestné doktory této instituce, která už více než šedesát let připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky pro všechny oblasti zemědělsko-potravinářského komplexu.*

Vláda včera schválila sedm z devíti operačních programů, přes které by Česko mohlo do roku 2020 čerpat peníze z EU. Získat by mohlo téměř 600 miliard korun. Ke dvěma programům se kabinet vrátí v pondělí. Novinářům to po jednání vlády řekl premiér Bohuslav Sobotka. V pondělí se budou ministři zabývat také tím, jak by se na financování evropských projektů měl podílet stát či jejich realizátoři.

Sobotka uvedl, že vláda udělala podstatný krok v rámci toho, aby ČR dohnala určité zpoždění (v přípravách na čerpání peněz z EU), které nabrala díky tomu, že tady byla přechodná vláda a předčasné volby. Řekl, že přípravy žádné zpoždění nenabírají a postupují podle harmonogramu, který si kabinet stanovil. Věří, že by Česko mohlo začít evropské finance čerpat začátkem příštího roku.
Vláda schválila operační programy Zaměstnanost, Životní prostředí, Doprava, Výzkum, vývoj a vzdělávání či Praha - pól růstu. Přijala také Program rozvoje venkova a Integrovaný regionální program. Vrátí se ještě k programům Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Technická pomoc. Premiér předpokládá, že oba kabinet v pondělí schválí.
Česko musí návrhy operačních programů zaslat Evropské komisi do 17. července. Pak s ní bude republika vyjednávat o jejich konečné podobě a o Dohodě o partnerství. Záměrem vlády je podle Sobotky mít během letošního podzimu schválenou jak Dohodu o partnerství, tak všechny operační programy tak, aby mohli začít vypisovat výzvy (k podávání žádostí o peníze) hned z kraje příštího roku... Nechce nabrat zpoždění hned na začátku tak, jak se to stalo předcházejícím vládám, dodal Sobotka. Podle něj se chce vláda na dohodě a podobě všech českých operačních programů domluvit ještě s touto Evropskou komisí předtím, než ji vystřídá nový sbor.
V pondělí se bude kabinet zabývat také tím, jak by se měl stát či realizátoři podílet na spolufinancování evropských projektů. Dosud 15 procent rozpočtu prospěšných aktivit zajistil stát. Podle návrhu ministerstva financí by si nově měly aspoň pět procent financí obstarat samy neziskové organizace. Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) s tím nesouhlasil a navrhl, aby neziskovky na sociální začleňování, sociální služby a vzdělávání nemusely k evropským prostředkům nic dokládat.*

Současná situace a hlavně budoucí vývoj zemědělského aplikovaného výzkumu byly hlavními tématy jednání Rady České akademie zemědělských věd (ČAZV), které proběhlo v polovině května v Praze za účasti ministra zemědělství Mariana Jurečky. Týdeník Zemědělec o tom informoval tajemník akademie Václav Hrubý.

Podle minstra zemědělství je nezbytné, aby výsledky výzkumu byly skutečným přínosem pro zemědělskou praxi. Jak uvedl, je tedy třeba aktuálně zaměřit pozornost na problematiku transferu znalostí a inovací při současné realizaci výzkumu na špičkové evropské a světové úrovni, a tak podpořit konkurenceschopnost především národních zemědělských produktů. Jurečka také ve svém vystoupení mimo jiné vyjádřil nesouhlas s platnou metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a také se složením Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, kde chybí zástupce resortu zemědělství.

Ředitelka Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství ministerstva zemědělství Olga Chmelíková informovala radu o aktuální situaci ve výzkumu v resortu zemědělství a naplňování cílů výzkumných programů MZe.

Během jednání předal ministr společně s předsedou ČAZV Vilémem Podrázským ocenění dlouholetým významným pracovníkům zemědělského výzkumu a školství.

„V odborné diskusi, která následovala, převládl jednoznačně názor na potřebnost prezentace výsledků výzkumu odborné veřejnosti, na další rozšíření spolupráce výzkumných pracovišť s uživateli a na další podporu transferu technologií,“ uvedl Hrubý.

Ve zprávě o činnosti ČAZV byl podle Hrubého zdůrazněn významný vědecký přínos akademie, která se podílí na formulování koncepcí a vyhodnocování zemědělského aplikovaného výzkumu, podporuje a usměrňuje spolupráci výzkumníků. Akademie vydává jedenáct recenzovaných vědeckých časopisů, z nichž sedm má přidělen impact faktor a všechny jsou v hlavních mezinárodních databázích. Tím se ČAZV řadí k nejvýznamnějším vydavatelským domům u nás na úseku výzkumu. Ve zmíněných vědeckých resortních časopisech bylo v loňském roce publikováno celkem 582 vědeckých prací, z toho 353 vědeckých článků od zahraničních autorů.

„Nadále se projevuje zvýšený zájem o publikování v časopisech ČAZV, v roce 2013 došlo o 276 příspěvků víc oproti roku 2012. Plné texty článků jsou bezprostředně po vydání tiskem zpřístupňovány na adrese http://agriculturejournals.cz. Časopisy v tištěné formě jsou pak využívány mezinárodní výměnou Knihovnou Antonína Švehly Ústavu zemědělské ekonomiky a informací k získávání zahraničních titulů,“ informoval Hrubý.

V závěrečném usnesení uložila Rada ČAZV předsednictvu akademie mimo jiné zajistit důstojné předsednictví Evropské unie zemědělských akademií v létech 2014 až 2016 a výroční zasedání unie v září letošního roku. Představenstvo má také připravit náměty pro inovaci současné a přípravu nové koncepce zemědělského výzkumu a do přípravy zapojit ve větší míře zástupce uživatelů výsledků výzkumu. Současně by mělo navrhnou inovaci Metodiky hodnocení výsledků výzkumu (2013–2015) s větší podporou oceňování výsledků aplikačního charakteru.*

Ministerstvo zemědělství považuje podle sdělení jeho ředitelky odboru komunikace Dany Večeřové za důležité upřesnit informace, které se objevily v médiích v souvislosti s jeho záměrem zadat veřejnou zakázku „Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesního a mysliveckého výzkumu využitelných pro praxi a zajištění dostupnosti nových poznatků lesního a mysliveckého výzkumu a lesnicky využitelných informací pro vlastníky lesa a subjekty hospodařící v lesích v letech 2014–2016“.

Hlavním cílem služby je poskytovat informace o výsledcích lesního a mysliveckého výzkumu použitelného v praxi kvůli zkvalitnění činností v oblasti lesního hospodářství a myslivosti, podpory trvale udržitelného hospodaření v lesích a usnadnění rozhodovacího procesu v rámci státní správy. Tedy především vlastníkům lesů, subjektům, které hospodaří v lesích, subjektům provádějícím výkon práva myslivosti v lesních honitbách a také zástupcům veřejné správy.

K naplnění cíle budou využívány referenční služby a zpracování rešerší z informací z odborné literatury, tvorba bibliografických a faktografických soupisů na zadané téma z oblasti lesnictví a myslivosti. Vlastníkům lesa bude sloužit ucelený interaktivní vyhledávací on-line systém, díky kterému budou mít přímý přístup do vybraných archivačních a dokumentačních databází. Dalším nástrojem jsou mezinárodní databáze a mezinárodní citační databáze a systém výměny publikací s partnerskými institucemi z celého světa.

Informace budou předávány také formou praktických přednášek, tematicky zaměřených seminářů a exkurzí určených pro odbornou veřejnost a zaměstnance státní správy se zaměřením na jednotlivé oblasti lesního hospodářství a myslivosti.

Klíčovou součástí této služby je pravidelné šíření výsledků lesního a mysliveckého výzkumu využitelných pro praxi prostřednictvím odborných časopisů a příruček v českém jazyce. Kromě vlastníků lesa a další odborné veřejnosti bude informace o lesnictví a výsledcích výzkumu získávat i široká veřejnost, a to prostřednictvím informativních letáků, hromadných sdělovacích prostředků i odborného tisku a internetu, informačních stánků v rámci lesnicky zaměřených výstav a on-line webové poradny.

Služba bude zadána na dobu tří let a smlouva bude částečně pojata jako rámcová. To znamená, že řada činností bude ze strany ministerstva zemědělství operativně zadávána až na základě skutečné poptávky vlastníků lesů a dalších subjektů po nabízených službách. Navrhovaná částka 14 000 000 Kč je uváděna jako nejvyšší možná za celé období.*

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down